Egzamin radcowski

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są do wniosku o wpis dołączyć następujące dokumenty:

 1. kartę danych osobowych lub kwestionariusz osobowy (druki w załączeniu),
 2. 2 zdjęcia (format dowodowy),
 3. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis, Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,
 4. oświadczenia:
 5. czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne (w przypadku, gdy wobec aplikanta radcowskiego prowadzone było postępowanie dyscyplinarne – również informacji o przedmiocie oraz stanie tego postępowania),
 6. oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy była zmiana nazwiska po przyjęciu na aplikację),
 8. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 9. dowód wniesienia opłaty – 1.560,00 zł. – na podany nr rachunku: Santander Bank Polska S.A. 50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

Wnioski należy składać do dnia 7 sierpnia 2020 r. w siedzibie OIRP – Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35.


Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 1. oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych,
 2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,

Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,

 1. oświadczenia:
 2. czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy w składanych dokumentach, również w odniesieniu do dyplomu studiów magisterskich, są różne nazwiska),
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. dowód wniesienia opłaty – 2.600,00 zł. – na podany nr rachunku:
  Santander Bank Polska S.A. 50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

Wnioski należy składać do dnia 7 sierpnia 2020 r. w siedzibie OIRP – Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35.


Informacja dla zdających egzamin radcowski w 2020 r.:

W zawiadomieniu wysłanym dla zdających poinformowano ich, że zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania, przy czym warunkiem jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego. Przedłożenie stosownego zaświadczenia lekarskiego winno nastąpić najpóźniej w chwili rejestracji.   

Egzamin radcowski w 2020 r. składa się z pięciu części pisemnych i odbywa się w ciągu czterech dni:

– w dniu 23 czerwca 2020 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa karnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,
– w dniu 24 czerwca 2020 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,
– w dniu 25 czerwca 2020 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa gospodarczego- czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,
– w dniu 26 czerwca 2020 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa administracyjnego i zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – czas na rozwiązanie zadań wynosi 480 minut.

Czas trwania każdej części egzaminu zostanie wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu złożył dokumenty wymienione w § 9 ust. 3a i 3b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Z kolei zgodnie z § 9 ust. 5 tego rozporządzenia, zdająca karmiąca piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdej części egzaminu radcowskiego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Przerwy te nie podlegają wliczeniu do czasu trwania danego egzaminu radcowskiego.

Przypominam, że zgodnie z treścią art. 41 § 1 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej (Komisję egzaminacyjną) o każdej zmianie swojego adresu, natomiast stosownie do treści § 2 ww. przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu zostało wyznaczone:

KOMISJA PODSTAWOWA:
w Hali Widowiskowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1 (wjazd od Al. Grunwaldzkiej, skręt za budynkiem nr 574.

KOMISJA EGZAMINACYJNA NR 2:
w Hali Sportowej Nr XII Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1 (wjazd od Al. Grunwaldzkiej, skręt za budynkiem nr 574).

Plan AWFiS Gdańsk poniżej w załącznikach.
Parking dla zdających będzie bezpłatny. Przed salą nie będzie dostępna szatnia dla zdających.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

Stawiennictwo zdającego z naruszeniem warunków określonych wyżej stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.

 

Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających – matek karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po karmieniu).

 

Podczas egzaminów nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.

 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Organizator nie zapewnia tych materiałów i przyborów i każdy zdający winien je sobie zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.
Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

 

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania. W razie złamania zakazu telefony komórkowe będą musiały być pozostawione poza salą egzaminacyjną bez jakiegokolwiek dozoru.
Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.

 

Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna oraz do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

Organizator nie zapewnia środków ochrony osobistej dla zdających, którzy mają obowiązek zapewnienia sobie tych środków (maseczek, rękawiczek, ew. przyłbic) na własny użytek we własnym zakresie, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do nakazów obowiązujących w przestrzeni publicznej w pomieszczeniach zamkniętych.

 

Na teren obiektu, bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej, mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu).

