Opłaty

Tabela opłat w postępowaniu mediacyjnym w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku

§ 1
Opłaty

1. Opłata wstępna pokrywa koszty rozpatrzenia wniosku i przygotowania mediacji.

2. Opłata wstępna wynosi 300,00 złotych.

3. Opłatę wstępną wnosi się przelewem na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych Gdańsku wskazując w tytule „Opłata wstępna w postępowaniu mediacyjnym OM OIRP w Gdańsku w sprawie z wniosku ……..” lub gotówką w kasie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

4. Opłata wstępna jest bezzwrotna.

5. Opłata mediacyjna wynosi 1% maksymalnej wartości przedmiotu sporu, w wypadku sporów o charakterze majątkowym.

6. Niezależnie od charakteru sporu minimalna opłata mediacyjna wynosi 2 500,00 zł.

7. W wypadku mediacji przekraczającej 3 godziny, strony są zobowiązane do zapłaty dodatkowej opłaty mediacyjnej w wysokości 500,00 zł za każdą następną, rozpoczętą godzinę mediacji.

8. Maksymalną wartość przedmiotu sporu określa Prezes na podstawie wniosku lub odpowiedzi na wniosek, biorąc pod uwagę najwyższą wartość zgłaszanego roszczenia.

9. Dodatkowe 50% opłaty mediacyjnej określonej w ust. 6 i 7 pobierane jest za udział w mediacji każdego kolejnego mediatora, w przypadku wyznaczenia w postępowaniu mediacyjnym więcej niż jednego mediatora.

§ 2
Koszty

1.      Do kosztów postępowania mediacyjnego nie objętych opłatą mediacyjną zalicza się;

a)      koszty korespondencji ze stronami i mediatorem;

– pocztowej i kurierskiej;                 w faktycznie poniesionej wysokości,

– elektronicznej;                    5,00 zł za każdy nadany i odebrany post,

b) koszty komunikacji telefonicznej;

– za każde rozpoczęte 5 minut połączenia;           10,00 zł,

c) koszty opinii biegłych, tłumaczeń, innej pomocy osób trzecich  i organów administracji publicznej i samorządowej;           w faktycznie poniesionej wysokości,

d) koszty związane z prowadzeniem mediacji poza siedzibą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku;

– najmu pomieszczeń;                  w faktycznie poniesionej wysokości,

– dojazdu mediatora, uzgodnionym ze stronami środkiem transportu, do i z miejsca prowadzenia mediacji;       w faktycznie poniesionej wysokości,

– zwrot dla mediatora za każde rozpoczęte 15 minut dojazdu;         50,00 zł,

e) koszty powielania, wydruku i digitalizacji dokumentów;

– za każdą stronę                    1,00 zł,

f) koszty uwierzytelnienia z oryginałem;

– za każdą stronę                    1,00 zł.

2.      Każda ze stron dokonuje opłaty połowy należności z tytułu kosztów określonych w ust. 1 lit a) – d) na podstawie rachunków przygotowanych przez Ośrodek w terminie wskazanym na rachunku. Uchybienie terminowi zapłaty skutkuje wstrzymaniem postępowania mediacyjnego.

3.      Strony dokonują opłaty należności z tytułu kosztów określonych w ust. 1 lit. e) i f) przed dokonaniem na jej wniosek wskazanych tam czynności.

Powyższa tabela opłat stanowi załącznik nr 3 do uchwały nr 1375/2007 Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 18 września 2007 r.