Odpowiedzialność przewoźnika za opóźniony lot

Wakacje, wymarzony urlop. Od wypoczynku dzieli Cię jedynie podróż samolotem. Na lotnisku okazuje się jednak, że lot jest opóźniony, a komunikaty o zmianie godziny rejsu ulegają modyfikacji co kilka minut. Ostatecznie na lotnisku spędzasz od kilku do kilkunastu godzin. Jeżeli znany jest Ci powyższy scenariusz, koniecznie zapoznaj się z artykułem, z którego dowiesz się czy masz szansę na jakąkolwiek rekompensatę.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, pasażerowi, którego lot został opóźniony przysługuje:

 • prawo do informacji;
 • prawo do opieki (telefon, napoje, posiłek, nocleg, transport do miejsca zakwaterowania), gdy opóźnienie wyniesie:
 1. 2 godziny albo więcej – w przypadku lotów do 1500 km;
 2. 3 lub więcej godzin – w przypadku dłuższych lotów wewnątrz Unii Europejskiej lub innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km;
 3. 4 lub więcej godzin – w przypadku lotów o odległości ponad 3500 km poza terytorium Unii Europejskiej.

W razie gdy opóźnienie samolotu wyniesie ponad 5 godzin, pasażer, który zdecydował się nie zrezygnować z usługi przewoźnika, może domagać się zwrotu kosztów biletu oraz zapewnienia transportu do miejsca, z którego rozpoczął on swoją podróż.

 • prawo do odszkodowanie – jeżeli opóźnienie przekracza 3 godziny.

 

Prawo do odszkodowania

Minimalny czas opóźnienia, pozwalający na wszczęcie procedury ubiegania się o odszkodowanie to 3 godziny w stosunku do planowanej pory dotarcia do portu docelowego. Zgodnie z art. 6 ww. rozporządzenia – w przypadku opóźnienia lotu przewoźnik lotniczy powinien wypłacić pasażerowi odszkodowanie na zasadach określonych w art. 7 cyt. rozporządzenia w kwocie zależnej od długości trasy przelot. Wysokość odszkodowania wynosi:

 • 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów;
 • 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów;
 • 600 euro dla wszystkich innych lotów niż loty określone w pkt 1) lub 2) powyżej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uważa, że strata czasu związana z opóźnieniem lotu stanowi “niedogodność”, a nie “szkodę”. Taka argumentacja została oparta na stwierdzeniu, że nadmierne opóźnienie przede wszystkim spowoduje powstanie niedogodności, która jest niemal identyczna dla wszystkich pasażerów, a rozporządzenie przewiduje ujednolicone i natychmiastowe odszkodowanie. Oznacza to, że dochodząc odszkodowania na mocy powyższego rozporządzenia, nie musimy wykazywać wysokości poniesionej szkody. W każdym przypadku, pasażerowie, którzy uważają, że powinni dostać zwrot większej kwoty poniesionych kosztów lub uzyskać odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej w wyniku opóźnienia, w tym wydatków, zachowują prawo do uzasadnienia swoich roszczeń na podstawie postanowień konwencji montrealskiej, a także art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2027/97 oraz do pozwania przewoźnika lotniczego do sądu krajowego lub też do zwrócenia się do właściwego krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie prawa.

 

Uwolnienie się od odpowiedzialności odszkodowawczej przez przewoźnika

Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia przewoźnik lotniczy jest zwolniony z obowiązku wypłacenia odszkodowania w przypadku odwołania lotu lub opóźnienia przylotu, jeśli potrafi wykazać, że odwołanie lub opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć nawet przy podjęciu wszelkich racjonalnych środków. W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku wypłaty odszkodowania przewoźnik musi zatem jednocześnie wykazać:

 • istnienie nadzwyczajnych okoliczności i związek między zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności a opóźnieniem lub odwołaniem, oraz
 • fakt, że takiego opóźnienia lub odwołania nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

 

Przedawnienie

Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 przedmiotowego rozporządzenia przedawnia się w terminie 1 roku.

aplikant radcowski Klaudia Krajewska
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

 


Źródła:
– Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91;

– Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2009 r., sprawa Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon v. Condor Flugdienst GmbH i Stefan Böck i Cornelia Lepuschitz v. Air France SA – C-402/07.