Z Niebieskim Parasolem o Prawie: Sprawca wypadku nie ma OC? A może nie została ustalona jego tożsamość? Jak wówczas uzyskać odszkodowanie?

Byłeś uczestnikiem kolizji komunikacyjnej bądź wypadku drogowego, w którym sprawca nie został zidentyfikowany, bądź nie posiadał ważnej polisy OC? Czy istnieje szansa na uzyskanie należnego odszkodowania?

Tak, ale nie zawsze.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy sprawca zdarzenia był nieznany lub nie miał ważnego ubezpieczenia, jednak nie każda szkoda będzie zlikwidowana. Odpowiedzialność UFG ma też swoje ograniczenia.

Odszkodowanie zostanie wypłacone osobom poszkodowanym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gdy:

 1. kolizja (wypadek) została spowodowana przez nieznanego sprawcę, w przypadku wyrządzenia :
  1. szkód osobowych
  2. szkód w mieniu – ale tylko w przypadku, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.
 1. kolizja (wypadek) została spowodowana przez zidentyfikowanego sprawcę, który nie posiadał obowiązkowego ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w przypadku wystąpienia:
  1. szkód osobowych
  2. szkód w mieniu
  3. szkód w mieniu i na osobie

Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca wypadku, UFG wypłaci pełne odszkodowanie za szkody osobowe. Odszkodowanie za szkody majątkowe zostanie wypłacone tylko wtedy, jeżeli równocześnie w wypadku ktoś zginął lub został ranny, a rozstrój jego zdrowia trwał dłużej niż 14 dni. Wypłacone wówczas odszkodowanie zostanie pomniejszone o równowartość 300 euro.

Jeżeli jest możliwość otrzymania odszkodowania od swojego ubezpieczyciela (polisa AC), to Fundusz zrekompensuje dodatkowe koszty, czyli zniżki utracone na AC oraz koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Dzięki temu fakt, że towarzystwo wypłaciło nam odszkodowanie z ubezpieczenia autocasco, nie będzie miał wpływu na naszą historię ubezpieczeniową. Jeżeli jednak nie mamy autocasco, musimy pamiętać, że jeżeli ktoś uszkodził nam samochód, zbiegł z miejsca zdarzenia, a nikomu nic się nie stało, to niestety nie możemy liczyć na żadne odszkodowanie z Funduszu Gwarancyjnego. Również za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów niezarejestrowanych i niewprowadzonych do ruchu, UFG nie wypłaci nam żadnego świadczenia.

W przypadku zidentyfikowanego sprawcy, który nie posiadał obowiązkowego ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, UFG wypłaci odszkodowanie zarówno za szkody osobowe jak i za szkody na mieniu.

Co należy zrobić ?

Zgodnie z art. 108 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych poszkodowany, chcąc otrzymać odszkodowanie, zgłasza roszczenie do Funduszu za pośrednictwem zakładu ubezpieczeniowego. Nie jest przy tym istotne, czy skorzysta z tego, w którym jest ubezpieczony. Zgłoszenie do UFG może być dokonane za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela zajmującego się działalnością w zakresie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.

aplikant radcowski Klaudia Jędraszek
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku


Źródła:
1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.