Rozpoczęcie naboru kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

OGŁASZA

Zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu RP na urząd

SĘDZIEGO

EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Wyłonienie kandydatów nastąpi zgodnie z nową procedurą – na podstawie zarządzenia nr 8 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13.03.2024 r. ws. powołania Zespołu ds. wyłonienia kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Dz. Urz. MSZ poz. 8) i Regulaminu wyłaniania kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które są dostępne na stronie internetowej http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc

O powyższy urząd może się ubiegać osoba, która spełnia następujące wymagania:

· posiada obywatelstwo polskie,

· korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,

· nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

· jest osobą o najwyższym poziomie moralnym,

· ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce,

· posiada kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego lub jest prawnikiem o uznanej kompetencji,

· posiada dobrą znajomość zagadnień związanych z ochroną praw człowieka,

· wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej,

· posiada bogate doświadczenie związane z praktyką stosowania prawa lub bogate doświadczenie i dorobek naukowy,

· posiada biegłą znajomość jednego z języków oficjalnych Rady Europy oraz przynajmniej bierną znajomość drugiego,

· jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków Sędziego.

Kandydaci powinni mieć mniej niż 65 lat w dniu 12 sierpnia 2024 r.

Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć:

· życiorys i list motywacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym na spełnianie wymagań wynikających z art. 21 Konwencji oraz wymagań dotyczących znajomości języków oficjalnych Rady Europy (maksymalnie 500 słów),

· kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

· kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe związane z praktyką stosowania prawa lub naukowe,

· oświadczenia według wzorów określonych w załącznikach nr 1-3 do Regulaminu wyłaniania kandydatów.

Dodatkowo można złożyć kopie certyfikatów językowych oraz zgodę na upublicznienie informacji o swoim udziale w postępowaniu.

W przypadku złożenia dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (nie dotyczy certyfikatów językowych). Życiorys należy przedłożyć w języku polskim, angielskim i francuskim według nowego wzoru.

Na powyższej stronie MSZ zamieszczono formularze dla kandydatów i istotne dokumenty Rady Europy, a także klauzule informacyjne RODO. W razie pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową (dpt.wybory.etpc@msz.gov.pl) lub telefoniczny (+ 48 22 523 9319).

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach z dopiskiem „wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – do rąk własnych” w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przesłanie ich listem poleconym na adres: Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa.