Egzamin radcowski

Informacja dla zdających egzamin radcowski w 2022 r.:

Informuję, że egzamin radcowski w 2022 r. składa się z pięciu części pisemnych i odbywa się w ciągu czterech dni:
–          w dniu 10 maja 2022 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa karnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,
–          w dniu 11 maja 2022 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,
–          w dniu 12 maja 2022 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa gospodarczego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,
–          w dniu 13 maja 2022 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – czas na rozwiązanie zadań wynosi 480 minut.

Czas trwania każdej części egzaminu zostanie wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu złożył dokumenty wymienione w § 9 ust. 3a i 3b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Z kolei zgodnie z § 9 ust. 5 tego rozporządzenia, zdająca karmiąca piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdej części egzaminu radcowskiego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie – na wniosek zdającej – mogą być udzielane łącznie. Przerwy te nie podlegają wliczeniu do czasu trwania egzaminu radcowskiego.

Przypominam, że zgodnie z treścią art. 41 § 1 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej (Komisję egzaminacyjną) o każdej zmianie swojego adresu, natomiast stosownie do treści § 2 ww. przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu zostało wyznaczone na Stadionie POLSAT PLUS ARENA GDAŃSK w Gdańsku przy ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk 1, sala: RESTAURACJA VIP (ATOM CLUB I piętro ), wjazd BRAMA 3.

Plan Stadionu zamieszczony poniżej w załącznikach.
Parking dla zdających będzie bezpłatny – oznaczony P3.

Wejście na salę egzaminacyjną oznaczone literą R, znajduje się od strony parkingu P3, schodami zewnętrznymi na salę.

Podczas egzaminu nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje swoje okrycie wierzchnie w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.
Wskazane jest także posiadanie przez zdającego własnego zegarka (bez funkcji przekazu lub odbioru informacji) – w celu bieżącej kontroli czasu, jaki pozostał do zakończenia egzaminu (niezależnie od zegara znajdującego się na sali egzaminacyjnej).
Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.
Organizator zapewnia wodę pitną oraz kanapki. Zdający mogą nadto przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.
Przy wejściu na salę egzaminacyjną oraz przy stanowiskach z systemem informacji prawnej zostaną udostępnione płyny do dezynfekcji rąk.
Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na liście obecności.
Podczas rejestracji zdający okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dokonuje losowania stolika (w każdym dniu egzaminu).

            Zdający powinien przybyć w każdy dzień egzaminu na miejsce jego przeprowadzenia o godzinie wskazanej w zawiadomieniu. Od tej godziny rozpocznie się rejestracja zdających.
Nieobecność zdającego podczas egzaminu radcowskiego oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 2 ustawy o radcach prawnych).
Podczas egzaminu radcowskiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Nie jest dozwolone posiadanie np. telefonu komórkowego, tabletu, i-poda, smartwatcha itp. (art. 364 ust. 11 ustawy o radcach prawnych). Komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.
Podczas rozwiązywania zadań zdający może korzystać (art. 364 ust. 12 ustawy o radcach prawnych) z tekstów:

 • aktów prawnych,
 • komentarzy,
 • orzecznictwa

Niedopuszczalne jest posiadanie własnych materiałów, np.: notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, jak też monografii, podręczników, czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych. Złamanie tego zakazu skutkować będzie wykluczeniem z egzaminu.

Zdający może być wykluczony z egzaminu przez Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeśli w trakcie egzaminu korzysta z pomocy innej osoby, posługuje się niedozwolonymi urządzeniami lub materiałami, pomaga innym zdającym lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu radcowskiego (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 4 ustawy o radcach prawnych oraz § 14 rozporządzenia).
W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, pod nadzorem wyznaczonego przez nich członka komisji. Poza salą egzaminacyjną może przebywać w danym czasie zasadniczo tylko jedna osoba.
Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje zadanie Przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy.
Zabronione jest wynoszenie przez zdających zadań wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania poza salę egzaminacyjną (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).
Zdający sporządzający pracę z użyciem sprzętu komputerowego, winien pod nadzorem członka komisji w oknie dialogowym programu zaznaczyć  „OPUSZCZENIE SALI”, a po powrocie – odznaczyć w oknie dialogowym „POWRÓT NA SALĘ”, po czym przystąpić do dalszego rozwiązywania zadania. Naciśnięcie przycisku „OPUSZCZENIE SALI” blokuje możliwość edycji tekstu i wyłącza podgląd dokumentu na monitorze komputera.
Wyłączenie podglądu pracy na monitorze komputera w przypadku opuszczenia przez zdającego sali (zasłonięcie ekranu, w przypadku odejścia od stolika np. w celu skorzystania z Lex-a) uniemożliwi innym zdającym, w szczególności siedzącym bezpośrednio za opuszczonym stanowiskiem, wgląd w pracę tego zdającego, co ma szczególne znaczenie w kontekście zasady samodzielności prac.
Zdający egzamin przy użyciu sprzętu komputerowego, może w każdej chwili zrezygnować z tej formy zdawania i przejść na pisanie odręczne – gdy, mimo pomocy osób wsparcia technicznego, nie uda się przywrócić prawidłowego działania aplikacji (AZEP) lub gdy taką wolę – bez względu na przyczynę – wyrazi zdający. Decyzję o przejściu na pisanie ręczne zdający obowiązany jest bezwzględnie zgłosić Przewodniczącemu komisji.

