Patronat

KOMUNIKAT

Osoby chcące rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej (od stycznia 2020 r.) w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku proszone są o pozyskiwanie dla siebie PATRONÓW oraz o zgłaszanie ich kandydatur do sekretariatu Ośrodka Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3  (osobiście, pocztą lub mailowo)

w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku.

(oświadczenie do pobrania)

Zasady wyznaczania Patronów, ich prawa i obowiązki określone są między innymi w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej (załącznik do uchwały Nr 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 2019 r.)

Wyciąg z regulaminu

……..

§11.

 1. Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona.
 2. Patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmie prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki:
 • jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;
 • nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu;
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;

4a) wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym;

 • wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona.

………

Osobom, które nie wskażą kandydata na patrona, Rada wyznaczy PATRONA z urzędu (wniosek aplikanta o wyznaczenie PATRONA z urzędu do pobrania).


Wyciąg z REGULAMINU odbywania aplikacji radcowskiej

załącznikiem do uchwały Nr 2395/X/2019

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 9 stycznia 2019 r.

 § 11

 1. Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona.
 2. Patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki:

1/ jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;

2/ nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu;

3/ nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

4/ nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;

4a/ wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym

5/ wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona;

(…)

4. Patronat nad aplikantem może także sprawować radca prawny wpisany na listę radców prawnych w innej Izbie niż aplikant, o ile spełnia warunki określone w ust. 2 i jest to uzasadnione względami zawodowymi lub szkoleniowymi. (…)

5. W trakcie aplikacji możliwa jest zmiana patrona. Do wniosku o zmianę patrona należy dołączyć opinię o aplikancie sporządzoną przez dotychczasowego patrona.

6. Radca prawny może być jednocześnie patronem nie więcej niż 4 aplikantów, a w uzasadnionych przypadkach 5 aplikantów, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dopuszcza się tworzenie grup patronackich obejmujących nie więcej niż 10 aplikantów pod kierownictwem jednego patrona. Zasady tworzenia i prowadzenia grup patronackich określa uchwała Prezydium Krajowej Rady.

 § 13

 1. Do obowiązków patrona należy w szczególności:

1/ czuwanie nad czynnościami, które wykonuje aplikant w ramach umowy o pracę lub praktyki w kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której patron wykonuje zawód, a także zlecanymi  mu do wykonania w trakcie spotkań, odbywanych nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;

2/wpajanie aplikantowi zasad wykonywania zawodu i zaznajamianie z czynnościami wchodzącymi w jego zakres;

3/ kształtowanie u aplikanta postawy zgodnej z zasadami zawartymi w Kodeksie etyki radcy prawnego;

4/ omawianie z aplikantem zasad występowania przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;

5/ omawianie z aplikantem zasad obowiązujących radcę prawnego w stosunkach z klientami;

6/ umożliwienie aplikantowi uczestnictwa w rozprawach sądowych z udziałem i pod kierunkiem patrona lub innego wskazanego przez patrona radcy prawnego lub adwokata, co najmniej w wymiarze określonym w programie aplikacji

7/ organizowanie czynności zlecanych aplikantowi, w sposób który nie uniemożliwia aplikantowi udziału w zajęciach aplikantów;

8/ powierzanie aplikantowi w każdym roku szkoleniowym opracowania co najmniej sześciu pisemnych zadań spośród określonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady.

 § 13b.

1/ W każdym roku szkoleniowym patron przekłada kierownikowi szkolenia pisemną informację o przebiegu patronatu za okresy:

 • styczeń  – czerwiec – do dnia 15 lipca
 • lipiec – grudzień – niezwłocznie po odbyciu ostatniego spotkania z aplikantem w grudniu, nie później niż do dnia przedłożenia opinii o aplikancie

 § 14

1. Po zakończeniu każdego roku szkoleniowego patron przekłada Radzie pisemną opinię o aplikancie. Wzór opinii określa Prezydium Krajowej Rady.

(…)

Osoby zainteresowane objęciem patronatem aplikantów I roku proszone są o przesyłanie swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym (w pliku poniżej) na adres e-mailowy: marta.reliszko@oirp.gda.pl  

lub

za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka Szkolenia OIRP, 80-169 Gdańsk, ul. Czajkowskiego 3.

OIRP zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.