Informacje

W celu zmiany patrona należy złożyć następujące dokumenty:

wniosek aplikanta o zmianę patrona

 opinię i zgodę dotychczasowego patrona na zmianę

informację o przebiegu patronatu

oświadczenie kandydata na patrona

w przypadku gdy patron jest z innej Izby niż OIRP Gdańsk – zgodę tejże Izby na to, aby radca prawny pełnił funkcję patrona w OIRP Gdańsk razem z potwierdzeniem, iż posiada zdolność do pełnienia obowiązków patrona

Patronat nad aplikantem może także sprawować radca prawny wpisany na listę radców prawnych w innej Izbie niż aplikant, o ile spełnia warunki określone w ust. 2 i jest to uzasadnione względami zawodowymi lub szkoleniowymi. Spełnienie warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim potwierdza Dziekan Rady, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych.