Aplikacja

Aplikacja radcowska

Aplikacja radcowska rozpoczyna się po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów i złożeniu przez aplikanta ślubowania. Z każdą osobą wpisaną na listę aplikantów Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zawiera umowę określającą prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji.

Zasady odbywania aplikacji

Zasady odbywania przez aplikantów radcowskich szkolenia zawodowego określa Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity: uchwała  717/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 15 stycznia 2020 r.).

Przepisy porządkowe odbywania aplikacji radcowskiej w 2020 roku, określa uchwała Nr 2639/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 23 grudnia 2019 r.

Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium, ogłaszany jest przed rozpoczęciem każdego roku szkoleniowego odrębną uchwałą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Program I roku aplikacji obejmuje 99 godz. wykładów  i 141 godz. ćwiczeń z przedmiotów:

 • Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych.
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury.
 • Komunikacja. Sztuka prezentacji i przekonywania. Retoryka i erystyka. Etykieta wykonywania zawodu
 • Prawo cywilne.
 • Postępowanie cywilne.
 • Prawo pracy.
 • Prawo ubezpieczeń społecznych.

W trakcie I roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów (pod nadzorem radcy prawnego) w wymiarze 14 jednodniowych zajęć.
Ponadto aplikant I roku odbywa praktyki w sądach powszechnych i prokuraturach (w wymiarze 26 jednodniowych zajęć), w celu praktycznego zapoznania się ze sposobem ich funkcjonowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu radcy prawnego. W ramach praktyk patroni lub opiekunowie praktyk powinni zapewnić aplikantowi uczestnictwo w co najmniej sześciu rozprawach sądowych przed uzyskaniem możliwości występowania aplikanta przed sądem tj. w ciągu pierwszych 6 miesięcy odbywania aplikacji.

Program II roku aplikacji obejmuje 111 godz. wykładów i 129 godz. ćwiczeń z przedmiotów:

 • Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu pozwu),
 • Prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń , postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia prywatnego),
 • Prawo gospodarcze (kolokwium w formie ustnej)
 • Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej.)

W trakcie II roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk (w wymiarze 40 jednodniowych zajęć) w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach – z czego co najmniej 24 zajęcia w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów.

Program III roku aplikacji obejmuje 86 godz. wykładów i 154 godz. ćwiczeń z przedmiotów:

 • Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego (kolokwium w formie ustnej),
 • Prawo administracyjne ustrojowe i materialne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej albo opinii o niecelowości tego typu skarg),
 • Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka,
 • Sztuka prezentacji i przekonywania,
 • Retoryka, erystyka, etykieta w wykonywaniu zawodu,
 • Marketing usług prawniczych i komunikacja z klientem.

W trakcie III roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk (w wymiarze 40 jednodniowych zajęć) w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach – z czego co najmniej 24 zajęcia w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów.

Extranet aplikanta

Informujemy, że w Okręgowej Izbie Radców Prawnych istnieje możliwość korzystania z Extranetu dla aplikantów.