Reguły

REGUŁY STAŁEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO

Regulamin i Reguły Postępowania

Stałego Sądu Arbitrażowego przy

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku

 

Art. 1 Postanowienia ogólne

 

§ 1. Status Stałego Sądu Arbitrażowego

1. Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku zwany dalej w zależności od kontekstu „Stałym Sądem Arbitrażowym”, „Sądem Arbitrażowym” „Sądem” lub „SSA” jest stałym sądem polubownym w rozumieniu przepisów art. 1154 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych aktów prawnych krajowych i międzynarodowych regulujących problematykę sądów arbitrażowych.

2. Stały Sąd Arbitrażowy jest wyodrębnioną i działającą przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, zwanej dalej „OIRP”, samodzielną jednostką organizacyjną.

3. Stały Sąd Arbitrażowy używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła, na  której znajduje się napis: „Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku” .

Wzór pieczęci stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Określenie „Sąd Orzekający„ oznacza Arbitrów wyznaczonych do rozstrzygnięcia sporu jak również i jednego Arbitra, zgodnie z postanowieniami umowy o arbitraż i niniejszego Regulaminu.

§ 2. Organizacja Stałego Sądu Arbitrażowego.

1. Zgromadzenie Ogólne Sądu

1) Stały Sąd Arbitrażowy tworzą wszyscy Arbitrzy, stanowiący Zgromadzenie Ogólne Sądu (dalej zwane „Zgromadzeniem Ogólnym” lub “Zgromadzeniem”).

2) Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego odbywane są w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku kalendarzowym.

3) Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwoływane jest listami poleconymi, wysłanymi na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia, przez Kolegium Arbitrów.

4) W przypadku nie zwołania Zgromadzenia przez Kolegium, prawo zwołania Zgromadzenia przysługuje 10-ciu Arbitrom działającym łącznie.

5) Zgromadzenie Ogólne jest ważne bez względu na ilość obecnych Arbitrów, a jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

2. Kolegium Arbitrów

1) Zgromadzenie Ogólne powołuje ze swego grona Kolegium Arbitrów Stałego Sądu Arbitrażowego (dalej zwane „Kolegium Arbitrów” lub „Kolegium”) będące organem zarządzającym i wykonawczym Sądu.

2) Kolegium Arbitrów powoływane jest w drodze tajnego głosowania, przy czym za powołanych do Kolegium uważa się tych Arbitrów, którzy w wyniku głosowania otrzymali kolejno największą ilość głosów, przy czym przed wyborem członków Kolegium, zgromadzenie jest zobowiązane w drodze uchwały określić liczbę członków Kolegium w ilości wskazanej w pkt 3 poniżej. jest w składzie od 3 do 7 osób i w jego skład wchodzą:

3) Kolegium Arbitrów powoływane jest w składzie od 3 do 7 osób i w jego skład wchodzą:

a) Przewodniczący Kolegium Arbitrów, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa SSA;

b) od jednego do dwóch Wiceprzewodniczących Kolegium Arbitrów, pełniących jednocześnie funkcje Wiceprezesów SSA;

c) Sekretarz i Członkowie Kolegium Arbitrów;

4) Kolegium Arbitrów jest zobowiązane w terminie 7 dni licząc od dnia powołania ukonstytuować się dokonując wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. Wybór ten dokonywany jest w głosowaniu tajnym, przy czym postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio.

5) Kolegium Arbitrów powoływane jest na kadencje trwające cztery lata, przy czym początek kadencji rozpoczyna się z dniem powołania, a jej koniec z dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Ogólnego w czwartym roku następującym po roku kalendarzowym, w którym Kolegium zostało powołane.

6) W przypadku gdyby Zgromadzenie Ogólne powołało (dokooptowało) członka Kolegium w trakcie trwania kadencji, kadencja takiego członka wygasa wraz z kadencją całego Kolegium bez względu na czas jego powołania.

7) Do kompetencji Kolegium Arbitrów należy:

a) Podejmowanie uchwał o wpisie na Listę Arbitrów lub o wykreśleniu Arbitra z Listy;

b) Składanie Zgromadzeniu Ogólnemu wniosków w przedmiocie zmian niniejszego Regulaminu i stanowiących jego integralną część załączników;

c) Składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdania z działalności Sądu;

d) Powoływanie, po porozumieniu z Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, Sekretarza Sądu;

e) Wykonywanie innych czynności, przewidzianych niniejszym Regulaminem.

8) Posiedzenia Kolegium zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Kolegium, a uchwały Kolegium zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków.

9) Do kompetencji Przewodniczącego Kolegium Arbitrów – Prezesa    SSA należy podejmowanie wszelkich czynności uznanych za niezbędne dla prawidłowej organizacji i funkcjonowania Sądu o ile nie zostały one zastrzeżone do kompetencji innych organów, a w szczególności:

a) Dokonywanie wyboru Arbitra lub Arbitrów, albo Superarbitra na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu,

b) Koordynowanie pracy Sądu, jego organów, Sekretarza i pracowników,

c) Reprezentowanie Sądu w stosunkach zewnętrznych,

10)   W przypadku, gdy Prezes SSA zostanie wybrany przez którąkolwiek ze stron (uczestników postępowania arbitrażowego) w skład Sądu Orzekającego w sprawie, kompetencje opisane w pkt 9 lit a w tej sprawie, wykonuje Wiceprzewodniczący Kolegium – Wiceprezes SSA.

3. Sekretarz Sądu Arbitrażowego

1) Obowiązkiem Sekretarza Sądu jest podejmowanie wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia należytego, zgodnego z prawem i niniejszym Regulaminem, przebiegu postępowania arbitrażowego.

2) Do obowiązków Sekretarza należy w szczególności:

a) Prowadzenie i udostępnianie stronom oraz innym zainteresowanym Regulaminu Sądu, Regulaminu Opłat, Listy Arbitrów oraz innych materiałów SSA;

b) Przyjmowanie pism i wysyłanie korespondencji;

c) Prowadzenie innych czynności administracyjnych;

d) Ustalanie wpisu oraz ewentualnie innych opłat;

e)  Wykonywanie poleceń Kolegium Arbitrów, Prezesa Sądu oraz Sądu Orzekającego.

3) Sekretarz podlega Kolegium Arbitrów oraz Prezesowi SSA.

4) Sekretarzem jest osoba powołana przez Kolegium Arbitrów, zatrudniona w ramach umowy o pracę albo w ramach innego stosunku prawnego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku Sekretarz może również wykonywać swoje obowiązki nieodpłatnie.

5) Warunki umów opisanych w ust. 4 oraz zakres obowiązków Sekretarza ustali Prezes SSA w porozumieniu z Dziekanem OIRP w Gdańsku.

§ 3. Właściwość

1. Stały Sąd Arbitrażowy rozstrzyga spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty, w tym w szczególności spory ze stosunków cywilnoprawnych wynikających z działalności związanej z produkcją, handlem, świadczeniem usług.

2. Spory z zakresu prawa pracy Stały Sąd Arbitrażowy może rozstrzygać o ile zapis na sąd polubowny został sporządzony po powstaniu sporu i z zachowaniem formy pisemnej

3. Niezależnie od postanowienia zawartego w ust. 1 i 2, Stały Sąd Arbitrażowy jest właściwy, jeżeli w ważnej umowie o arbitraż, strony poddały pod jego rozstrzygnięcie spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym umownym lub pozaumownym stosunkiem prawnym, a także, gdy strony postanowiły, że spór będzie rozstrzygany w trybie arbitrażu „ad hoc” w jakikolwiek sposób administrowanego przez Stały Sąd Arbitrażowy.

4. W postępowaniu prowadzonym w trybie „ad hoc” postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Opłat Stałego Sądu Arbitrażowego przy OIRP w Gdańsku oraz za czynności dokonane przed tym Sądem mają zastosowanie wówczas, gdy strony nie postanowią inaczej,

5. Z zastrzeżeniem innych postanowień tego Regulaminu, we wszystkich postępowaniach toczących się przed Sądem Arbitrażowym organem nominacji zastępczej jest Prezes tego Sądu. W przypadku gdy Prezes Sądu z przyczyn od niego niezależnych nie może wykonać czynności związanych z nominacją zastępczą, obowiązki Prezesa wykonuje Wiceprezes Sądu, a postanowienia dotyczące Prezesa stosuje się w takim przypadku odpowiednio.

6. Sąd Orzekający może orzekać o swej właściwości, w tym o istnieniu, ważności albo skuteczności zapisu na sąd polubowny. Nieważność albo wygaśnięcie umowy, w której zamieszczono zapis na sąd polubowny, samo przez się nie oznacza nieważności lub wygaśnięcia zapisu.

7. Zarzut braku właściwości sądu polubownego może  być podniesiony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy i nie później niż w odpowiedzi na pozew lub w innym terminie określonym przez strony chyba, że przed upływem terminu strona nie znała i przy dołożeniu należytej staranności nie mogła poznać podstawy takiego zarzutu albo jego podstawa powstała dopiero po upływie tego terminu.

8. W obu wypadkach opisanych w ust. 7 Sąd Orzekający może rozpoznać zarzut podniesiony po terminie, jeżeli uzna opóźnienie za usprawiedliwione. Wyznaczenie arbitra przez stronę lub uczestniczenie strony w jego wyznaczeniu nie pozbawia jej prawa do podniesienia tego zarzutu. Zarzut, że zgłoszone w toku postępowania żądanie strony przeciwnej wykracza poza zakres zapisu na sąd polubowny, powinien być podniesiony niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania. Sąd polubowny może rozpoznać zarzut podniesiony po tym terminie, jeżeli uzna opóźnienie za usprawiedliwione.

9. O zarzucie, o którym mowa w ust. 8, Sąd Orzekający może orzec w odrębnym postanowieniu.

10.   W przypadku braku właściwości Sądu, Sąd Orzekający odrzuca pozew na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym.

§ 4. Arbitrzy i ich kwalifikacje.

1. Arbitrem może być wyłącznie osoba fizyczna bez względu na jej obywatelstwo, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Postanowienia dot. Arbitra dotyczą również osoby Superarbitra.

2. Arbiter jest niezawisły, bezstronny i niezależny oraz nie podlega jakimkolwiek instrukcjom.

3. Powierzoną mu funkcję Arbiter sprawuje wedle swojej najlepszej wiedzy, umiejętności i sumienia.

4. Arbiter nie może przyjąć funkcji, jeżeli w danej sprawie może istnieć uzasadniona wątpliwość, co do jego bezstronności lub niezależności.

5. Osoba powołana na arbitra powinna niezwłocznie ujawnić stronom wszystkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jej bezstronności lub niezależności.

6. Arbiter może być wyłączony tylko wtedy, gdy zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy nie ma kwalifikacji określonych w umowie stron. Wyłączenia arbitra, którego strona sama powołała lub w powołaniu którego uczestniczyła, może ona żądać tylko z przyczyn, o których się dowiedziała po jego powołaniu.

7. Arbiter jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się w trakcie prowadzenia sprawy lub w związku z uczestnictwem w SSA.

8. Arbitrem nie może być osoba wykonująca zawód sędziego sądu państwowego,

9. Powołując Arbitra, sąd bierze pod uwagę kwalifikacje, jakie arbiter powinien mieć stosownie do porozumienia stron, oraz inne okoliczności, które zapewniają powołanie na arbitra osoby niezależnej i bezstronnej.

