Zawiadomienie w sprawie zerwania przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku porozumienia o partnerstwie z Izbą Adwokacką Kaliningradzkiej Oblastii

Informujemy, że w dniu 14.03.2022 r. Rada OIRP w Gdańsku podjęła uchwałę o zerwaniu “Porozumienia o partnerstwie pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku, a Izbą Adwokacką Kaliningradzkiej Oblasti z dnia 10.12.2018 r.”.

W uzasadnieniu podjętej jednomyślnie uchwały wskazano, że zważywszy na rozpoczęte w dniu 24.02.2022 r. działania wojenne i agresję militarną Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku wyraża stanowczy sprzeciw wobec bezprawnych działań prowadzonych przez Federację Rosyjską wobec Ukrainy.  W warunkach toczącej się wojny Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku nie widzi możliwości współpracy z Izbą Adwokacką Kalingradzkiej Oblastii.

Działania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy naruszają podstawowe zasady i normy prawa międzynarodowego, wynikające z uczestnictwa tego państwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Radzie Europy, w szczególności naruszają postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych dotyczące powstrzymania się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa, a także naruszają prawa człowieka.

Solidaryzując się z narodem ukraińskim, Rada jako przedstawiciele radców prawnych i aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, apelują do  członków Izby Adwokackiej Kalingradzkiej Oblastii o przyłączenie się do powszechnego sprzeciwu wobec łamania prawa międzynarodowego przez władze Federacji Rosyjskiej oraz do pomocy osobom poszkodowanym działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.