Jak zabezpieczyć roszczenie zanim Sąd wyda wyrok ? Kiedy złożyć wniosek o zabezpieczenie ?

Od momentu wniesienia powództwa do sądu do wszczęcia egzekucji mija przeważnie dużo czasu. W tym okresie dłużnik może w znaczny sposób utrudnić egzekucję zasądzonych roszczeń poprzez dokonanie czynności, np. darowizny. Wierzyciel, który obawia się, że jego roszczenie pieniężne nie zostanie wyegzekwowane wskutek czynności dokonanych przez dłużnika, może wystąpić do Sądu z żądaniem udzielenia zabezpieczenia jego roszczeń. Celem zabezpieczenia jest zapewnienie wykonalności przyszłego orzeczenia.

Zgodnie z art. 730 kodeksu postępowania cywilnego możliwe jest złożenie w każdej sprawie cywilnej – zarówno w sprawach o roszczenia majątkowe jak i niemajątkowe – żądania udzielenia zabezpieczenia.

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożyć należy do sądu, który jest właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Można go złożyć na kilku etapach postępowania. Po pierwsze, przed wszczęciem postępowania i w tym przypadku obowiązkowo należy uiścić opłatę sądową, która w sprawach o roszczenia majątkowe wynosi 100 złotych, natomiast w sprawach o roszczenia niemajątkowych 40 złotych.

Po drugie, wniosek o zabezpieczenie można zawrzeć w piśmie rozpoczynającym postępowanie np. pozwie. Istotnym jest aby wniosek taki został zawarty bezpośrednio w pozwie, a nie stanowił odrębnego pisma. Pod względem finansowym, jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, bowiem w powyższej sytuacji nie jest wymagana opłata od samego wniosku o zabezpieczenie.

Istnieje również możliwość, złożenia wniosku o zabezpieczenie w trakcie postępowania. W tej sytuacji wniosek podlega opłacie tak samo jak byśmy złożyli go przed wszczęciem postępowania, tj. 100 złotych przy roszczeniach majątkowych, 40 złotych przy roszczeniach niemajątkowych.

Sąd zobowiązany jest do rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od jego wpływu do sądu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia, wnioskodawca uzyskuje dodatkową gwarancję skuteczności przyszłego orzeczenia sądu.

W sytuacji gdy sąd udzieli zabezpieczenia w postaci zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę czy też wierzytelności, niezbędne jest złożenie do komornika wniosku o wykonanie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia.

Aplikant radcowski
Vanessa Kreft