Informacja o zasadach uzyskania wpisu na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o wpis na listę radców prawnych,
  2. kartę ewidencyjną
  3. 2 zdjęcia (format dowodowy),
  4. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,

Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

  1. oświadczenia:

a. czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne (w przypadku, gdy wobec aplikanta radcowskiego prowadzone było postępowanie dyscyplinarne – również informacji o przedmiocie oraz stanie tego postępowania),

b. oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6. odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy była zmiana nazwiska po przyjęciu na aplikację),

7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

8. dowód wniesienia opłaty – 1.806,00 zł. – na podany nr rachunku:

Santander Bank Polska S.A.

50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

Wnioski należy składać do dnia 28 czerwca 2022 r. w siedzibie OIRP – Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35, lub przesyłać pocztą tradycyjną.


Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o wpis na listę radców prawnych,
  2. oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych,
  3. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,

Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

4. oświadczenia:

a. czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,

b. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5. odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy w składanych dokumentach, również w odniesieniu do dyplomu studiów magisterskich, są różne nazwiska),

6. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

7. dowód wniesienia opłaty – 3.010,00 zł. – na podany nr rachunku:

Santander Bank Polska S.A.

50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

Wnioski należy składać do dnia 28 czerwca 2022 r. w siedzibie OIRP – Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35, lub przesyłać pocztą tradycyjną.