Sprzedałeś bądź kupiłeś samochód? Co dzieje się z ubezpieczeniem? Jakie są Twoje prawa i obowiązki?

Ubezpieczenie OC po sprzedaży pojazdu  

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zasadniczo zawierane jest na okres 12  miesięcy. Właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w  dniu rejestracji pojazdu i zachować ciągłość ubezpieczenia przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany, nawet wtedy, gdy nie korzysta z tego  pojazdu przez dłuższy czas. Nie można więc doprowadzić do tzw. luki (czasowej przerwy) w  ubezpieczeniu.

Zgodnie z przepisami, ubezpieczenie OC automatycznie przechodzi na nabywcę pojazdu. Kupujący ma możliwość wypowiedzenia umowy bądź kontynuowania ubezpieczenia do końca okresu, na który została zawarta umowa. W przypadku wypowiedzenia umowy, sprzedawcy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.  Co ważne, taki zwrot jest naliczany od daty wypowiedzenia polisy, a nie daty sprzedaży pojazdu. Sprzedawca nie ma prawa żądać od kupującego wypowiedzenia takiej umowy po to, aby mógł odebrać część składki. Oczywiście taka możliwość istnieje, ale to już kwestia indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami umowy. Warto więc w umowie sprzedaży zawrzeć stosowne postanowienia.

Jeśli kupujący zdecyduje się na korzystanie z dotychczasowej polisy, musi pamiętać, że nie odnowi się ona automatycznie, lecz wygaśnie wraz z upływem terminu na jaki została zawarta. Ponadto sprzedawca ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni sprzedaż auta i przekazać dane nabywcy ubezpieczycielowi, z którym zawarł polisę, a ubezpieczyciel ma prawo do ponownej kalkulacji należnej składki ubezpieczeniowej. Warto również pamiętać, że jeśli sprzedawca zalegał z zapłatą chociażby jednej raty składki ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel będzie żądał jej uregulowania od nabywcy (za okres od dnia przeniesienia własności). Jeśli rekalkulacja składki okaże się bardzo niekorzystna, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wypowiedzieć polisę ubezpieczeniową i zawrzeć nową. Można to zrobić w każdym momencie trwania umowy – nie obowiązują tu żadne ustawowe terminy.

 

UWAGI  DLA KUPUJĄCEGO:

  • polisa przejęta od poprzedniego właściciela nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok,
  • warto sprawdzić czy zbywca pojazdu opłacił całość składki za OC,
  • wypowiadając polisę, należy pamiętać o obowiązku zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej.

 

UWAGI DLA SPRZEDAWCY:

  • obowiązkiem zbywcy jest zgłoszenie do towarzystwa ubezpieczeniowego faktu sprzedaży pojazdu w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu ( na piśmie),
  • sprzedawca ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o dokonanej sprzedaży,
  • skutki wyrządzenia szkody po dniu przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego nie obciążają sprzedawcy,
  • w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez kupującego, sprzedawcy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

 

Co dzieje się z polisą autocasco?

Ubezpieczenie AC nie przechodzi automatycznie na kolejnego właściciela. Po zbyciu auta sprzedawca może zgłosić się do ubezpieczyciela po zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ochrony.

aplikant radcowski Klaudia Krajewska
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku


Źródło:
– Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych