III rok aplikacji

Program III roku aplikacji obejmuje 86 godz. zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych i 154 h ćwiczeń z przedmiotów:

  • Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego.
  • Prawo administracyjne ustrojowe i materialne.
  • Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne.
  • Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne.
  • Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka.
  • Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce (innych niż Sądy powszechne i Prokuratura).
  • Marketing usług prawniczych. Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym. Psychologiczne aspekty pracy prawnika.

W trakcie III roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk (w wymiarze 40 jednodniowych zajęć) w kancelariach radców prawnych, spółki radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biura prawne przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach.

W ramach praktyk tego roku szkoleniowego patroni lub opiekunowie praktyk winni zapewnić aplikantom uczestnictwo w co najmniej sześciu rozprawach.