Wybory 2024

Informuję, że w wykonaniu postanowień § 15 ust. 2, § 18 ust. 1, § 19 ust. 1 i § 20 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania (tekst jednolity ogłoszony uchwałą Nr 885/XI/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku podjęła w dniu 9 kwietnia uchwałę Nr 2654/2024 w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Zebrania rejonowe

Uprzejmie informuję, że zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku zostały zwołane:

 1. dla rejonu Gdańsk – na dzień 12 czerwca 2024 r., na godzinę 18:00 -Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80- 980 Gdańsk,
 2. dla rejonu Gdynia – na dzień 12 czerwca 2024 r., na godzinę 18:00 -Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80- 980 Gdańsk,
 3. dla rejonu Elbląg – na dzień 12 czerwca 2024 r., na godzinę 17:00 – Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82- 300 Elbląg.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy liczby radców prawnych, którym przysługuje prawo wybierania na danym zebraniu zwołanym w wyżej wymienionym terminie, Rada OIRP w Gdańsku wyznaczyła drugi termin zebrań rejonowych w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:

 1. dla rejonu Gdańsk – na dzień 12 czerwca 2024 r., na godzinę 18:15 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80- 980 Gdańsk,
 2. dla rejonu Gdynia – na dzień 12 czerwca 2024 r., na godzinę 18:15 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80- 980 Gdańsk,
 3. dla rejonu Elbląg – na dzień 12 czerwca 2024 r., na godzinę 17:15 – Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82- 300 Elbląg.

Proponowane porządki zebrań rejonowych obejmują:

 1. otwarcie zebrania;
 2. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania;
 3. wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. wybór delegatów na Zgromadzenie OIRP w Gdańsku XII kadencji;
 5. ogłoszenie wyniku wyborów delegatów na Zgromadzenie OIRP w Gdańsku;
 6. zamknięcie zebrania.

Zgłoszenie kandydata

Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach przysługuje wyłącznie radcom prawnym mającym prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w tych wyborach zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010r.

Kandydatów można zgłaszać od dnia powzięcia uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego, do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego.

Zgłoszenie kandydata w wyborach następuje w formie pisemnej w postaci papierowej albo dokumentu elektronicznego podpisanego zaufanym, kwalifikowanym albo osobistym podpisem elektronicznym do Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Zgłoszeń w formie pisemnej w postaci papierowej dokonać można poprzez ich złożenie w Biurze OIRP w Gdańsku (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00) lub nadesłanie na adres Biura OIRP w Gdańsku: ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk. Zgodnie z § 20 zd. 2 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r., zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej przed jego upływem. Przez dotrzymanie terminu rozumie się faktyczny wpływ zgłoszenia, a nie datę jego nadania. Zgłoszenie kandydata dokonane w formie dokumentu elektronicznego następuje do Okręgowej Komisji Wyborczej na adres oirp@oirp.gda.pl.

Wzór zgłoszenia kandydata został umieszczony na stronie internetowej Izby pod adresem www. oirp.gda.pl.

Na zebraniach rejonowych glosowanie odbywa się za pomocą kart do glosowania lub za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki glosowania. W przypadku rejonu Gdańsk i rejonu Gdynia – głosowanie odbędzie się za pomocą urządzeń elektronicznych, w przypadku rejonu Elbląg – za pomocą papierowych kart do głosowania.

Informuję, że uchwałą Nr 2654/2024 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2024 r. powołano Okręgową Komisję Wyborczą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W jej skład wchodzą następujący radcowie prawni: Kamil Jesionowski, Agnieszka Andraszak, Flora Olszak, Adam Danowski, Anna Kowalska, Sebastian Plata, Halina Gotkowicz-Lipowska.

Rejestracji kandydatów w wyborach dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Gdańsku.

Dziekan
Magdalena Witkowska