Egzamin wstępny

Informacja dotycząca wpisu na listę aplikantów radcowskich
na rok szkoleniowy 2022

Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 33(3) ust. 2 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby, które  pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2021 r. i chcą rozpocząć aplikację od 1 stycznia 2022 r. proszone są o złożenie wniosku, wraz z kompletem dokumentów, najpóźniej do dnia 15  października 2021 r.

Dokumenty można złożyć w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35 lub przesłać pocztą na adres Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35

Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich, skierowanego do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,  należy dołączyć:

 1. Oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 1 ustawy lub jego odpis (jeżeli nie został już złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
 2. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku. Jednocześnie wskazujemy, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
 3. Oświadczenie o toczących się lub zakończonych przeciwko wnioskodawcy    postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych oraz oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie
 4. Akt małżeństwa – w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
 5. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wpis na listę aplikantów radcowskich (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.) w wysokości 280 zł na konto OIRP Gdańsk: Santander Bank Polska S.A. 50 1090 1098 0000 0000 0901 6183 (tytuł: wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, imię i nazwisko)

W przypadku zmiany danych osobowych podanych we wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz w przypadku osób, które zdały pozytywnie egzamin wstępny w latach poprzednich, a chcą rozpocząć aplikację radcowską od 1 stycznia 2022 r.   – należy dołączyć kwestionariusz osobowy kwestionariusz

Przypominamy, że składane dokumenty muszą być podpisane.

——————————————–

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 25 września 2021 r.
dot. Komisji Egzaminacyjnej i Komisji Egzaminacyjnej nr 2.

———————————————

Informujemy, iż w związku z odbywającymi się targami Traco na Amberexpo, dojazd na miejsce egzaminu Stadion Polsat Plus Arena w dniu 25 września 2021 r. możliwy jest tylko od Al. Macieja Płażyńskiego (ul. Żaglowa jest nieprzejezdna).

Poniżej w załącznikach informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2021 r.

Poniżej w załącznikach plan Stadionu POLSAT PLUS ARENA GDAŃSK.

Komunikat w sprawie wytycznych GIS dotyczących egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2021 r.

W związku z wyznaczeniem terminu egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą na dzień 25 września 2021 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów. Poniżej (w załącznikach) publikujemy otrzymane wytyczne.

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2021 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 25 września 2021 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w:

Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35, kod 80-803, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: braniewski, elbląski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski i miasta na prawach powiatu: Elbląg, Gdańsk, Gdynię i Sopot.

Przed złożeniem dokumentów, osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu wstępnego, winny zarejestrować się na stronie internetowej:

https://ewnar.kirp.pl/rekrutacja/rekrutacja/info

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia w formie pisemnej.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 11 sierpnia 2021 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2021 r.”

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wypełniony druk zostanie wygenerowany po zarejestrowaniu się w systemie EWNAR),
 2. kwestionariusz osobowy (wypełniony druk zostanie wygenerowany po zarejestrowaniu się w systemie EWNAR),
 3. życiorys (podpisany, dopuszczalny w formie CV),
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (18 września 2021 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny (dopuszczalny wydruk wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia wykonania przelewu),
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie),
 8. w przypadku osoby posługującej się obecnie innym nazwiskiem niż widniejące na dyplomie konieczne jest dołączenie odpisu aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska (np. aktu zawarcia związku małżeńskiego).

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;

2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:

a) odczytywanie tekstu,

b) udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2021 r. dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-w-sprawie-wykazu-tytulow-aktow-prawnych-na-egzamin-wstepny-na-aplikacje-adwokacka-i-radcowska-w-2021-r