Wpis na listę radców prawnych

Wpis na listę radców prawnych  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (po aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim)

  1. Wniosek o wpis
  2. Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
  3. 2 zdjęcia (jasne, jednolite tło, podpisane imieniem i nazwiskiem)
  4. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD)
  5. Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych zakończonych lub będących w toku
  6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  7. Oświadczenie w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
  8. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska (do pobrania z pliku poniżej). Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę (akt małżeństwa/decyzja).
  9. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV) z własnoręcznym podpisem
  10. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 2545,20 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.)

   Wpis na listę radców prawnych po złożonym egzaminie radcowskim w trybie art. 25 ust. 2

   1. Wniosek o wpis
   2. 2 zdjęcia (jasne, jednolite tło, podpisane imieniem i nazwiskiem)
   3. Kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)
   4. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV) z własnoręcznym podpisem
   5. Oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
   6. Oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków, umowy cywilnoprawne wraz z zakresem obowiązków oraz zaświadczeniami z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4 (o ile dokumenty te nie były składane w odpowiedniej formie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radowskiego)
   7. Oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a
   8. Oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
   9. Oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – dot. osób ubiegających się
    o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6
   10. Opinie z miejsc pracy będących podstawą do dopuszczenia do egzaminu radcowskiego
   11. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD)
   12. Oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem (poniżej pobierz plik)
   13. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska
    w dyplomie ukończenia studiów wyższych (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument będący podstawą zmiany (akt małżeństwa/decyzja)
   14. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
   15. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 4242,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.)

  Wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 25 ust. 1

  1. Wniosek o wpis
  2. 2 zdjęcia (jasne, jednolite tło, podpisane imieniem i nazwiskiem)
  3. Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
  4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  5. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD)
  6. Oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem (poniżej pobierz plik)
  7. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.)
  8. Dyplom ukończenia studiów wyższych prawniczych lub jego odpis wydany przez wyższą uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza
  9. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV) z własnoręcznym podpisem
  10. Opinie ze wszystkich miejsc pracy z ostatnich pięciu lat (nie dotyczy adwokatów)
  11. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska (do pobrania z pliku poniżej). Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę (akt małżeństwa/decyzja)
  12. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 4242,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.).

oraz – w zależności od podstawy wpisu – oryginały lub odpisy notarialne:

1. Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub tytułu naukowego profesora nauk prawnych–w przypadku osób, o których mowa w art.25ust.1pkt1

2. Dokument zaświadczający zajmowanie stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywanie zawodu komornika–w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt2

3. Dokument zaświadczający, że dana osoba zajmowała stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywała zawód adwokata (przez wykonywanie zawodu adwokata rozumie się zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami) albo notariusza (polegające na dokonywaniu czynności notarialnych zgodnie z art. 1  Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie) – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3

4. Zaświadczenie potwierdzające odbycie aplikacji sądowej prokuratorskiej – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 a i art 25 ust. 1 pkt 5 a

5. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego–w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4

6. Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych-w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5

7. Umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5

8. Zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego będzie wynikać, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b

9. Akt odwołania ze stanowiska – w przypadku byłych sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników oraz asesorów

10. Opinia okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeśli Wnioskodawca jest/był członkiem samorządu adwokackiego/notarialnego lub opinię rady Izby Komorniczej (w przypadku komorników)

11. Zaświadczenie o wykonywaniu zadań odpowiadającym czynnościom asystenta sędziego o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. d