10. Powołując jedynego arbitra albo arbitra przewodniczącego w sporze między stronami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę w różnych państwach, sąd powinien rozważyć potrzebę powołania osoby niezwiązanej z żadnym z tych państw

§ 5.    Sąd Orzekający

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5, o ile strony postępowania arbitrażowego nie postanowiły inaczej, Sąd Orzekający działa w składzie trzech Arbitrów, z których jeden jest Arbitrem Przewodniczącym.

2. W przypadku odpowiedniego zapisu umownego za Sąd Orzekający uznaje się również Jedynego Arbitra.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5, w przypadku, gdy strony sporu nie uzgodniły między sobą osoby jedynego arbitra, względnie nie zgłosiły do Sądu zgodnych wniosków w przedmiocie wyznaczenia jedynego arbitra, Sąd działać będzie w składzie opisanym w ust. 1.

4. Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 10.000 zł,- (dziesięciu tysięcy złotych), to spór taki rozstrzyga Sąd Orzekający w składzie jednego arbitra, chyba ze Strony w zapisie na sad polubowny wskazały inną liczbę arbitrów..

5. Decyzję o skierowaniu sprawy, w której wartość przedmiotu sprawy nie przekracza 10.000 zł,- (dziesięć tysięcy złotych), do rozpoznania w składzie jednoosobowym podejmują bądź to Prezes SSA, a pod jego nieobecność Wiceprezes SSA albo Sekretarz Sądu Arbitrażowego, wyznaczając do jej rozpoznania arbitra z listy arbitrów, z zachowaniem zasady kolejności wyznaczania.

6. O skierowaniu sprawy do rozpoznania w składzie jednoosobowym i osobie arbitra zawiadamia się każdą ze stron.

 

§ 6. Siedziba Sądu i miejsce postępowania arbitrażowego

1. Siedzibą Stałego Sądu Arbitrażowego jest miasto Gdańsk – Rzeczpospolita Polska.

2. W braku innego postanowienia stron, miejscem postępowania arbitrażowego jest siedzibą sądu wskazana w ust. 1.

3. Posiedzenia Sądu Orzekającego oraz inne czynności mogą, odbywać się poza siedzibą Sądu lub miejscem postępowania arbitrażowego o ile taka konieczność wynika z istoty czynności procesowej lub z istoty sprawy.

4. Z zastrzeżeniem art. 2 § 15 ust. 3 posiedzenia Sądu Orzekającego, co do zasady, są prowadzone z wyłączeniem jawności. 

Art. 2 Podstawowe zasady postępowania

§ 1. Zasady postępowania

1. Sąd Arbitrażowy oraz Sąd Orzekający, stosując postanowienia niniejszego Regulaminu, uwzględniają postanowienia umowy o arbitraż oraz uzgodnione przez strony zasady postępowania, o ile nie są sprzeczne z Regulaminem Sądu.

2. Sąd Orzekający ma obowiązek działania w sposób bezstronny, umożliwiając stronom właściwe przedstawienie okoliczności istotnych dla obrony ich praw.

3. Strony mają prawo przedstawienia Sądowi Orzekającemu okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.

§ 2. Właściwe prawo materialne

1. Sąd Orzekający rozstrzyga spór według prawa wybranego przez strony, bądź – gdy strony nie dokonały wyboru prawa, – według  prawa najściślej związanego ze stosunkiem prawnym, którego spór dotyczy.

2. Sąd Orzekający rozstrzygając spór, może przy orzekaniu zastosować  zasadę słuszności tylko wtedy, gdy strony wyraziły zgodę na taki sposób rozstrzygnięcia sporu.

3. W każdym jednak przypadku Sąd Orzekający uwzględnia postanowienia umowy oraz zwyczaje handlowe mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.

§ 3. Wartość przedmiotu sporu

1. Strona zgłaszająca roszczenie obowiązana jest oznaczyć wartość przedmiotu sporu kwotą pieniężną.

2. Sekretarz Sądu może zarządzić sprawdzenie wartości przedmiotu sporu oznaczonej przez stronę, zarządzając stosowne dochodzenie.

§ 4. Doręczenia

1. Pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone osobiście adresatowi albo dostarczone do jego siedziby albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy.

2. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, pismo uważa się także za doręczone, jeżeli doszło na adres wskazany w rejestrze, chyba że strona podała inny adres do doręczeń,

3. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w punktach poprzedzających nie można ustalić pomimo dołożenia należytej staranności, pismo uważa się za doręczone, gdy zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby lub ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu  adresata, W takim przypadku pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.

§ 5. Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu

1. Uważa się, że strona, która wiedząc, że nie były przestrzegane przepisy lub postanowienia wskazane w niniejszym Regulaminie, wzięła udział w postępowaniu arbitrażowym i nie podniosła niezwłocznie odpowiedniego zarzutu, zrzekła się możliwości podniesienia tego zarzutu w terminie późniejszym.

2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, pojęcie „niezwłocznie”, użyte w treści ust. 1, oznacza okres 14 (czternastu) liczonych od zdarzenia mogącego stanowić postawę zarzutu.

§ 6. Wyłączenie odpowiedzialności

Arbiter, Sąd, jak również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania, związanych z toczącym się postępowaniem arbitrażowym.

§ 7. Reguła należytej staranności

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, zarówno Sąd, jak i Sąd Orzekający dokładają należytych starań, aby wydane orzeczenie było wykonalne w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących uznawania i stwierdzania wykonalności wyroków sądów polubownych.

§ 8. Interpretacja Regulaminu

Numeracja oraz tytuły rozdziałów jak i poszczególnych paragrafów niniejszego Regulaminu nie mają wpływu na  interpretację Regulaminu.

§ 9. Uprawnienie stron do ustalenia zasad powoływania arbitrów

1. W przypadku gdy postępowanie przed Sądem prowadzone jest według niniejszego Regulaminu, strony mogą powołać na Arbitra tylko osobę wpisaną na Listę Arbitrów SSA.

2. W przypadku postępowania „Ad hoc” strony mogą powołać na Arbitra wybraną osobę fizyczną z tym, że Arbiter jedyny oraz Arbiter Przewodniczący są powoływani i wyznaczani  spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów prowadzoną przez Sąd.

3. Powoływanie arbitrów następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 10.    Zasady powoływania arbitrów

1. W przypadku, gdy Sąd Orzekający winien składać się z trzech arbitrów, Sekretarz Sądu po otrzymaniu pozwu i wniesieniu opłat, wzywa każdą ze stron do wyznaczenia po jednym arbitrze.

2. W celu umożliwienia dokonania wyboru Arbitrów, Sekretarz Sądu wysyła stronom Listę Arbitrów prowadzoną przez Sąd.

3. Strony wyznaczają arbitrów w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania Listy Arbitrów.

4. W razie nie wyznaczenia Arbitra przez stronę w zakreślonym przez Sekretarza terminie, Arbitra wyznacza Prezes, albo Sekretarz Sądu.

5. Powołani w sposób, o którym mowa w § 8 pkt 1 i 2 oraz § 9 pkt 2 i 3 Arbitrzy są zobowiązani do wyznaczenia Ararbitra Przewodniczącego, w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zawiadomienia o powołaniu.

6. Arbiter Przewodniczący wyznaczany jest z Listy Arbitrów prowadzonej przez Sąd Arbitrażowy.

7. W razie nie wyznaczenia Arbitra Przewodniczącego przez Arbitrów, zostaje on wyznaczony przez Prezesa albo Sekretarza Sądu.

8. W przypadku, gdy Sąd Orzekający składa się z jednego Arbitra, Sekretarz Sądu wzywa strony do wspólnego jego wyznaczenia w oznaczonym terminie. Arbiter ten wyznaczany jest z Listy Arbitrów prowadzonej przez Sąd, którą Sekretarz Sądu wysyła stronom. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

9. W razie nie wyznaczenia arbitra przez strony, arbitra wyznacza Prezes albo Sekretarz Sądu.

§ 11. Wielość osób po jednej ze stron

1. W przypadku współuczestnictwa kilku podmiotów po stronie powodowej lub po stronie    pozwanej, podmioty te powinny wyznaczyć zgodnie jednego arbitra w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu. Zasada procesowa opisana w zdaniu poprzedzającym obowiązuje także w przypadku wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji „pozwu zbiorowego”.

2. W razie nie wyznaczenia arbitra przez stronę w terminie oznaczonym w trybie ustępu 1, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

3. Postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.

4. Wezwania lub inne pisma kierowane są do wszystkich podmiotów występujących po każdej stronie.

§ 12. Oświadczenie arbitra

1. Każdy arbiter składa pisemne oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. W braku złożenia przez Arbitra pisemnego oświadczenia, w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu, Prezes Sądu wyznacza innego Arbitra.

§ 13. Wyłączenie arbitra

1. Strona może żądać wyłączenia arbitra ze względu na uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności lub niezależności.

2. Odpis wniosku o wyłączenie Sekretarz Sądu przekazuje Arbitrowi, którego dotyczy wniosek z wezwaniem do ustosunkowania się do jego treści w oznaczonym terminie.

3. Wniosek o wyłączenie Arbitra rozstrzyga Kolegium Arbitrów w formie postanowienia, które nie wymaga uzasadnienia,

4. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia przez stronę wniosku o wyłączenie, arbiter nie zgłosił ustąpienia, albo nie zostało wydane postanowienie o jego wyłączeniu, strona może w ciągu następnych dwóch tygodni wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o wyłączenie arbitra.

§ 14.    Zmiana arbitra i kontynuacja postępowania

1. Zmiana Arbitra następuje w przypadku jego śmierci, ustąpienia, wyłączenia, oraz odwołania w wypadku, gdy arbiter nie wykonuje należycie swoich funkcji.

2. Z wnioskiem o odwołanie Arbitra z powodu nienależytego wykonywania swoich funkcji może wystąpić strona, Prezes oraz Sekretarz Sądu. Decyzję o odwołaniu Arbitra podejmuje Kolegium Arbitrów w drodze postanowienia.

3. Wydając postanowienie o odwołaniu Arbitra, Kolegium Arbitrów orzeka jednocześnie o sposobie uzupełnienia Sądu Orzekającego.

4. O powtórzeniu z udziałem nowego Arbitra części lub całości postępowania decyduje Sąd Orzekający w formie postanowienia, po wysłuchaniu stron.

§ 15. Poufność postępowania przed Sądem Arbitrażowym

1.   W postępowaniu przed Sądem wszystkich uczestników postępowania obowiązuje zasada poufności, w uwzględnieniu zakresu, w jakim strony zasadę tę ustanowiły w umowie o arbitraż lub zgodnych oświadczeniach złożonych Sądowi na piśmie lub do protokołu rozprawy.

2.   . W uzasadnionych przypadkach, przy braku sprzeciwu stron procesowych Sąd Orzekający może dopuścić do udziału w posiedzeniu w charakterze widzów osoby trzecie, co nie uchybia prawu Sądu Orzekającego do zmiany decyzji w tym przedmiocie w każdym stadium postępowania.

