Opłaty

Regulamin opłat i kosztów postępowania Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku

§ 1

Przepisy ogólne

1.    Regulamin określa zasady i tryb pobierania opłat i kosztów postępowania przed Stałym Sądem Arbitrażowym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i zasady ich zwrotu.

2.    Do uiszczenia opłat i kosztów obowiązana jest strona, która wnosi do Sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.

3.    Opłaty i zaliczki na opłaty są pobierane w kwocie brutto z doliczeniem należnego podatku od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

4.    Opłatami za czynności Sądu są:

1)    opłata sądowa,

2)    opłata mediacyjna.

5.    Koszty przeprowadzenia czynności w postępowaniu stanowią wydatki obciążające strony postępowania, a w szczególności:

1)    wynagrodzenie i zwrot kosztów biegłych i tłumaczy,

2)    koszty podróży i utraconego wynagrodzenia (dochodów) świadków i strony wezwanej przez Sąd do osobistego stawiennictwa,

3)    wydatki związane z doręczaniem pism sądowych inną drogą niż pocztową,

4)    koszty związane z przeprowadzeniem innych dowodów w sprawie aniżeli te, o których mowa w pkt 1 i 2,

5)    koszty sporządzenia na żądanie strony odpisów dokumentów z akt sprawy innych aniżeli doręczane stronom przez Sąd z urzędu.

6.    Należne opłaty oraz zaliczki na opłaty i koszty są wpłacane na wskazany stronie rachunek bankowy Sądu.

7.    Sąd nie rozpoznaje wniosku, ani nie dokonuje czynności, jeśli we właściwym terminie nie zostanie w całości uiszczona wymagana opłata lub zaliczka.

8.    Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju  i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia czy zobowiązania.

9.    Rozliczenie pobranych przez Sąd opłat i zaliczek następuje według obowiązujących zasad rachunkowości i księgowości.

§ 2

Opłata arbitrażowa

1. Strona powodowa oraz strona zgłaszająca w postępowaniu przed Sądem zarzut potrącenia, a także strona wnosząca powództwo wzajemne, wnoszą opłatę arbitrażową w wysokości określonej w § 5 Regulaminu.

2. Jeżeli wartość przedmiotu sporu została ustalona w trybie określonym w art. 3 Regulaminu Postępowania (sprawdzenie przedmiotu sporu) podstawą ustalenia wysokości opłaty arbitrażowej jest wartość przedmiotu sporu ustalona w wyniku postępowania sprawdzającego.

3. Połowę opłaty arbitrażowej pobiera się:

1) od pozwu w sprawie rozstrzyganej przez jedynego arbitra,

2) w przypadku ponownego rozpoznania sprawy po uchyleniu wyroku Sądu Arbitrażowego przez Sąd powszechny, albo odmowie nadania klauzuli wykonalności wyrokowi Sadu Arbitrażowego.

4. Jeżeli postępowanie rozpoznawcze było poprzedzone postępowaniem mediacyjnym, wpłaconą przez powoda opłatę mediacyjną zalicza się na poczet opłaty arbitrażowej.

§ 3

Opłata mediacyjna

1. Opłata mediacyjna wynosi ¼ opłaty arbitrażowej.

2. W razie nadania przez Sąd, na wniosek stron, formy wyroku ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym, pobierana jest opłata  w wysokości ½ opłaty arbitrażowej, z zaliczeniem na jej poczet opłaty mediacyjnej.

§ 4

Zwrot opłaty arbitrażowej

Sąd zwraca połowę opłaty arbitrażowej, jeżeli:

1)    powód cofnął powództwo przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub wyznaczeniem arbitra w sprawie rozstrzyganej jednoosobowo,

2)    zostało złożone pismo zawierające pełne uznanie powództwa przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub wyznaczeniem arbitra w sprawie rozstrzyganej jednoosobowo,

3)    strony nie później niż przed pierwszą rozprawą zawarły ugodę,

4)    Sąd orzekający stwierdzi brak właściwości sądu, jeżeli zarzut niewłaściwości został zgłoszony nie później niż przed pierwszą rozprawą.

§ 5

Wysokość opłaty arbitrażowej

Opłata arbitrażowa wynosi:

1) przy wartości przedmiotu sporu do 50.000,00 zł – 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 500,00 zł,

2) przy wartości przedmiotu sporu od 50.001,00 zł do 100.000,00 zł – 2.500,00 zł od pierwszych 50.000,00 zł i 4% od nadwyżki ponad 50.000,00 zł,

3) przy wartości przedmiotu sporu od 100.001,00 zł do 1.000.000,00 zł – 4.500,00 zł od pierwszych 10.000,00 zł i 3% od nadwyżki ponad 100.000,00 zł,

4) przy wartości przedmiotu sporu od 1.000.001,00 zł do 5.000.000,00 zł – 31.500,00 zł od pierwszego 1.000.000,00 zł i 1% od nadwyżki ponad 1.000.000,00 zł,

5) przy wartości przedmiotu sporu od 5.000.001,00 zł do 10.000.000,00 zł – 71.500,00 zł od pierwszych 5.000.000,00 zł i 0,6% od nadwyżki ponad 5.000.000,00 zł,

6) przy wartości przedmiotu sporu ponad 10.000.000,00 zł – 101.500,00 zł za pierwsze 10.000.000,00 zł i 0,3% od nadwyżki ponad 10.000.000,00 zł.

§ 6

Zaliczki na pokrycie wydatków

1.     Strona, która wniosła o podjęcie w postępowaniu czynności połączonej z wydatkami ma obowiązek wpłacenia zaliczki na pokrycie tych wydatków.

2.     Jeśli podjęcie czynności połączonej z wydatkami następuje z urzędu, Sąd podejmując tę czynność postanawia jednocześnie o nałożeniu na stronę lub obydwie strony obowiązku wpłacenia zaliczki.

3.     Wysokość zaliczki i termin jej wpłacenia oznacza Sąd.

4.     Niewykorzystana część zaliczki jest zwracana stronom po zakończeniu postępowania.

§ 7

Opłaty za administrowanie arbitrażem „ad hoc

Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do arbitrażu „ad hoc“.

§ 8

Opłaty za odpisy

Za sporządzone na wniosek strony uwierzytelnione odpisy z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 2,00 zł za każdą stronę.