Egzamin wstępny

Komisja Egzaminacyjna aplikacji radcowskiej przy
Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Gdańsku

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej zawiadamia, że egzamin wstępny na aplikację radcowską odbędzie się w dniu 30 września 2023 r. o godz. 11.00 w CENTRUM WYSTAWIENNICZO – KONGRESOWYM AMBEREXPO W GDAŃSKU PRZY  ULICY  ŻAGLOWEJ  11,  HALA  C.
Plan AMBEREXPO zamieszczony poniżej w załącznikach.
Udostępniony PARKING dla zdających PŁATNY oznaczony – P6.
Opłata za parking 4,00 zł za 1 godzinę.

Kandydat winien się stawić najpóźniej o godz. – godzina wskazana w indywidualnie (pocztą tradycyjną) skierowanym zawiadomieniu.

Jednocześnie informuję, że:

 • przed wejściem na salę kandydat okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość;
 • egzamin wstępny odbywa się w obecności co najmniej trzech członków komisji kwalifikacyjnej;
 • nieobecność kandydata podczas egzaminu wstępnego oraz stawienie się na egzamin wstępny po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie wstępnym;
 • kandydaci podczas egzaminu wstępnego nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy, a także nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonów komórkowych, laptopów, palmtopów, i-podów, smartwatch itp.),
 • komisja nie posiada możliwości deponowania powyższych urządzeń i każdy kandydat powinien we własnym zakresie zabezpieczyć taki sprzęt przed wejściem na salę,
 • przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyklucza z egzaminu wstępnego kandydata, który podczas egzaminu wstępnego korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu wstępnego;
 • wykluczenie, o którym mowa wyżej, następuje w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie;
 • postanowienie o wykluczeniu stanowi podstawę do wydania przez komisję kwalifikacyjną uchwały o negatywnym wyniku egzaminu wstępnego;
 • egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt;
 • prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu wstępnego;
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów;
 • czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych wynosi 150 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę,
 • zestawy pytań testowych i karty odpowiedzi oznacza się indywidualnym kodem;
 • kandydat losuje przygotowaną przez komisję kwalifikacyjną kopertę zawierającą kartkę z numerem kodu. Na kartce kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców, a w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi – numer kodu. Wypełnioną kartkę kandydat umieszcza w kopercie, którą zakleja i oddaje członkowi komisji kwalifikacyjnej przed przystąpieniem do rozwiązywania zestawu pytań testowych,
 • karta odpowiedzi bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji kwalifikacyjnej;
 • wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C);
 • zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona;
 • wyłączną podstawą ustalenia wyniku kandydata stanowią odpowiedzi zakreślone na karcie odpowiedzi;
 • w trakcie egzaminu wstępnego kandydat może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, pod nadzorem członka komisji kwalifikacyjnej wskazanego przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę;
 • przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy;
 • godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana na egzemplarzu testu kandydata przez członka komisji kwalifikacyjnej;
 • po upływie wskazanego czasu, członkowie komisji kwalifikacyjnej zbierają zestawy testowe wraz z kartami odpowiedzi;
 • w momencie oddania pracy kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi.

Pouczam o treści art.41 k.p.a. Zgodnie z § 1 tego przepisu, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Stosownie do § 2  w/w przepisu w razie  zaniedbania obowiązku określonego w §1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej aplikacji radcowskiej
SSA Mariusz Wicki

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2023 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 30 września 2023 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych w:

Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35, kod 80-803, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: braniewski, elbląski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski i miasta na prawach powiatu: Elbląg, Gdańsk, Gdynię i Sopot;

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 16 sierpnia 2023 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2023 r.

Składane do właściwej komisji kwalifikacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2023 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Przed złożeniem dokumentów, osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu wstępnego, winny się zarejestrować na stronie:

https://ewnar.kirp.pl/ lub https://gdansk.ewnar.kirp.pl/

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia w formie pisemnej.

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:

 1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
  1. odczytywanie tekstu,
  2. udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-radcowska-w-2023-r

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2023 r. znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-w-sprawie-wykazu-tytulow-aktow-prawnych-na-egzamin-wstepny-na-aplikacje-adwokacka-i-radcowska-w-2023-r