§ 16. Opłaty Sądowe i Wynagrodzenia

W związku z postępowaniem przed Sądem pobierane są opłaty zgodnie z Regulaminem Opłat, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Art. 3 Postępowanie rozpoznawcze przed SSA 

§ 1. Język postępowania przed Sądem

1. Strony mogą uzgodnić język lub języki, w których będzie prowadzone postępowanie. W braku takiego uzgodnienia, postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Sąd Orzekający może zarządzić, aby do każdego dokumentu sporządzonego w innym języku aniżeli język postępowania, było dołączone jego tłumaczenie na język postępowania.

3. Koszty uczestnictwa tłumacza na rozprawie oraz tłumaczenia dokumentów ponoszą strony według zasad określonych przez Sąd Orzekający.

§ 2. Wszczęcie postępowania

1. Postępowanie przed SSA, co do zasady, jest postępowaniem, pisemnym.

2. Wszczęcie postępowania przed Sądem następuje przez wniesienie pozwu.

3. Pozew wnoszony jest w oryginale do Sądu wraz z niezbędną liczbą kopii, przeznaczonych dla każdej z osób pozwanych oraz po jednej kopii dla każdego Arbitra. Do każdej kopii winny być dołączone załączniki odpowiadające załącznikom dołączonym do oryginału pozwu.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, Sąd  na wniosek strony może zwolnić ją z obowiązku dostarczania kopii dla wszystkich arbitrów. Decyzje w przedmiocie zwolnienia strony od obowiązku wniesienia kopii w ilości opisanej w ust. 3 podejmuje Prezes lub Sekretarz Sądu.

5. Pozew powinien zawierać:

1) Oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów.

2) Dokładne określenie żądania wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

3) Uzasadnienie właściwości Sądu.

4) W braku odmiennych postanowień w umowie o arbitraż, wskazanie języka postępowania oraz miejsca postępowania arbitrażowego.

5) Oznaczenie wartości przedmiotu sporu.

6. Pozew może również wskazywać arbitra wyznaczonego przez stronę, zawierać wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego lub wniosek o wyznaczenie arbitra przez Prezesa Sądu.

7. Sąd orzekający na wniosek strony, która uprawdopodobniła dochodzone pozwem roszczenie, może wydać postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia w sposób, który uzna za właściwy. Wydanie takiego zarządzenia Sąd może uzależnić od złożenia stosownego zabezpieczenia.

8. Sąd, aż do chwili wydania wyroku,  może zmienić lub uchylić postanowienie wydane na podstawie ust. 7.

9. Postanowienie Sądu o zastosowaniu tymczasowego środka zabezpieczającego podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd państwowy.

10.   Jeżeli zastosowanie  tymczasowego środka zabezpieczającego było oczywiście nieuzasadnione, strona, na rzecz której środek ten został przez Sąd Orzekający zastosowany, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.

§ 3. Uzupełnienie braków pozwu

1. Jeżeli się okaże, że wniesiony pozew nie odpowiada wymogom, o których mowa w § 2, Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie oznaczonym uzupełniła pozew, a ponadto uiściła opłatę rejestracyjną i opłatę sądową.

2. Wysokość opłaty rejestracyjnej i opłaty sądowej, obowiązującej w dniu wniesienia pozwu, określona jest w Zarządzeniu, o którym mowa w Art. 2 § 15 niniejszego Regulaminu, zwanym dalej „Tabelą opłat”.

3. W razie nie uzupełnienia pozwu lub nie uiszczenia opłat w całości lub części, Sekretarza Sądu wydaje zarządzenie o zwrocie pozwu.

4. Jeżeli strona wnosząca pozew nie wskazała Arbitra, Sekretarz Sądu wzywa ją  do wyznaczenia Arbitra zgodnie z niniejszym Regulaminem, doręczając jej Listę Arbitrów.

5. W przypadku, gdy pomimo wezwania i doręczenia Listy Arbitrów strona nie wyznaczyła Arbitra w zakreślonym terminie, Sekretarz Sądu wyznacza Arbitra, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, albo występuje do Prezesa Sądu o dokonanie takiego wyznaczenia.

6. Jeżeli strona powodowa cofnie powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego, Kolegium Arbitrów wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

7. Cofnięcie powództwa, bez zrzeczenia się roszczenia jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę.

8. Sąd Orzekający, do czasu zakończenia pierwszej rozprawy, może dokonać badania wartości przedmiotu sporu i określić tę wartość w sposób odbiegający od wskazanej w pozwie.

9. W przypadku, gdy Sąd Orzekający ustali, że wartość przedmiotu sporu jest wyższa od zadeklarowanej w pozwie, Sąd Orzekający w drodze zarządzenia wzywa Powoda do wniesienia opłat odpowiadających rzeczywistej wartości przedmiotu sporu.

10.   W przypadku opisanym w ust. 7 i 8,  postanowienia ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Odpowiedź na pozew

1. Jeżeli pozew odpowiada określonym Regulaminem wymogom formalnym, zostały uiszczone wymagane opłaty i dokonano wyznaczenia Arbitra ze strony powoda, Sekretarz Sądu zarządza doręczenie stronie pozwanej odpisu pozwu wraz z informacją o osobie Arbitra, odpisem Regulaminu i Listy Arbitrów wzywając ją jednocześnie, aby w określonym terminie udzieliła odpowiedzi na pozew i wyznaczyła Arbitra.

2. Odpowiedź na pozew powinna zawierać oznaczenie Sądu, stron, sygnaturę akt sprawy oraz określenie stanowiska strony pozwanej co do zgłoszonych w pozwie roszczeń wraz z uzasadnieniem i powołaniem dowodów na zgłoszone w piśmie okoliczności.

