“ZMIANA DATY” / “NEW DATE” Spotkanie z Prawnikiem Zagranicznym Allan Rosas – Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – 27 maja 2021 r., godz. od 17.00 do 19.00.

Spotkanie z Prawnikiem Zagranicznym
Allan Rosas – Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w latach 2002-2019)

–English below –

Komisja ds. współpracy z zagranicą OIRP w Gdańsku serdecznie zaprasza Państwa na kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań z prawnikami zagranicznymi.

Temat spotkania: „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: czy wszystkie drogi prowadzą do Luksemburga?”.

Prelegentem będzie Allan Rosas, profesor prawa na Uniwersytecie w Turku (1978-1981) i Akademii Åbo (Turku/Åbo – 1981-1996) oraz dyrektor tamtejszego Instytutu Praw Człowieka (1985-1995). Pan Allan Rosas pełnił różne stanowiska uniwersyteckie o charakterze krajowym i międzynarodowym; członek towarzystw naukowych; koordynator wielu krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych, w szczególności w następujących dziedzinach: prawo wspólnotowe, prawo międzynarodowe, prawa człowieka i prawa podstawowe, prawo konstytucyjne, prawo porównawcze administracji publicznej; przedstawiciel rządu fińskiego w charakterze członka lub doradcy dyplomatycznych delegacji fińskich na różnych konferencjach i spotkaniach międzynarodowych; ekspert fińskiego środowiska prawniczego, w tym w rządowych i parlamentarnych komisjach prawnych w Finlandii, jak również w ramach ONZ, UNESCO, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Rady Europy; od 1995 r. główny doradca prawny w Służbie Prawnej Komisji Europejskiej odpowiedzialny za stosunki zewnętrzne; od marca 2001 r. zastępca dyrektora generalnego Służby Prawnej Komisji Europejskiej; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 17 stycznia 2002 r. do dnia 7 października 2019 r.

Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem platformy ZOOM w dniu 27 maja 2021 r. (czwartek) w godz. od 17.00 do 19.00.

Językiem spotkania będzie język angielski.

Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w spotkaniu. Udział w spotkaniu jest punktowany jak udział w szkoleniach – 2 punkty szkoleniowe za godzinę spotkania.

Jeżeli mieliby Państwo szczegółowe pytania do naszego gościa, prosimy przesłać je na adres Przewodniczącej Komisji ds. współpracy z zagranicą: joanna.lojkowska@oirp.gda.pl.

Link do wykładu: Kliknij
Meeting ID: 955 3663 7706
Passcode: 370301


Meeting with a Foreign Lawyer
Allan Rosas – Judge of the Court of Justice of the European Union (2002-2019)

Foreign Affairs Commission of the Gdansk Bar Association invites for the meeting with Mr Alan Rosas.
The theme of the meeting: “The Court of Justice of the European Union: do all roads lead to Luxembourg?”.

The speaker will be Allan Rosas, Doctor of Laws (1977) of the University of Turku (Finland); Professor of Law at the University of Turku (1978-81) and at the Åbo Akademi University (Turku/Åbo) (1981-96); Director of the latter’s Institute for Human Rights (1985-95). Mr Alan Rosas held various international and national academic positions of responsibility and memberships of learned societies; coordinated several international and national research projects and programmes, including in the fields of EU law, international law, humanitarian and human rights law, constitutional law and comparative public administration; represented the Finnish Government as member of or adviser to Finnish delegations at various international diplomatic conferences and meetings. He is an expert in relation to Finnish legal life, including in governmental law commissions and committees of the Finnish Parliament as well as the UN, UNESCO, OSCE (CSCE) and the Council of Europe; from 1995 Principal Legal Adviser at the Legal Service of the European Commission, in charge of external relations; from March 2001, Deputy Director-General of the European Commission Legal Service; Judge at the Court of Justice from 17 January 2002 to 7 October 2019.

The meeting will be held online via ZOOM on May 27, 2021 (Thursday) from 5.00 p.m. to 7.00 p.m.

The lecture will be conducted in English.

If you have detailed questions to our guest, please send them to the email address of the Chairman of the Foreign Affairs Commission: joanna.lojkowska@oirp.gda.pl.

Link to the lecture: Kliknij
Meeting ID: 955 3663 7706
Passcode: 370301