Płatności

Opłaty za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2024

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską, opłata roczna za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2024 wynosi 5850 zł. (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) 

Opłatę należy uregulować do dnia 31 stycznia 2024 r.

lub do dnia 31 stycznia 2024 r. złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty (dwie lub sześć).

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2024 r. ustaliła, że aplikanci, którym Rada rozkłada na raty opłatę roczną za aplikację w roku 2024 powinni dokonywać spłaty tych rat w następujących terminach:

  1. W przypadku II rat:

I rata w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące) płatna do dnia 13 marca 2024 r.,

II rata w kwocie 2850 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 30 września 2024 r.

  1. W przypadku VI rat:

I rata w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 13 marca 2024 r.,

II rata w kwocie 970 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych) płatna do dnia
30 kwietnia 2024 r.,

III rata w kwocie 970 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych) płatna do dnia
30 czerwca 2024 r.,

IV rata w kwocie 970 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych) płatna do dnia
31 sierpnia 2024 r.,

V rata w kwocie 970 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych) płatna do dnia
30 września 2024 r.,

VI rata w kwocie 970 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych) płatna do dnia
31 października 2024 r.

Wpłaty można dokonać na konto OIRP w Gdańsku: Santander Bank Polska S.A. nr 97 1090 1098 0000 0001 5607 5097, w kasie Ośrodka Szkolenia lub w kasie Izby.

Osoby fizyczne, podmioty prawne chcąc uzyskać fakturę proszone są o podanie pełnych danych do faktury łącznie z NIP-em na adres aplikacja@oirp.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty (wraz z potwierdzeniem dokonania płatności).

Wnioski należy składać jak najszybciej w oryginale. Ostateczny termin to 31 stycznia 2024 roku.

 


 Składka członkowska aplikanta radcowskiego

Zgodnie z uchwałą KRRP Nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych – składka członkowska powinna być płacona miesięcznie do końca każdego miesiąca którego dotyczy. Wysokość składki członkowskiej aplikantów radcowskich wynosi 30zł miesięcznie. Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę aplikantów radcowskich. W przypadku aplikantów, których wpis na listę  prowadzoną przez daną radę okręgowej izby został usunięty w związku z podjęciem uchwały o przeniesieniu wpisu, składkę uiszcza się do okręgowej izby właściwej w sprawie podjęcia uchwały o usunięciu wpisu za okres do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło przeniesienie wpisu. Składkę uiszcza się do okręgowej izby, której rada podjęła uchwałę o przeniesieniu wpisu, począwszy od pierwszego dnia miesiąca w którym nastąpiło przeniesienie wpisu.

Wpłat można dokonywać na konto OIRP w Gdańsku: Santander Bank Polska S.A. nr 97 1090 1098 0000 0001 5607 5097. W tytule przelewu należy koniecznie podać rok aplikacji, imię i nazwisko aplikanta, miesiąc/miesiące, za które jest uiszczana opłata.  W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Ośrodka Szkolenia.