Prawo upadłościowe w czasie pandemii koronawirusa

(c) pixabay

ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

 

Koronawirus nie pomoże przedsiębiorcom w sprawniejszym ogłoszeniu upadłości, ale nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe, która weszła w życie w dniu 24 marca tego roku tak.

 

Na wstępie zaznaczę, że podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy jest jego niewypłacalność – utrata możliwości regulowania zobowiązań – domniemywa się, że ma ona miejsce, gdy opóźnienia w spłacie przekraczają 3 miesiące.

 

Przede wszystkim podstawową zmianą jest zrównanie konsumenta i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Przed nowelizacją głównym celem upadłości przedsiębiorcy było spłacenie zobowiązań wierzycieli, a oddłużenie dłużnika schodziło na drugi plan. Aktualnie podstawowym celem postępowania będzie oddłużenie dłużnika, poprzez całościowe lub częściowe umorzenie długu i zaspokojenie zobowiązań wobec wierzycieli. Całkowite umorzenie długów może mieć miejsce jedynie w sytuacji, jeżeli osobista sytuacja upadłego wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat wierzycieli.

 

Ponadto główną przyczyną oddalania wniosków o ogłoszenie upadłości było stwierdzenie, że przedsiębiorca zadłużył się umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po nowelizacji sąd na wstępie nie będzie już badał przyczyny niewypłacalności. Zmiana bardzo korzystna, bowiem przedsiębiorca będzie mógł uzyskać postanowienie o upadłości, nawet jeżeli doprowadził do niewypłacalności świadomie i z własnej winy. Przyczyna niewypłacalności będzie miała z kolei wpływ na długość okresu spłaty wierzycieli.

 

Wciąż jednak przedsiębiorca musi posiadać majątek, który będzie pokrywał część zobowiązań oraz zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, którą należy wnieść w chwili złożenia wniosku (ok. 5 tys. zł) oraz opłatę sądową od wniosku w wysokości 1 tys zł.

 

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada majątku, w każdej chwili może zakończyć prowadzenie działalności, czyli wyrejestrować działalność z CEIDG i złożyć jako konsument wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (taki wniosek kosztuje zaledwie 30 zł).

 

Podsumowując, jest to rzeczywiście prawdopodobnie najlepszy czas na podjęcie kroków w celu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości czy to przedsiębiorcy czy konsumenta, w zależności od posiadanego majątku. Wniosek składa się do sądu właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa, należy złożyć szereg dokumentów takich jak aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników czy tez spis wierzycieli i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminy płatności.

 

 

Vanessa Kreft, aplikant radcowski, 28.04.2020

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku