Stanowisko Komisji ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku dotyczące niewykonania przez Rząd Polski ostatecznych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Szanowni Państwo,

prezentujemy stanowisko Komisji ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku dotyczące niewykonania przez Rząd Polski ostatecznych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, naruszenia istoty prawa do „sądu ustanowionego ustawą” (art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z listopada 1950 r.) oraz naruszenia art. 46 ust. 1 i 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z listopada 1950 r. dotyczący mocy obowiązywania, przestrzegania oraz wykonania ostatecznych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Komisja ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku wyraża stanowcze poparcie dla wszelkich środków mających na celu spowodowanie, by rząd Polski wykonał ostateczne wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który jest sądem międzynarodowym, wydane w sprawach:

  • Reczkowicz przeciwko Polsce;
  • Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce;
  • Xero-Flor przeciwko Polsce;
  • Advance Pharma przeciwko Polsce;
  • Broda i Bojara przeciwko Polsce.

Niniejsze stanowisko jest spowodowane tym, że rząd Polski ponownie przedstawił swój pogląd na okoliczność braku możliwości wykonania ww. wyroków, który to upatruje w przepisach Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Z niepokojem obserwujemy działania rządu w tym przedmiocie.

Stosownie do treści art. 46 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z listopada 1950 roku ostateczne wyroki ETPC zobowiązują Państwa-Strony Konwencji do ich wykonania. Brak wykonania przez rząd Polski ww. wyroków stanowi pogwałcenie podstawowych praw jednostki. Jednym z tych praw jest prawo do sądu, którego istotnym elementem jest wykonanie wyroku. Stanowisko rządu polskiego  podważa obiektywne standardy państwa prawa i wymogi konstytucyjne obowiązujące w Polsce. W konsekwencji prowadzi to do tego, że jako obywatele tracimy zaufanie do sądów, które jako sądy społeczeństwa demokratycznego muszą wzbudzać u jednostki zaufanie. Uchylanie się przez rząd Polski od wykonania ww. wyroków pogłębia kryzys praworządności w Polsce. Działania rządu nie pozostają bez wpływu także na nastroje w społeczeństwie. Brak współpracy z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz nierespektowanie wydawanych wyroków powoduje, iż zostaje podważony autorytet tak ważnej instytucji, która jest synonimem gwarancji praw.

Mając na uwadze istotę ww. spraw, bez wątpienia wykonanie tych wyroków służy pełnej gwarancji prawa do sądu ustanowionego zgodnie z prawem, a także ochronie praw stron postępowania.

Tym samym przyłączamy się do rezolucji Komitetu Rady Ministrów Rady Europy wzywającej rząd Polski do wykonania tych wyroków i popieramy wszelkie działania, które przyczynią się do wyegzekwowania od polskiego rządu wykonania ww. wyroków.

Jako członkowie samorządu prawniczego radcowskiego, ale przede wszystkim jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, wzywamy rząd Polski do natychmiastowego wykonania ww. wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w celu ich uszanowania i zachowania w Polsce praworządności.

W imieniu Komisji ds. Praw Człowieka                                                                                OIRP w Gdańsku
Michał Stańczak

Przewodniczący Komisji