PORTAL INFORMACYJNY – zmiany w zakresie doręczeń po 14 marca 2024 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowny Koledzy,

chcielibyśmy poinformować Was o istotnych zmianach w zakresie doręczeń, które weszły w życie od 14 marca 2024 roku. Nowe przepisy dotyczące doręczeń mają kluczowe znaczenie dla Waszej pracy zawodowej i obowiązków proceduralnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany oraz ich implikacje dla praktyki radców prawnych.

1. Obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym

Zgodnie z nowym artykułem 2211 Ustawy o Radcach Prawnych, każdy radca prawny będzie zobowiązany do posiadania konta w portalu informacyjnym.

2. Kiedy można wystąpić o usunięcie konta?

Zgodnie z artykułem 2211 ust. 2, Dziekan okręgowej izby radców prawnych będzie miał możliwość wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości o usunięcie konta w portalu informacyjnym w przypadku takich sytuacji jak:

  • Trwała niezdolność do wykonywania zawodu,
  • Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu,
  • Skreślenie z listy radców prawnych.

3. Nowe procedury doręczania

Zmiany obejmują również procedury doręczania pism przez portal informacyjny. Zgodnie z artykułem 1311a Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz 133a Kodeksu Postępowania Karnego, Sąd będzie miał możliwość doręczenia pism wyłącznie poprzez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym.

4. Odbiory pism

Dla radców prawnych oznacza to konieczność monitorowania swoich kont w portalu informacyjnym oraz śledzenia terminów odbioru pism. Po odbiorze pisma na koncie automatycznie pojawi się data odbioru. W przypadku nieodebrania pisma w terminie 14 dni, na koncie pojawi się data, w której upłynął termin odbioru.

5. Odstąpienie od doręczenia

W przypadku, gdy doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego nie jest możliwe z uwagi na jego charakter, przewodniczący zarządza odstąpieniem od takiego sposobu doręczenia.

6. Zmiana treści EPOK (elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji)

Od 14 marca 2024 r. zmienia się także treść elektronicznego potwierdzenia odbioru korespondencji (EPOK), nie będzie już umieszczana data zwrotu korespondencji, ale faktyczna data odbioru lub data, w której upłynął termin na odbiór, a pismo zostało uznane za doręczone

Szczegółowe informacje znajdą Państwo, poniżej:

PORTAL INFORMACYJNY – zmiany w zakresie doręczeń po 14 marca 2024 r.

1. USTAWA O RADCACH PRAWNYCH – art. 2211, 28, 29, 652 

1) Radca prawny jest obowiązany posiadać konto w portalu informacyjnym.
2) Dziekan okręgowej izby radców prawnych występuje do Ministra Sprawiedliwości o usunięcie konta w portalu informacyjnym w następujących sytuacjach:
a. w przypadku podjęcia uchwały o trwałej niezdolności radcy prawnego do wykonywania zawodu przez radę okręgowej izby radców prawnych na podstawie orzeczenia lekarskiego i po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania wyjaśniającego;
b. zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w wypadku podjęcia przez radcę prawnego:
• pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach ścigania lub kancelarii notarialnej;
• zatrudnienia na stanowisku Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa, radcy lub referendarza;
c. zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zastosowaniu tej kary;
d. skreślenia radcy prawnego z listy radców prawnych w wypadku:
• wniosku radcy prawnego;
• choćby częściowego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
• utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych;
• nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok;
• śmierci radcy prawnego;
• orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sądowego o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego;
e. w przypadku tymczasowego zawieszenia przez sąd dyscyplinarny w czynnościach zawodowych radcy prawnego, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne.
2. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO art. 1331a 
1) Gdy doręczenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie jest możliwe, sąd doręcza radcy pisma sądowe wyłącznie poprzez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym (w sposób umożliwiający uzyskanie przez odbiorcę dokumentu potwierdzającego doręczenie).
• Nie dotyczy to pism, które doręcza się wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądów, chyba że sąd dysponuje ich kopią w postaci elektronicznej.
2) Pismo uznaje się za doręczone w chwili wskazanej w dokumencie potwierdzającym doręczenie.
• Przy braku potwierdzającego dokumentu  doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od dnia umieszczenia treści pisma w portalu informacyjnym.
3) Odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego:
• zarządza przewodniczący,
• jeżeli doręczenie pisma w ten sposób nie jest możliwe z uwagi na jego charakter.
4) Po odbiorze pisma, na koncie, na którym je umieszczono, automatycznie pojawia się data odbioru.
5) W przypadku nieodebrania pisma w terminie 14 dni od daty umieszczenia pisma na koncie, na koncie pojawia się data, w której upłynął termin, o którym mowa w art. 1311a  § 2 KPC
• jeżeli ta data przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy lub na sobotę, to za datę odbioru uznaje się następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą

3. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – art. 133a, analogicznie do KPC
1) Sąd doręcza pisma procesowe lub inne pisma obrońcy i jego pełnomocnikowi (adwokat lub radca prawny) poprzez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym (w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę i odbiorcę dokumentu potwierdzającego doręczenie)
• jeśli sąd dysponuje nim w postaci elektronicznej
• nie dotyczy pism podlegających doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu
• za doręczenie uznaje się czas wskazany w dokumencie potwierdzającym doręczenie
• w przypadku braku potwierdzenia – po upływie 14 dni od dnia umieszczenia treści pisma w portalu informacyjnym
2) Odstąpienie od doręczenia pisma:
• zarządza przewodniczący przez umieszczenie treści w portalu informacyjnym,
• jeśli doręczenie pisma w ten sposób nie jest możliwe ze względu na jego charakter.
3) Po odbiorze pisma, na koncie, na którym je umieszczono, automatycznie pojawia się data odbioru.
4) W przypadku nieodebrania pisma w terminie 14 dni od daty umieszczenia pisma na koncie, na koncie pojawia się data, w której upłynął termin, o którym mowa w art. 133a § 3 KPK
• jeżeli ta data przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy lub na sobotę, to za datę odbioru uznaje się następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą
• doręczenie następuje z upływem 14-go dnia od daty umieszczenia pisma na koncie w portalu informacyjnym, zatem datą doręczenia będzie 14-ty dzień terminu, z zastrzeżeniem, że nie jest to dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy lub na sobotę
4. EPOK (elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji)  zmiana jego treści
• w postępowaniu cywilnym – jest to dokument potwierdzający doręczenie albo dokument zawierający informacje, że doręczenie staje się skuteczne w trybie art. 1311a  § 2 zd. 3 KPC
• w postępowaniu karnym – jest to dokument potwierdzający doręczenie albo dokument zawierający informację, że doręczenie uznaje się za skuteczne w trybie art. 133a § 3 zd. 2 KPK
• od dnia 14 marca 2024 r. na EPOK nie będzie już umieszczana data zwrotu korespondencji, ale faktyczna data odbioru lub data, w której upłynął termin na odbiór, a pismo zostało uznane za doręczone