3. W przypadku, gdy pomimo wezwania i doręczenia Listy Arbitrów strona pozwana nie wyznaczyła Arbitra w zakreślonym terminie, Sekretarz Sądu wyznacza Arbitra, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, albo występuje do Prezesa Sądu o dokonanie takiego wyznaczenia

 

§ 5. Przekazanie akt sprawy Sądowi Orzekającemu

1. Po złożeniu odpowiedzi na pozew i wyznaczeniu Arbitra przez stronę pozwaną albo po bezskutecznym upływie terminu do udzielenia odpowiedzi i wyznaczeniu Arbitra w trybie art. 3 § 4 ust. 3, Sekretarz Sądu wyznacza Arbitra i przekazuje akta sprawy ustanowionym arbitrom, w celu wyboru Arbitra Przewodniczace

2. Arbitrzy, powołani zgodnie z postanowieniami Regulaminu, dokonują wyboru Superarbitra i po wyborze wraz z Superarbitrem stanowią łącznie Sąd Orzekający.

§ 6. Powództwo wzajemne

1. Do czasu rozpoczęcia pierwszej rozprawy, strona pozwana może wnieść powództwo wzajemne, jeżeli roszczenie wzajemne oparte jest na tej samej podstawie prawnej, pozostaje w związku z roszczeniem powoda, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu.

2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pozwu.

3. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Sąd Orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.

§ 7. Pisma w postępowaniu arbitrażowym

1. Pisma stron w postępowaniu arbitrażowym są kierowane do Sądu w takiej liczbie egzemplarzy, jak pozew.

2. Od momentu ustanowienia Sądu Orzekającego, strony mają obowiązek bezpośredniego doręczania sobie odpisów pism kierowanych do Sądu.

 

 § 8. Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu

1. Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu arbitrażowym może nastąpić, za zgodą stron, na podstawie postanowienia Sądu Orzekającego.

2. Sekretarz Sądu wzywa osobę wskazaną w postanowieniu Sądu Orzekającego, aby w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu uiściła opłatę arbitrażową, zgodnie z Regulaminem Opłat.

3. Nieuiszczenie opłaty arbitrażowej przez osobę wskazaną w postanowieniu Sądu Orzekającego powoduje, że osoba trzecia nie zostaje dopuszczona do postępowania.

4. Osobie trzeciej nie przysługuje prawo wyboru arbitra.

§ 9. Pełnomocnicy

1. Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

2. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny albo rzecznik patentowy.

3.      Pełnomocnikami Stron mogą być także osoby będące adwokatami lub radcami w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również inne osoby, których to uprawienie do występowania w charakterze pełnomocnika wynika z odrębnych przepisów.

4.     Pełnomocnikiem może być ponadto współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

5.    Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.

6.    W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.

7.      Pełnomocnictwo może być albo procesowe – bądź to ogólne, bądź do prowadzenia poszczególnych spraw – albo do niektórych tylko czynności procesowych.

8.     Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa.

9.      W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu.

§ 10. Zawieszenie postępowania

1. Sąd Orzekający może zawiesić postępowanie na wniosek stron lub w uzasadnionych przypadkach z urzędu.

2. Sąd podejmuje zawieszone postępowanie, po ustaniu przesłanek uzasadniających zawieszenie, na wniosek strony lub bez takiego wniosku w odniesieniu do  postępowania zawieszonego z urzędu.

3. Jeżeli postępowanie zostało zawieszone na wniosek strony, a wniosek o jego podjęcie nie został złożony w terminie 1 roku od daty ogłoszenia lub doręczenia stronom orzeczenia o zawieszeniu, Sąd Orzekający wydaje wyrok umarzający postępowanie. Wydanie orzeczenia o umorzeniu postępowania następuje na posiedzeniu niejawnym.

4. Sąd umarza postępowanie zawieszone z urzędu w sprawie, której z powodu niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda zarządzeń, nie można nadać dalszego biegu, jeżeli wniosek o podjęcie nie został zgłoszony w terminie 3 lat od daty ogłoszenia lub doręczenie orzeczenia o zawieszeniu.

§ 11. Rozprawa

1. W braku odmiennego uzgodnienia stron, Sąd Orzekający decyduje o tym, czy przeprowadzić rozprawę w celu przedstawienia przez strony twierdzeń lub dowodów na ich poparcie, czy też postępowanie będzie prowadzone na podstawie dokumentów i innych pism, bez wyznaczania rozprawy.

2. Jeżeli strony nie uzgodniły, że postępowanie będzie prowadzone bez wyznaczania rozprawy, Sąd Orzekający jest obowiązany rozpoznać sprawę na rozprawie, w każdym przypadku gdy zażąda tego którakolwiek ze stron.

3. Strony powinny być odpowiednio wcześnie zawiadomione o rozprawie oraz posiedzeniach sądu odbywanych w celu przeprowadzenia dowodów.

4. Wszelkie pisma składane przez stronę na rozprawie powinny być doręczane drugiej stronie. Obu stronom powinny być doręczane opinie biegłych oraz inne dowody na piśmie, które sąd polubowny może wziąć pod uwagę przy rozstrzyganiu sporu

5. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu.

6. Rozprawą kieruje Arbiter Przewodniczący

7. W przypadku rozstrzygania sporu przez Sąd Orzekający w składzie jednoosobowym powołany arbiter jest Arbitrem Przewodniczącym.

8. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych nie wstrzymuje postępowania.

§ 12. Dowody

1. Sąd Orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron.

2. W szczególności, Sąd Orzekający może dopuścić dowód z dokumentów, dokonywać oględzin oraz przesłuchiwać strony, świadków i biegłych.

3. Sąd Orzekający ocenia wiarygodność i jakość dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Sąd Orzekający ocenia, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.

4. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Sąd Orzekający może zlecić taką czynność jednemu z arbitrów lub zwrócić się o to do właściwego sądu państwowego lub przeprowadzić dowód w inny właściwy sposób.