W pewnych sytuacjach okno aplikacji w trakcie trwania egzaminu może zostać podświetlone na czerwono. Taka sytuacja jest dla zdającego i członków komisji sygnałem o niepożądanym zachowaniu użytkownika aplikacji (np. wyjęciu pendriva, próbie korzystania z zewnętrznych danych lub próbie uzyskania połączenia z urządzeniami zewnętrznymi) lub niewłaściwym działaniu komputera (np. przejścia systemu komputerowego zdającego w stan uśpienia lub włączenia się funkcji wygaszacza ekranu). Taka sytuacja zobowiązuje zdającego do niezwłocznego zgłoszenia „czerwonego ekranu” komisji egzaminacyjnej (przez podniesienie ręki). Wszelkie działania zostają automatycznie zapisane w logach aplikacji, które są dołączone do pracy egzaminacyjnej, co umożliwi monitorowanie wszelkich operacji dokonywanych przy użyciu komputera.
Zdający zobowiązany jest zgłosić komisji wszelkie problemy związane z uruchomieniem aplikacji lub zakłóceniem jej funkcjonowania w trakcie egzaminu.
Jeżeli zdający będzie ignorował cyklicznie pojawiający się „czerwony ekran”, wszystkie funkcje aplikacji zostaną zablokowane, a jedynym sposobem na zamknięcie aplikacji będzie twardy restart komputera. Będzie to sygnalizowane komunikatem: „Wykryto zdarzenia, które są niedozwolone podczas zdawania egzaminu. W celu weryfikacji proszę o kontakt z członkiem komisji egzaminacyjnej”.

Do prawidłowego działania aplikacji konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu o określonych wymogach technicznych, przy czym obowiązek ten spoczywa na zdających, którzy zadeklarowali taką formę rozwiązywania zadań.

Informuję o:

 • zakazie wyjmowania przez zdających nośnika (pendrive’a) w trakcie pisania pracy,
 • tym, że wyjęcie pendrive’a z portu USB może nastąpić dopiero po zamknięciu aplikacji,
 • zakazie używania przez zdających w trakcie egzaminu jakiegokolwiek innego programu, niż zawarta na nośniku aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych.

 Bezwzględnie konieczne jest uruchomienie aplikacji wyłącznie z otrzymanego nośnika. Podczas poprzednich egzaminów zdarzały się bowiem przypadki uruchomienia aplikacji w wersji demonstracyjnej, co uniemożliwiło wydrukowanie pracy egzaminacyjnej. Sporządzenie pracy egzaminacyjnej z użyciem wersji demonstracyjnej jest równoznaczne z całkowitą utratą pracy bez możliwości jej odzyskania z uwagi na brak funkcji zapisu.

 Jednocześnie przypominam, że tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni działanie aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego (przed egzaminem oraz w kolejnych dniach trwania egzaminu) – zgodnie z parametrami, które zostały podane na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań. Proszę w związku z powyższym zapoznać się z wszystkimi informacjami na temat działania aplikacji oraz jej wersją demonstracyjną, które zostały ogłoszone na podanej wyżej stronie www, a także przynieść na egzamin wydrukowaną instrukcję obsługi aplikacji AZEP. Baterie komputerów winny być naładowane i sprawne technicznie (na wypadek zdarzeń losowych związanych z krótkotrwałym brakiem energii elektrycznej).

Zdający uruchamiają aplikację poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonę „start.exe”. Po uruchomieniu aplikacji, w oknie „Podaj kod”, zdający – na polecenie Przewodniczącego – powinni wpisać kod z koperty i zatwierdzić operację. Numer kodu będzie automatycznie wpisywany na każdej stronie pracy. Pierwszego dnia egzaminu zostanie przeprowadzony test poprawnego działania aplikacji AZEP na komputerze zdającego.

Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie imienia i nazwiska zdającego. Praca zawierająca rozwiązanie zadania pisemnego bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji egzaminacyjnej, co skutkuje otrzymaniem przez zdającego negatywnego wyniku egzaminu (§ 11 ust. 3 rozporządzenia).
Kopie pracy są jednocześnie zapisywane na pendrivie i twardym dysku komputera automatycznie co 1 minutę, minimalizując ryzyko utraty danych. Zdający ma możliwość uzyskiwania częstszych zapisów pracy, poprzez odznaczanie funkcji „Zapisz” na pasku zadań w oknie dialogowym.
Po zakończeniu pracy przed wyznaczonym czasem zdający sygnalizuje zakończenie rozwiązywania zadania przez podniesienie ręki. Po podejściu do jego stołu przez członka komisji, zdający winien odznaczyć w oknie dialogowym „Koniec” i potwierdzić tą operację na wyświetlonym komunikacie. Praca zostanie wówczas automatycznie zapisana w formacie PDF.

Zamknięcie aplikacji przebiega w następujący sposób:

 • zdający klika przycisk zakończenia egzaminu „KONIEC”,
 • zdający potwierdza tę operację poprzez naciśnięcie klawisza „TAK” w odpowiedzi na wyświetlone pytanie: „Czy jesteś pewien zakończenia egzaminu” – praca zostanie wówczas automatycznie zapisana w formacie PDF,
 • automatycznie pojawia się okno z informacją: „Wygenerowano końcowe dokumenty w lokalizacjach: <lokalizacje plików>”, po naciśnięciu przycisku „OK”, dojdzie do zamknięcia aplikacji. Po jej zamknięciu, na ekranie pojawi się pulpit użytkownika.

Następnie zdający wyjmuje nośnik z komputera i udaje się do stanowiska komputerowego, gdzie pod nadzorem członka komisji drukuje swoją pracę.

Przewodniczący Komisji Egzam.                      Przewodniczący Komisji Egzam. nr 2
z siedzibą w Gdańsku                                             z siedzibą w Gdańsku
SSA Rafał Terlecki                                                   SSA Rafał Ryś

Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2022 r.

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki
i radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 maja
1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 z późn.zm.) i ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn.zm.).

Stosownie do treści § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 898), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:

 • zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
 • zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny: Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy (za wyjątkiem Windows Defender’a);
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne;
 • wyłączone karty sieciowe LAN i wi-fi.

Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane przed przystąpieniem do egzaminu:

 • wymagane jest odinstalowanie przez zdających – przed przystąpieniem do egzaminu – oprogramowania antywirusowego (za wyjątkiem Windows Defender’a) na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu;
 • wymagane jest, by zdający 2 dni przed egzaminem wyłączyli karty sieciowe oraz wi-fi na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu i nie włączali ich do czasu zakończenia egzaminu w dniu 13 maja 2022 r.;
 • wymagane jest, by zdający ok. 2 – 3 dni przed egzaminem (tak, by w razie problemów z działaniem Aplikacji możliwe było skorzystanie z pomocy informatyka) przetestowali wersję DEMO AZEP na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu.

Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane po rozpoczęciu egzaminu:

 • zdający ma obowiązek przeprowadzić test działania aplikacji AZEP w pełnej wersji na swoim komputerze;
 • test ma polegać na sprawdzeniu, czy rezultat prac prawidłowo zapisuje się na pendrive. W tym celu należy:
  1. uruchomić aplikację, następnie w polu „WPISZ KOD Z KOPERTY należy wprowadzić dla celów testowych: „TEST;
  2. przez około 2 minuty należy wprowadzać niezależny tekst;
  3. wybieramy „KONIEC” i potwierdzamy zakończenie egzaminu testowego;
  4. weryfikujemy zapisaną pracę, która powinna znajdować się katalogu AZEP na pendrive. W katalogu wyszukujemy plik z rozszerzeniem .pdf.
 • kryteria powodzenia/niepowodzenia testu:
 1. negatywny wynik – plik w formacie pdf nie istnieje albo istnieje, ale nie zawiera treści wprowadzonej podczas testu;
 2. pozytywny wynik –plik w formacie pdf istnieje i zawiera treść wprowadzoną podczas testu;
 • w przypadku negatywnego wyniku testu zdający ma obowiązek zgłosić to Przewodniczącemu Komisji. W razie braku dostępu do innego prawidłowo skonfigurowanego komputera zdający winien przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie;
 • w przypadku pozytywnego wyniku testu zdający oczekuje na dalsze instrukcje od Przewodniczącego Komisji.

Informacja dla zdających po przeprowadzeniu egzaminu w danym dniu:

 • wymagane jest, aby po przeprowadzeniu egzaminu komputer pozostał w takim samym stanie, w jakim był w pierwszym dniu egzaminu (wyłączone karty sieciowe oraz
  wi-fi);
 • niezastosowanie się do wymagań może spowodować, że w kolejnych dniach aplikacja AZEP może działać nieprawidłowo;
 • w kolejnych dniach nie przewiduje się testów działania aplikacji AZEP przed rozpoczęciem egzaminu.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące
w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

 

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7.
W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności
nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

 

Podczas zbliżających się egzaminów zawodowych radcowskich w dniach 10-13 maja 2022 r., zdający będą mogli skorzystać z programu LEX w wersji dedykowanej na egzamin.
Wersja ta różni się nieco od znanej wersji LEX-a, dlatego zapraszamy wszystkie zdające egzamin osoby na bezpłatne szkolenie z jej obsługi.
Szkolenie online  odbędzie się w środę 27.04.2022 r. o godz. 9.00. Podczas szkolenia zostanie pokazane jak korzystać z programu LEX w wersji egzaminacyjnej. Będzie również szansa zadać pytania prowadzącemu i wyjaśnić wątpliwości.
W załączniku szczegółowe informacje wraz z programem szkolenia.

Link do zapisu na szkolenie:

https://lrpoland.wolterskluwer.com/obsluga-lexa-przed-egzaminem?utm_source=LKP&utm_medium=izby&utm_campaign=WKPL_LEG_ACQ_LKP-WEB-POT-egzamin-zawodowy-04-22-TOFU_LFM/COM0122003_KEM011&utm_term=web&utm_content=izby

 

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2022 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2022-r

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:

 1. doktorów nauk prawnych,
 2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
 7. osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. osób, które w terminie określonym w art. 241 ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych,
 9. osób, o których mowa w art. 292 ust. 2 ustawy o radcach prawnych;

na dzień 10 maja 2022 r. godz. 10.00 część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 11 maja 2022 r. godz. 10.00 część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 12 maja 2022 r. godz. 10.00 część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 13 maja 2022 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Zgodnie z treścią art. 362 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wybranej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych w:

Gdańsku ul. Nowe Ogrody 35, kod 80-803, dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w:

Gdańsku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: braniewski, elbląski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski i miasta na prawach powiatu: Elbląg, Gdańsk, Gdynia i Sopot.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 26 marca 2022 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 751, z późn. zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opłata egzaminacyjna wynosi 2 408 (słownie: dwa tysiące czterysta osiem) złotych.

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2022 r.”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:

1.   zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,

2.   oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:

1.    kwestionariusz osobowy,

2.    życiorys,

3.    dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

4.    kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5.    dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,

6.    dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,

7.    dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,

8.    dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 – letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,

9.    dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,

10.  dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

11.  oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,

12.  3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Informacja dla zdających będących osobami niepełnosprawnymi i matkami karmiącymi:

Zgodnie z treścią § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), czas trwania każdej części egzaminu radcowskiego zostaje wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. nr 127 poz.426, z późn.zm.), w okresie przeprowadzania egzaminu;

2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu w toku egzaminu radcowskiego czynności technicznych, takich jak:

a) odczytywanie tekstu,

b) zapisywanie rozwiązań zadań odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego,

c) obsługa sprzętu komputerowego

– wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa
w pkt 1 i 2.

Natomiast stosownie do treści § 9 ust. 5-8 ww. rozporządzenia, zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego.

Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu radcowskiego. Uprawnienie to przysługuje zdającej, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią.

Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, uprawnienie to przysługuje, jeżeli złoży wniosek o jego przyznanie  oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu radcowskiego.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2022-r

Z myślą o osobach zdających egzamin Wolters Kluwer Polska przygotował bezpłatny dostęp do pakietu LEX Kancelaria Prawna Premium wraz z LEX Kompas Orzeczniczy.

Pakiet można zamówić na stornie:

https://lrpoland.wolterskluwer.com/lex-do-egzaminu?utm_source=izby&utm_medium=mail&utm_campaign=WKPL_LEG_ACQ_LKP-POT-lex-do-egzaminu-02-22-MOFU_LFM/COM0122003_KON007&utm_term=dostep-test-LKP&utm_content=mail

W załączniku szczegółowe informacje.

W załączniku oferta AtomService dot. wynajmu laptopa na egzamin.