Egzamin wstępny

KOMUNIKAT

Osoby chcące rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej (od stycznia 2020 r.) w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku proszone są o pozyskiwanie dla siebie PATRONÓW oraz o zgłaszanie ich kandydatur do sekretariatu Ośrodka Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3 (osobiście, pocztą lub mailowo)

w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Zasady wyznaczania Patronów, ich prawa i obowiązki określone są między innymi w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej (załącznik do uchwały Nr 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 2019 r.)

Wyciąg z regulaminu

……

§ 11.

1. Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona.

2. Patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmie prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;

2) nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu;

3) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

4) nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;

4a) wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym;

5) wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona.

………

Osobom, które nie wskażą kandydata na patrona, Rada wyznaczy PATRONA z urzędu (wniosek do pobrania w załącznikach)


Ogłoszenie dla kandydatów ubiegających się o wpis
na listę aplikantów radcowskich

Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art.33(3) ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby, które chcą rozpocząć aplikację radcowską od 1 stycznia 2020 r. proszone są o złożenie wniosku, wraz z kompletem dokumentów, najpóźniej do dnia 25 października 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35. Dokumenty można również przesłać pocztą na w/w adres.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich, skierowanego do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, (w załączeniu poniżej) należy dołączyć:

Oryginał albo urzędowy odpis (bądź poświadczoną notarialnie kopię) dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego)

Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) oraz Oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich) (wzór oświadczenia)

Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych);

Informujemy, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis na listę aplikantów radcowskich w wysokości 225 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych), na konto OIRP Gdańsk: Santander Bank Polska S.A. 50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

W przypadku osób posługujących się obecnie innym nazwiskiem niż widniejące na dyplomie, konieczne jest dołączenie odpisu aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska np. odpisu skróconego aktu małżeństwa (dotyczy osób, które nie złożyły takiego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską bądź zmieniły nazwisko w ostatnim czasie);

W przypadku zmiany danych osobowych podanych we wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz w przypadku osób, które zdawały egzamin wstępny w 2018 roku lub 2017 roku – wypełniony kwestionariusz osobowy (druk do pobrania poniżej).

Przypominamy, że składane dokumenty muszą być podpisane!