5. Sąd Orzekający ma prawo ustalić wysokość i nakazać uiszczenie zaliczki na poczet kosztów związanych z czynnościami przeprowadzanymi przez tenże Sąd, zgodnie z Tabelą Opłat, obowiązującym w dniu wniesienia pozwu.

§ 13. Protokół

1. Z rozprawy i każdej czynności Sądu sporządza się protokół, który podpisuje Superarbiter oraz protokolant.

2. Protokolantem może być Sekretarz Sądu albo inna osoba wyznaczona przez Sekretarza.

3. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony za pomocą aparatury do rejestracji wizji i/lub dźwięku , o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.

4. Stronom i ich pełnomocnikom przysługuje prawo przeglądania akt sprawy i żądania wydania kserokopii protokołów i innych znajdujących się w aktach dokumentów.

5. W przypadku gdy rozprawa lub inne czynności sądu są rejestrowane w trybie opisanym w ust. 3 powyżej, Sąd Orzekający na wniosek zainteresowanej strony wyda kopię nagrania sporządzonego w toku rejestracji tej rozprawy lub innej czynności. Koszty sporządzenia kopii obciążają wnioskodawcę, a ich kwotę w rozsądnej wysokości każdorazowo określi Śąd Orzekający.

§ 14. Zamknięcie rozprawy

1. Superarbiter zamyka rozprawę, gdy Sąd Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną lub, gdy uzna, że strony mogły wystarczająco przedstawić okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.

2. Sąd Orzekający może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku, uzna to za konieczne.

§ 15. Narada i głosowanie

1. Narada i głosowanie Sądu Orzekającego odbywają się bez udziału stron.

2. Orzeczenie Sądu Orzekającego zapada większością głosów.

3. Jeżeli Arbiter odmawia udziału w głosowaniu, pozostali Arbitrzy mogą dokonać rozstrzygnięcia bez jego udziału.

4. Arbiter, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne (votum separatum), czyniąc odpowiednią wzmiankę na orzeczeniu i składając do akt sprawy pisemne uzasadnienie zdania odrębnego.

Art. 4 Orzeczenia Stałego Sądu Arbitrażowego

§ 1. Rodzaje orzeczeń

1. Stały Sąd Arbitrażowy kończy postępowanie wydając wyrok, lub postanowienie.

2. Orzekając o istocie żądania stron Sąd Orzekający wydaje wyrok,

3. W sprawach nie wymagających wydania wyroku, a także w sprawach porządkowych, w zależności od potrzeby, Sąd Orzekający wydaje  postanowienia i zarządzenia.

4. Co do zasady, wyrok nie podlega ogłoszeniu w formie ustnej.

5. Niezależnie od postanowień ustępu 3, Sąd Orzekający może ogłosić wyrok ustnie, przytaczając jego najistotniejsze elementy tj. wskazując roszczenie podlegające rozpoznaniu, treść lub wielkość roszczenia zasądzonego lub oddalonego, stronę wygrywająca i przegrywającą. Wyrok ogłaszany ustnie nie jest ustnie uzasadniany.

§ 2. Ograniczenie czasowe

1. Wyrok powinien być wydany przez Sąd Orzekający po naradzie, nie później niż po upływie 14 dni od zamknięcia rozprawy.

2. Sąd Orzekający może przedłużyć powyższy termin o czas oznaczony, jeśli uzna to za konieczne z uwagi na złożoność problemów, będących przedmiotem rozstrzygnięcia.

§ 3. Forma i treść wyroku

1. Wyrok sporządza się na piśmie.

2. Wyrok powinien zawierać:

1) miejsce i datę jego wydania, podstawę właściwości Sądu, oznaczenie stron i arbitrów; w braku wskazania w treści wyroku miejsca jego wydania uważa się, że jest nim miejsce postępowania arbitrażowego,

2) rozstrzygnięcie wszystkich roszczeń objętych żądaniem pozwu,

3) rozstrzygnięcie w zakresie obowiązku zwrotu kosztów postępowania oraz zastępstwa procesowego pełnomocnika,

4) uzasadnienie wyroku.

3. Oryginał wyroku i wszystkie jego odpisy muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków Sądu, nie mniej jednak niż dwóch Arbitrów, z zaznaczeniem przyczyny braku podpisu któregokolwiek z nich, a także pieczęcią Sądu.

§ 4. Wyrok w przypadku ugody

Jeżeli po wszczęciu postępowania arbitrażowego strony zawrą ugodę, Sąd Orzekający na wniosek stron może nadać jej formę wyroku.

§ 5. Wyrok częściowy lub wstępny

W uzasadnionych wypadkach, Sąd Orzekający może wydać wyrok częściowy lub wstępny.

§ 6. Doręczanie wyroku

1. Po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania, Sekretarz Sądu doręcza stronom wyrok za pokwitowaniem lub dowodem doręczenia, pozostawiając jeden egzemplarz w aktach sprawy.

2. Wyrok Stałego Sądu Arbitrażowego jest ostateczny i wiążący dla stron.

§ 7. Sprostowanie i uzupełnienie wyroku

1. Sąd Orzekający może z urzędu, w terminie miesiąca od wydania wyroku, sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

2. Strona może w terminie dwóch tygodni od otrzymania wyroku zgłosić wniosek o sprostowanie w wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek pisarskich. Sprostowania dokonuje Skład Orzekający w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku,

3. O sprostowaniu wyroku umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku oraz na wydanych jego odpisach. Dalsze odpisy powinny uwzględniać treść postanowienia o sprostowaniu.

4. Strona może w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku zgłosić wniosek o jego uzupełnienie, jeżeli Sąd Orzekający nie orzekł o całości żądania, jak również w tymże terminie zwrócić się do Sądu Orzekającego o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku.

5. Uznając zasadność wniosku, Sąd Orzekający wyda wyrok uzupełniający lub dokona wykładni wyroku w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty złożenia wniosku.

6. Kolegium Arbitrów może na wniosek Sądu Orzekającego przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, na czas oznaczony, jeśli uzna to za konieczne z uwagi na złożoność problemów, będących przedmiotem rozstrzygnięcia.

§ 8. Postanowienia

Postanowienia Kolegium Arbitrów i Sądu Orzekającego nie podlegają zaskarżeniu.

§ 9. Publikacja orzeczeń

Kolegium Arbitrów może wyrazić zgodę na publikację orzeczenia, w całości lub w części, zapewniając anonimowość stron postępowania.

Art. 5. Mediacja

§ 1. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego

1. Przed wszczęciem postępowania przed Stałym Sądem Arbitrażowym, innym sądem polubownym lub powszechnym, strona sporu może zwrócić się do SSA z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku.

2. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego winien czynić zadość regułom przewidzianym dla pozwu, określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Wniesienie opłaty mediacyjnej oraz wezwanie drugiej strony

1. Sekretarz Sądu wzywa wnioskodawcę, aby w terminie ustalonym przez Sekretarza Sądu uiścił opłatę rejestracyjną oraz połowę opłaty mediacyjnej. Wysokość opłaty mediacyjnej określona jest w Zarządzeniu o Kosztach i Wynagrodzeniach, obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

2. Sekretarz Sądu może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, jeżeli spór nie jest przedstawiony dostatecznie dokładnie.

3. Po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej oraz połowy opłaty mediacyjnej, Sekretarz Sądu doręcza drugiej stronie wniosek i wzywa ją do złożenia oświadczenia, czy wyraża zgodę na wzięcie udziału w postępowaniu mediacyjnym, oraz do uiszczenia drugiej połowy opłaty mediacyjnej w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu.

4. W razie, gdy druga strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, Sekretarz Sądu zwraca wnioskodawcy wpłaconą przez niego opłatę mediacyjną.

§ 3. Wybór mediatora

1. Po wyrażeniu przez drugą stronę sporu, zgody na postępowanie mediacyjne i po wpłaceniu połowy opłaty mediacyjnej, strony wspólnie wyznaczają mediatora.

2. W braku wyznaczenia mediatora przez strony, mediatora wyznacza Prezes Sądu, biorąc pod uwagę charakter sprawy. Postanowienia dotyczące wyznaczania Arbitrów stosuje się odpowiednio.

3. Strony mogą wyznaczyć mediatora jedynie z Listy Arbitrów prowadzonej przez Sąd.

 

§ 4. Postępowanie mediacyjne

1. Po otrzymaniu od stron akt dotyczących sporu, mediator organizuje spotkanie pojednawcze, w wyniku którego przedstawia stronom propozycję polubownego uregulowania sporu.

2. Przed spotkaniem pojednawczym lub w trakcie jego trwania, mediator może porozumiewać się ze stronami.

3. Postępowanie mediacyjne powinno się zakończyć na pierwszym spotkaniu chyba, że strony i mediator postanowią inaczej.

§ 5. Zakończenie postępowania mediacyjnego

1. W przypadku nakłonienia stron do zawarcia ugody, mediator sporządza protokół, określający warunki i treść ugody.

2. Protokół podpisują strony i mediator.

3. W przypadku nie doprowadzenia do zawarcia ugody, mediator składa do akt Sądu odpowiednie oświadczenie na piśmie.

4. W razie doprowadzenia do ugody lub złożenia przez mediatora oświadczenia o nie doprowadzeniu do ugody, postępowanie mediacyjne zostaje zakończone.

§ 6. Ugoda w formie wyroku Sądu

1. W przypadku zawarcia ugody, na zgodny wniosek stron, Prezes Sądu mianuje mediatora Arbitrem, uprawnionym do wydania wyroku na podstawie zawartej ugody.

2. Sekretarz Sądu wzywa strony, aby w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu uiściły opłatę arbitrażową należną z tytułu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd.

3. Wysokość opłaty arbitrażowej określona jest w Zarządzeniu o Kosztach i Wynagrodzeniach, obowiązującym  w dniu złożenia wniosku.

4. Do wyroku arbitrażowego wydanego w wyniku postępowania pojednawczego, zastosowanie mają postanowienia Art. 4 § 1 ust.1 oraz Art. 4 § od 2 do 5, niniejszego Regulaminu.

§ 7. Zakaz łączenia funkcji przez mediatora

Mediator nie może brać udziału w postępowaniu arbitrażowym w sprawie, która była przedmiotem postępowania pojednawczego jako arbiter, świadek, pełnomocnik lub doradca strony, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 8. Zakaz powoływania się na oświadczenia, wyjaśnienia i propozycje stron

Wszelkie oświadczenia, wyjaśnienia i propozycje stron złożone w trakcie postępowania mediacyjnego w związku z możliwością ugodowego zakończenia sporu, nie mogą być powoływane i brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym chyba, że strony postanowią inaczej.

Art. 6 Przepisy wprowadzające i przejściowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, z mocą od 1 stycznia 2010 roku.

2. Sprawy prowadzone przed Stałym Sądem Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i nie zakończone do dnia 31 grudnia 2009 roku, ulegają przekazaniu do dalszego prowadzenia Stałemu Sądowi Arbitrażowemu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, zgodnie z dotychczasowymi zasadami postępowania.

3. Dokonane przed dniem wejścia w życie Regulaminu zapisy na sąd polubowny, mocą których strony poddały spory między sobą pod rozstrzygnięcie Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, stają się zapisami na sąd polubowny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.