Ubezpieczenia

Program ubezpieczeń dla radców prawnych

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że w dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

Informujemy iż pełna treść Umowy dostępna jest także dla każdego radcy prawnego na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Zgodnie z Umową Generalną na lata 2023 – 2026 każdy radca prawny wykonujący zawód, w ramach składki podstawowej jest objęty ubezpieczeniem obligatoryjnym na wyższą sumę gwarancyjną tj.:

Zakres ochrony UMOWA GENERALNA 01.01.2023r. – 31.12.2026r. UMOWA GENERALNA 01.01.2019r. – 31.12.2022r.

Suma gwarancyjna

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych 150 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy 110 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy
Nadwyżkowe do ubezpieczenia obowiązkowegoubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych 350.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie WypadkiUbezpieczeniowe w odniesieniu o wszystkichUbezpieczonych łącznie ponad 150.000 EUR, 300.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie WypadkiUbezpieczeniowe w odniesieniu do wszystkichUbezpieczonych łącznie ponad 110.000 EUR,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora 25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia 200.000 PLN na jeden i wszystkie WypadkiUbezpieczeniowe 200.000 PLN na jeden i wszystkie WypadkiUbezpieczeniowe
Ubezpieczenie Ochrony Prawneji odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej 200.000 PLN najeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe 200.000 PLN najeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
Klauzula RODO – refundacja kar administracyjnych nakładanych przez Prezesa UODO na r.pr. w związku z uchybieniami w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, ubezpieczenie ochrony prawnej 50.000 PLN najeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe Brak ochrony

Składka podstawowa nie uległa zmianie i wynosi 228 zł (tj. 19 zł miesięcznie).

Podane w EUR sumy gwarancyjne zostaną przeliczone na PLN wg. kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów na 2024 rok (a także za lata wcześniejsze), warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych można zgłaszać się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@wtwco.com oraz pod numer telefonu 601 319 614.  Obsługę infolinii dla radców prawnych pełni Pani Patrycja Piskowska – młodszy broker ubezpieczeniowy.

Informujemy, iż każdy radca prawny ma możliwość samodzielnego pobrania certyfikatu na 2024 rok (a także za lata wcześniejsze) oraz zapoznania się z dostępną ofertą ubezpieczeń za pośrednictwem platformy e-kirp.

Dostęp do platformy dla radców prawnych – bezpośrednio po zalogowaniu
na stronie e-kirp:  https://e-kirp.pl/zaloguj-sie/ 

Ewentualne szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane do brokera Willis Towers Watson Sp. z o.o. na platformie e-kirp  lub drogą mailową do Pani Agnieszki Skrzypczak: szkody.radcaprawny@wtwco.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

Chcieliśmy poinformować, że do Działu Grup Zawodowych WTW dołączyła Dominika Grochowska– broker ubezpieczeniowy z 15 letnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ubezpieczeniami radców prawnych.

Dane kontaktowe:

Dominika Grochowska
T +48 722 201 223
M dominika.grochowska@wtwco.com

Poszkodowani występujący z roszczeniami wobec radcy prawnego winni zgłaszać szkody bezpośrednio do Ubezpieczycieli. W sytuacji, jeśli błąd radcy prawnego skutkujący szkodą miał miejsce przed 2020 r., szkodę należy zgłosić do PZU na adres e-mail: kontakt@pzu.pl. Jeśli błąd r. pr. skutkujący szkodą miał miejsce po 01.01.2020 r., szkodę należy zgłosić do UNIQA na dres e-mail: Szkody.Korporacyjne@uniqa.pl

Ponadto informuje się o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

1.     ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,

2.     nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego,

3.     ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,

4.     nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej,

5.     nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia

6.     ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,

7.     ubezpieczenie mienia kancelarii.

8.     ubezpieczenie „pod kontrakt” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów.

Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktu z Brokerem Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. lub Krajową Izbą Radców Prawnych.