Egzamin wstępny

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2024 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 28 września 2024 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć lub przesłać do siedziby Ośrodka Szkolenia OIRP w Gdańsku ul. Czajkowskiego 3,80-169 Gdańsk.

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku ( Komisja Kwalifikacyjna) obejmuje zasięgiem swego działania obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, tj. powiaty: braniewski, elbląski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski i miasta na prawach powiatu: Elbląg, Gdańsk, Gdynię i Sopot;

Termin do złożenia pisemnego zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 14 sierpnia 2024 r. Termin ten nie podlega przywróceniu ( art. 33(3) ust.3 ustawy o radcach prawnych).

Przed złożeniem dokumentów, osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu wstępnego, winny się zarejestrować na stronie
(UWAGA! rejestracja dostępna w najbliższych dniach):

https://ewnar.kirp.pl/ lub https://gdansk.ewnar.kirp.pl/

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia w formie pisemnej.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1.125 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata i adnotację – opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2024 r. w Komisji Kwalifikacyjnej w Gdańsku.

Zgodnie z art.33(3) ust.2 ustawy o radcach prawnych:

Składane do właściwej komisji kwalifikacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2. kwestionariusz osobowy,

3. życiorys,

4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5. (uchylony)

6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

8. odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).

2 a) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2024 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego z dnia 9 czerwca 2009 r. ( Dz.U. Nr 91, poz.749 ze zm.)

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:

1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) w okresie przeprowadzania egzaminu;

2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:

a) odczytywanie tekstu,

b) udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.

Zgodnie z art.33(3) ustawy o radcach prawnych:

Ust.4 – jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych określonych w ustępie 2, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w trybie przepisu art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

Ust.5 – jeżeli kandydat nie uzupełni braków formalnych zgłoszenia zgodnie z ust. 4 lub nie spełni warunków, o których mowa w ust. 2 a), zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania przewodniczący komisji kwalifikacyjnej orzeka postanowieniem i zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczenie odbioru. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli zażalenie jest uzasadnione, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może, nie przesyłając akt Ministrowi Sprawiedliwości, uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę rozpoznać na nowo.

Ust.6 – w przypadku nieuiszczenia przez kandydata opłaty za udział w egzaminie wstępnym przewodniczący komisji egzaminacyjnej wzywa go w trybie określonym w ust. 4, do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni.

Ust.7 – jeżeli kandydat pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie uiścił opłaty za udział w egzaminie wstępnym, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje postanowienie o zwrocie zgłoszenia. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości.

Ust.8 – jeżeli zgłoszenie zostało złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3, (14.08.2024 r.), przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do udziału w egzaminie wstępnym. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Ust.9 – o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wstępnego przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zawiadamia kandydata, który został zakwalifikowany do udziału w egzaminie wstępnym, listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.

Art.334. 1. Kandydat uiszcza opłatę za egzamin wstępny, która stanowi dochód budżetu państwa.

1a. W przypadku wydania postanowienia o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, wydania decyzji odmawiającej dopuszczenia do udziału w egzaminie wstępnym albo złożenia, nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego, pisemnego oświadczenia kandydata o odstąpieniu od udziału w egzaminie wstępnym, 2/3 uiszczonej opłaty podlega zwrotowi na pisemny wniosek kandydata złożony przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku.

Podstawowe informacje o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską ( art.33 (8),(9),(10) ustawy o radcach prawnych)

Egzamin wstępny na aplikację radcowską polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Pytania opracowywane są w oparciu o wykaz tytułów aktów prawnych, ogłaszany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

Test składa się ze 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi – A, B lub C, z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Istotne jest, że jedynie odpowiedzi zakreślone na karcie odpowiedzi

stanowią wyłączną podstawę do ustalenia wyniku egzaminu. Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów.

Podczas trwania egzaminu wstępnego kandydaci nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy, a także nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Osoba, która korzystała z takiej pomocy, posługiwała się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami jest wykluczana z egzaminu wstępnego. Wykluczenie ma formę postanowienia, które nie podlega zażaleniu i stanowi podstawę do wydania przez komisję kwalifikacyjną uchwały o negatywnym wyniku z egzaminu wstępnego.

Nieobecność kandydata podczas egzaminu wstępnego oraz stawienie się na egzamin wstępny po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie wstępnym.

Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja kwalifikacyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza odpis uchwały kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie ogłasza wyniki egzaminu wstępnego.

Sposób publikacji wyników egzaminu wstępnego podaje do wiadomości przewodniczący komisji kwalifikacyjnej. Najczęściej wyniki egzaminu radcowskiego publikowane są na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W ogłoszeniu podaje się do wiadomości jedynie kod kandydata oraz liczbę uzyskanych przez niego punktów lub podaje się kody wyłącznie tych osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.

Odpis uchwały dotyczącej wyniku egzaminu doręcza się wszystkich zdającym zarówno tym, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, jak i tym, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminu.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały komisji kwalifikacyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego, kandydatowi służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości rozstrzyga odwołanie w drodze decyzji administracyjnej