Egzamin wstępny

KOMUNIKAT

Osoby rozpoczynające zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od stycznia 2021 r. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku proszone są o pozyskiwanie dla siebie PATRONÓW oraz o zgłaszanie ich kandydatur do sekretariatu Ośrodka Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3  (osobiście, pocztą lub mailowo) w terminie do dnia 13 grudnia 2020 roku (oświadczenie do pobrania) bądź o wyznaczenie Patrona przez Radę OIRP w Gdańsku. (wniosek do pobrania)

 

Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich powinien wpłynąć do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku do dnia 23 października br. Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie biura OIRP w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35 albo wysłać go pocztą na adres: OIRP w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk.

Do wniosku (w załączniku poniżej) należy dołączyć:

  • Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych); wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

 

  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) oraz oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich)

 

  • potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis na listę aplikantów w wysokości 260 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych), na konto OIRP Gdańsk: Santander Bank Polska S.A. 50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

 

  • oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo urzędowy odpis tego dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.

 

  • w przypadku osób posługujących się obecnie innym nazwiskiem niż widniejące na dyplomie, konieczne jest dołączenie odpisu aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska np. odpisu skróconego aktu małżeństwa (dotyczy osób, które nie złożyły takiego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską bądź zmieniły nazwisko w ostatnim czasie);

Prosimy pamiętać, iż składane dokumenty muszą być podpisane!


W załączniku wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 26 września 2020 r.