II rok aplikacji

Program II roku aplikacji obejmuje 93 godz. zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych i 147 godz. ćwiczeń z przedmiotów:

  • Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego.
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze.
  • Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
  • Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  • Prawo spółek handlowych.
  • Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne.
  • Prawo gospodarcze.
  • Negocjacje oraz reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym

W trakcie II roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk (w wymiarze 40 jednodniowych zajęć) w kancelariach radców prawnych, spółki radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biura prawne przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach.

W ramach praktyk tego roku szkoleniowego patroni lub opiekunowie praktyk winni zapewnić aplikantom uczestnictwo w co najmniej sześciu rozprawach.