Informacje

DLACZEGO SĄD ARBITRAŻOWY?

            Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych został powołany uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2009 r. w związku ze zmianą przepisów kodeksu postępowania cywilnego (poprzednio przy Izbie funkcjonował Stały Sąd Polubowny powołany uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 17 maja 1990 r.)

Rada sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Sądu w tym znaczeniu, że zatwierdza reguły postępowania przed sądem oraz zasady dotyczące opłat i kosztów postępowania.

W zakresie doboru składów orzekających i prowadzenia postępowania,  w ramach obowiązujących reguł, obowiązuje zasada pełnej autonomii Sądu Arbitrażowego,  z poszanowaniem woli stron – uczestników procesu.

Z satysfakcją można odnotować, że obserwowany jest stały rozwój sądownictwa polubownego. Pod rozstrzygnięcie sądu poddawane są coraz poważniejsze sprawy, przy czym stwierdzenie poważniejsze dotyczy zarówno wartości przedmiotu sporu jak i stopnia skomplikowania przedkładanych do rozstrzygnięcia spraw.

Przedsiębiorcy, do których przede wszystkim skierowana jest oferta poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego, dostrzegają coraz wyraźniej zalety postępowania przed tym sądem. Te dostrzegalne zalety to przede wszystkim to, że w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym:

  • Strony mają prawo dokonania wyboru sędziów (arbitrów), którym powierzą rozstrzygnięcie sporu, sposób osób, które darzą zaufaniem,
  • Nie obowiązują rygory formalne utrudniające zarówno dochodzenie roszczeń, jak i obronę przed roszczeniami, przeciwnie postępowanie jest odformalizowane i zdecydowanie szybsze od postępowania przed sądami powszechnymi,
  • Strony mają możliwość określenia niektórych zasad postępowania,
  • Koszty związane z dochodzeniem swoich praw przed Sądem Polubownym są niższe od kosztów postępowania przed sądem powszechnym,
  • Jest zapewniona możliwość uwzględnienia w postępowaniu specyfiki określonej sprawy (rodzaju spraw) i wydania orzeczenia oddającego tę specyfikę,
  • Arbitrami są osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe i wieloletnią praktykę prawniczą,
  • Regułą jest rozpoznawanie spraw w składach trzyosobowych, co gwarantuje bezstronność, a ponadto zapewnia, że każdy istotny problem zostanie przedyskutowany i rozważony, przed wydarzeniem rozstrzygnięcia.

Warto korzystać z usług Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Sąd ten zapewnia stronom szybkie i sprawne rozstrzygnięcie sporu. Do wydania wyroku dochodzi z reguły na pierwszej sprawie, zaś strony otrzymują wyrok na piśmie z uzasadnieniem rozstrzygnięcia, w terminie około 1 miesiąca.

Obowiązujące w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym reguły przewidują możliwość częściowego zwolnienia stron kosztów sądowych. Jedną z naczelnych zasad stosowaną w praktyce Sądu Arbitrażowego jest udzielanie stronom sporu pomocy w wypracowaniu kompromisu i zakończenia sporu ugodą. W związku z tym, znaczna ilość spraw jest kończona ugodą.

Istnieją oczywiście bariery ograniczające rozwój sądownictwa arbitrażowego. Jedną z nich jest swoisty opór natury psychologicznej, Okazuje się  bowiem, że nasi koledzy, radcowie prawni i adwokaci, od inicjatywy których zależy, czy spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu (zapis na sąd), wolą występować przed anonimowym dla nich, w pewnym sensie, składem orzekającym, w sądzie powszechnym, aniżeli przed zespołem znanych mu arbitrów.

Bardzo niepełna jest też wiedza o sądownictwie polubownym, a w szczególności o zaletach tego sposobu rozstrzygania sporów.

KTO ROZSTRZYGA SPORY?

W tej chwili na liście arbitrów Stałego Sądu Arbitrażowego przy OIRP w Gdańsku znajduje się 16 osób, będących w zdecydowanej większości, radcami prawnymi.

Aktualna lista znajduje się w zakładce “arbitrzy”.