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 

1) podchodzi do niego członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca obsługę informatyczną,
2) wychodzi do toalety,
3) korzysta ze stanowiska z systemem informacji prawnej lub drukarki,
4) oddaje zadanie i pracę zawierającą rozwiązanie zadania i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania, przy czym warunkiem jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego. Przedłożenie stosownego zaświadczenia lekarskiego winno nastąpić najpóźniej w chwili rejestracji.

 

Przy wejściu na salę egzaminacyjną, przy stanowiskach z systemem informacji prawnej oraz przy toaletach obowiązuje dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji zostanie zapewniony przez organizatora egzaminu. W przypadku przeznaczonych o wspólnego korzystania stanowisk z system informacji prawnej oraz drukarek, obok tych urządzeń zostanie udostępniony dozownik z płynem dezynfekującym, jednorazowe ręczniki papierowe oraz pojemnik na zużyte ręczniki.
Należy unikać tworzenia grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 

Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego długopisu.
Podczas rejestracji zdający okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej.

 

Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 2 m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która poprzedza pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie numeru stolika, losowanie koperty z numerem kodu, itp).
Zdający powinni przybyć w każdy dzień egzaminu na miejsce jego przeprowadzenia o godzinie PODANEJ W ZAWIADOMIENIU. Od tej godziny rozpocznie się rejestracja danej grupy zdających.
Losowanie numeru stolika dokonuje się tylko jednorazowo – w pierwszym dniu egzaminu. W pozostałych dniach egzaminu zdający zajmuje to samo miejsce.
Nieobecność zdającego podczas egzaminu radcowskiego oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 2 ustawy o radcach prawnych).
Podczas egzaminu radcowskiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Nie jest dozwolone posiadanie np. telefonu komórkowego, tabletu, i-poda, itp. (art. 364 ust. 11 ustawy o radcach prawnych).
Komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.
Podczas rozwiązywania zadań zdający może korzystać (art. 364 ust. 12 ustawy o radcach prawnych) z tekstów:

 

1) aktów prawnych,
2) komentarzy,
3) orzecznictwa.

Niedopuszczalne jest posiadanie własnych materiałów, np.: notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych. Złamanie tego zakazu skutkować będzie wykluczeniem z egzaminu.

 

Zdający może być wykluczony z egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeśli w trakcie egzaminu korzysta z pomocy innej osoby, posługuje się niedozwolonymi urządzeniami lub materiałami, pomaga innym zdającym lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu radcowskiego (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 4 ustawy o radcach prawnych oraz § 14 rozporządzenia).

 

W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, pod nadzorem wyznaczonego przez nich członka komisji.
Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje zadanie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy.

 

Zabronione jest wynoszenie przez zdających zadań wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania poza salę egzaminacyjną (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).
Zdający sporządzający pracę z użyciem sprzętu komputerowego, winien pod nadzorem członka komisji w oknie dialogowym programu zaznaczyć „OPUSZCZENIE SALI”, a po powrocie – odznaczyć w oknie dialogowym „POWRÓT NA SALĘ”, po czym przystąpić do dalszego rozwiązywania zadania. Naciśnięcie przycisku „OPUSZCZENIE SALI” blokuje możliwość edycji tekstu i wyłącza podgląd dokumentu na monitorze komputera.

 

Wyłączenie podglądu pracy na monitorze komputera w przypadku opuszczenia przez zdającego sali /zasłonięcie ekranu, w przypadku odejścia od stolika np. w celu skorzystania z lexa/ uniemożliwi innym zdającym, w szczególności siedzącym bezpośrednio za opuszczonym stanowiskiem, wgląd w pracę tego zdającego, co ma szczególne znaczenie w kontekście zasady samodzielności prac.

 

Zdający egzamin przy użyciu sprzętu komputerowego, może w każdej chwili zrezygnować z tej formy zdawania i przejść na pisanie odręczne – gdy mimo pomocy osób wsparcia technicznego nie uda się przywrócić prawidłowego działania aplikacji lub gdy taką wolę – bez względu na przyczynę – wyrazi zdający. Decyzję o przejściu na pisanie ręczne zdający obowiązany jest bezwzględnie zgłosić przewodniczącemu komisji.
W pewnych sytuacjach okno aplikacji w trakcie trwania egzaminu może zostać podświetlone na czerwono. Taka sytuacja jest dla zdającego i członków komisji sygnałem o niepożądanym zachowaniu użytkownika Aplikacji (np. wyjęciu pendriva, próbie korzystania z zewnętrznych danych lub próbie uzyskania połączenia z urządzeniami zewnętrznymi) lub niewłaściwym działaniu komputera (np. przejścia systemu komputerowego zdającego w stan uśpienia lub włączenia się funkcji wygaszacza ekranu). Taka sytuacja zobowiązuje zdającego do niezwłocznego zgłoszenia „czerwonego ekranu” komisji egzaminacyjnej.

 

Wszelkie działania zostają automatycznie zapisane w logach Aplikacji, które są dołączone do pracy egzaminacyjnej, co umożliwi monitorowanie wszelkich operacji dokonywanych przy użyciu komputera.

 

Zdający zobowiązany jest zgłosić komisji wszelkie problemy związane z uruchomieniem Aplikacji lub zakłóceniem jej funkcjonowania w trakcie egzaminu.
Jeżeli zdający będzie ignorował cyklicznie pojawiający się „czerwony ekran”, wszystkie funkcje Aplikacji zostaną zablokowane, a jedynym sposobem na zamknięcie Aplikacji będzie twardy restart komputera. Będzie to sygnalizowane komunikatem: „Wykryto zdarzenia, które są niedozwolone podczas zdawania egzaminu. W celu weryfikacji proszę o kontakt z członkiem komisji egzaminacyjnej”.

 

Do prawidłowego działania Aplikacji konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu o określonych wymogach technicznych, przy czym obowiązek ten spoczywa na zdających, którzy zadeklarowali taką formę rozwiązywania zadań.

Informuję o:
– zakazie wyjmowania przez zdających nośnika (pendrive’a) w trakcie pisania pracy,
– tym, że wyjęcie pendrive’a z portu USB może nastąpić dopiero po zamknięciu Aplikacji,
– zakazie używania przez zdających w trakcie egzaminu jakiegokolwiek innego programu, niż zawarta na nośniku Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych.

 

Bezwzględnie konieczne jest uruchomienie aplikacji wyłącznie z otrzymanego nośnika. Podczas poprzednich egzaminów zdarzały się bowiem przypadki uruchomienia aplikacji w wersji demonstracyjnej, co uniemożliwiło wydrukowanie pracy egzaminacyjnej. Sporządzenie pracy egzaminacyjnej z użyciem wersji demonstracyjnej jest równoznaczne z całkowitą utratą pracy bez możliwości jej odzyskania z uwagi na brak funkcji zapisu.

 

Jednocześnie przypominam, że tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni działanie Aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami, które zostały podane na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2020-r jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań. Proszę w związku z powyższym zapoznać się z wszystkimi informacjami na temat działania Aplikacji oraz jej wersją demonstracyjną, które zostały ogłoszone na podanej wyżej stronie www.
Zdający uruchamiają aplikację poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonę „start.exe” Po uruchomieniu aplikacji, w oknie „Podaj kod”, zdający powinni wpisać kod z koperty i zatwierdzić operację. Numer kodu będzie automatycznie wpisywany na każdej stronie pracy.
Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie imienia i nazwiska zdającego. Praca zawierająca rozwiązanie zadania pisemnego bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji egzaminacyjnej, co skutkuje otrzymaniem przez zdającego negatywnego wyniku egzaminu (§ 11 ust. 3 rozporządzenia).

 

Kopie pracy są jednocześnie zapisywane na pendrivie i twardym dysku komputera automatycznie co 1 minutę, minimalizując ryzyko utraty danych. Zdający ma możliwość uzyskiwania częstszych zapisów pracy poprzez odznaczanie funkcji „Zapisz” na pasku zadań w oknie dialogowym.
Po zakończeniu pracy przed wyznaczonym czasem zdający sygnalizuje zakończenie rozwiązywania zadania przez podniesienie ręki. Po podejściu do jego stołu przez członka komisji, zdający winien odznaczyć w oknie dialogowym „Koniec” i potwierdzić tą operację na wyświetlonym komunikacie. Praca zostanie wówczas automatycznie zapisana w formacie PDF.

 

Zamknięcie Aplikacji przebiega w następujący sposób:
– zdający klika przycisk zakończenia egzaminu „KONIEC”,
– zdający potwierdza tę operację poprzez naciśnięcie klawisza „TAK” w odpowiedzi na wyświetlone pytanie: „Czy jesteś pewien zakończenia egzaminu” – praca zostanie wówczas automatycznie zapisana w formacie PDF,
– automatycznie pojawia się okno z informacją: „Wygenerowano końcowe dokumenty w lokalizacjach: ”, po naciśnięciu przycisku „OK”, dojdzie do zamknięcia Aplikacji. Po jej zamknięciu, na ekranie pojawi się pulpit użytkownika.
Następnie zdający wyjmuje nośnik z komputera i udaje się do wskazanego przez przewodniczącego stanowiska komputerowego, gdzie pod nadzorem członka komisji drukuje swoją pracę.

 

Zdający drukuje pracę zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej i oddaje zadanie wraz z pracą zawierająca zadania członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu co najmniej 2 m od innych zdających. W tym czasie pozostali zdający pozostają nadal przy swoich stolikach i czekają na zwolnienie miejsca przy stanowisku komputerowym z drukarką.
Na odwrocie pouczenie o podstawach, celu i zakresie przetwarzania danych osobowych dla osób zgłaszających przystąpienie do egzaminu radcowskiego w 2020 r. W załączeniu także komunikat dla zdających wydany przez Przewodniczących zespołów do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r., opublikowany na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Komunikat ten należy przynieść ze sobą na egzamin.

 


Komunikat Przewodniczącej Zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r.

Poniżej publikujemy link do komunikatu Przewodniczącej Zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r.

kliknij -> komunikat


Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

W związku z odwołaniem wyznaczonych pierwotnie na 24-27 marca 2020 r. terminów egzaminów adwokackiego i radcowskiego z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, tj. wprowadzony na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz mając na uwadze wejście w życie wyjątkowych, incydentalnych regulacji prawnych, wprowadzonych na okres przejściowy – stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii – dążąc do ograniczenia negatywnych dla zdających skutków wywołanych przesunięciem terminu przeprowadzenia egzaminów i zapewnienia im możliwości rozwiązywania zadań według stanu prawnego obowiązującego w pierwotnym terminie egzaminów, albowiem ten stan prawny był przedmiotem przygotowań do egzaminów:

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU DO PRZYGOTOWANIA ZADAŃ NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2020 R.
ORAZ
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU DO PRZYGOTOWANIA ZADAŃ NA EGZAMIN ADWOKACKI w 2020 R.
INFORMUJĄ,

ŻE PODCZAS EGZAMINÓW ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO W DNIACH 23-26 CZERWCA 2020 R.:

 

  1. Przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych stosuje się stan prawny obowiązujący w datach wyznaczonych pierwotnie poszczególnych części egzaminów, tj. odpowiednio w dniach od 24 do 27 marca 2020 r., co będą uwzględniać udostępniane zdającym na salach egzaminacyjnych systemy informacji prawnej.

  2. Przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych nie stosuje się przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów szczególnych wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

  3. Zdający powinni przyjąć, że data pracy zawierającej rozwiązanie zadania winna być określona datą dzienną wskazaną na stronie tytułowej każdego z zadań, tj. odpowiednio dniami 24, 25, 26 albo 27 marca 2020 r.

  4. Zdający powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy rozwiązanie zadania może polegać na sporządzeniu środka odwoławczego/środka zaskarżenia, termin do wniesienia tego środka jeszcze nie upłynął.


20.05.2020 – Informacja w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminów adwokackiego i radcowskiego w 2020 r.

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 78 ust. 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,  po zasięgnięciu opinii odpowiednio Naczelnej Rady Adwokackiej i  Krajowej Rady Radców Prawnych, wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w dniach 23 – 26 czerwca 2020 r.

Egzamin adwokacki i egzamin radcowski w terminie dodatkowym zostaną przeprowadzone przez Komisje Egzaminacyjne powołane przez Ministra Sprawiedliwości, wskazane w ogłoszeniach o przeprowadzeniu egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 grudnia 2019 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-adwokackim-w-2020-r

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2020-r

Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów poprzedziło uzyskanie przez Ministra Sprawiedliwości rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wejście w życie przepisów § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz § 13 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 16 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 878), mocą których spod obowiązujących zakazów i ograniczeń – w szczególności prowadzenia przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności polegającej na wynajmie obiektów oraz zakazu zgromadzeń ludności – wyłączono organizację i przeprowadzanie egzaminów określonych w przepisach odrębnych, a zatem również egzaminów adwokackiego i radcowskiego.

Po odwołaniu egzaminów w marcu br., wprowadzone zostały szczególne, korzystne dla osób, które przystąpią do ww. egzaminów przepisy: w ustawie „Tarcza 1” przyznane zostało prawo do dodatkowego 7 – dniowego bezpłatnego urlopu, natomiast w ustawie „Tarcza 3” – prawo do urlopu płatnego, w części niewykorzystanej w marcu z powodu odwołania egzaminu.

Dziekani okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych, przy których mają swe siedziby komisje egzaminacyjne, poinformowali o zapewnieniu sal egzaminacyjnych spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności co do powierzchni sal, uzależnionych od liczby zdających przy zachowaniu odstępu między uczestnikami egzaminu wynoszącego co najmniej 2 metry oraz zapewnienia określonych środków bezpieczeństwa.


Informacja o terminie egzaminu  radcowskiego w 2020 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.), w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2020 r. Egzaminy te odbędą się w dniach 24 – 27 marca 2020 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,

na dzień 24 marca 2020 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 25 marca 2020 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 26 marca 2020 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 27 marca 2020 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Zgodnie z treścią art. 36(2) ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wybranej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibie Rady OIRP  w: Gdańsku ul. Nowe Ogrody 35, kod 80-803, dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w:

Gdańsku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: braniewski, elbląski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski i miasta na prawach powiatu: Elbląg, Gdańsk, Gdynia i Sopot.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 8 lutego 2020 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 3 marca 2020 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską.

Opłata egzaminacyjna wynosi 2 080 (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt) złotych.

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem:imię i nazwisko zdającegoopłata za egzamin radcowski w 2020 r..

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:

1.   zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,

2.   oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:

1.    kwestionariusz osobowy,

2.    życiorys,

3.    dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

4.    kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5.    dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,

6.    dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,

7.    dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,

8.    dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 – letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,

9.    dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,

10.  dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

11.  oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,

12.  3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


Egzamin radcowski – informacje ogólne

Do egzaminu radcowskiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację radcowską i otrzymała zaświadczenie o ukończeniu aplikacji.

Bez odbycia aplikacji radcowskiej do egzaminu radcowskiego mogą przystąpić:

 • doktorzy nauk prawnych,
 • osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 • osoby, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 • osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
 • osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Egzamin radcowski przeprowadzają komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego powoływane przez Ministra Sprawiedliwości w drodze zarządzenia. W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą 4 osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości i 4 osoby wskazane przez Krajową Radę Radców Prawnych spośród radców prawnych.

Egzamin polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu radcowskiego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego.

W pierwszym dniu egzaminu radcowskiego zdający rozwiązuje zadanie z pierwszej części egzaminu radcowskiego z zakresu prawa karnego, w drugim dniu egzaminu radcowskiego – zadanie z drugiej części egzaminu radcowskiego z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, natomiast w trzecim dniu egzaminu radcowskiego – zadanie z trzeciej części egzaminu radcowskiego z zakresu prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę. W czwartym dniu egzaminu radcowskiego zdający rozwiązuje zadanie z czwartej części egzaminu radcowskiego z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z piątej części egzaminu radcowskiego z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę.
Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu radcowskiego otrzymał ocenę pozytywną.

Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwałę o wyniku egzaminu radcowskiego Od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

Egzamin radcowski – aplikacja do zdawania egzaminu

Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminach: komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2019 r.

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzaminy komorniczy, adwokacki i radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309, z późn. zm.) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.).

Stosownie do treści 22a ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 82), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:

 • zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
 • zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl

Aplikację można pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: kliknij