Z Niebieskim Parasolem o Prawie: Kiedy należy zarejestrować działalność gospodarczą?

Zasady związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2018 roku i zastąpiła ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 3 Prawa przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Wskazane cechy muszą wystąpić łącznie, aby móc uznać daną działalność za działalność gospodarczą.

Zarobkowy charakter działalności oznacza, że jest ona prowadzona w celu osiągnięcia dochodów. Warto przy tym wskazać, że nieprzynoszenie zysku (ponoszenie strat) nie oznacza, że działalność nie jest działalnością gospodarczą. Dla klasyfikacji działalności jako działalności gospodarczej ma bowiem znaczenie sama chęć osiągnięcia zysku przez przedsiębiorcę.

Działalność gospodarcza musi być również działalnością prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły. Ustalenie czy działalność jest zorganizowana będzie związane z wybraną formą prowadzenia działalności. W ogólnym rozumieniu oznacza ona jednak podjęcie przez przedsiębiorcę czynności mających na celu stworzenie warunków do prowadzenia działalności, np. najem lub zakup lokalu, pozyskanie środków finansowych na działalność, zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania działalności czy zatrudnienie pracownika.

Ciągłość wykonywania działalności gospodarczej oznacza zamiar prowadzenia działalności przez jakiś okres czasu, co ma oznaczać jej stałość, przy czym działalność gospodarcza może być działalnością sezonową. Działalnością ciągłą nie będzie zatem np. jednorazowa pomoc w ramach pomocy sąsiedzkiej lub koleżeńskiej.

Jeżeli podejmowana działalność spełnia wszystkie wskazane wyżej przesłanki (cechy) należy uznać, że jest to działalność gospodarcza, a zatem podlega ona rejestracji – zgłoszeniu do odpowiedniej ewidencji. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a także niedopełnienie obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem zagrożone jest karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Warto wskazać, że nie będzie działalnością gospodarczą wykonywanie działalności w imieniu osoby trzeciej, np. w imieniu pracodawcy (umowa o pracę).

Ponadto, ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadziła pojęcie działalności nieewidencjonowanej, czyli działalności, która nie jest uznawana za działalnością gospodarczą. Wobec tego nie podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Chodzi tu o działalność wykonywaną przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną nie będą miały statusu przedsiębiorcy. Jednakże ustawodawca przewidział możliwość zarejestrowania takiej działalności jako działalność gospodarczą.

aplikant radcowski Patrycja Cydejko
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku


Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646 z dnia 2018.03.30).
2. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2018.618 t.j. z dnia 2018.03.26).