XIV edycja Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” – nominacje dla dwóch gdańskich radców!

Szanowni Państwo, informujemy, że wystartowała właśnie XIV edycja Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” – prestiżowej nagrody organizowanej przez samorząd radcowski, a cieszącej się powszechnym uznaniem w środowisku prawniczym.

Konkurs został stworzony w celu realizacji idei nagradzania tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc zostały dostrzeżone przez innych. Przyznawane wyróżnienia są najszlachetniejszą formą podziękowania i wdzięczności, jaką mogą otrzymać Laureaci Konkursu.

Z duża satysfakcją informujemy, że w tym roku aż dwóch członków naszej Izby zostało uzyskało nominację w tym jakże doniosłym konkursie – r.pr. Mateusz Buczkowski oraz r.pr. Michał Urban. Poniżej z dumą prezentujemy sylwetki naszych mecenasów!


r.pr. Marusz Buczkowski – (zdjęcie po lewej)

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, karnym w zakresie dotyczącym przestępstw przeciwko mieniu oraz prawie administracyjnym. Wspiera działania Fundacji Arkun, zajmującej się zwalczaniem i zapobieganiem wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza osób niepełnosprawnych, oraz wspomaganiem rozwoju wolontariatu i aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej. Świadczy pro publico bono pomoc prawną na rzecz osób poszkodowanych wojną na terenie Ukrainy.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji na kierunkach prawo oraz administracja. Studia prawnicze ukończył, broniąc pracę magisterską o tematyce prawa ubezpieczeń. W okresie studiów wielokrotnie nagradzany był stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jest uczestnikiem zespołu przeprowadzającego program badawczy w zakresie prawa administracyjnego.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał, współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi na terenie Trójmiasta. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, reprezentowaniu klientów w negocjowaniu i zawieraniu umów, a także w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.

Poza praktycznym wykonywaniem zawodu radcy prawnego prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z zakresu prawa gospodarczego. W swojej praktyce koncentruje się na szeroko rozumianym prawie cywilnym, karnym w zakresie dotyczącym przestępstw przeciwko mieniu oraz prawie administracyjnym.

Mateusz Buczkowski bezinteresownie i pro bono wspiera działania Fundacji Arkun poprzez bieżące doradztwo prawne w codziennej działalności oraz przy organizowanych wydarzeniach. Fundacja w ramach realizacji celów statutowych podejmuje działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w tym zwłaszcza osób niepełnosprawnych, oraz wspomaganie rozwoju wolontariatu i aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej, w tym również poprzez rozwój kompetencji cyfrowych. Wspomaga fundację od strony prawnej przy organizowaniu i zabezpieczaniu rajdów pieszych i rowerowych, a także spływów kajakowych. Pomaga w zakresie uzyskiwania stosownych zezwoleń i orzeczeń, a także podejmowanych kroków prawnych w procedurze uzyskiwania wpisu na listę organizacji pożytku publicznego.

W ramach stałej współpracy z Kancelarią Adwokacką adw. Bartosza Grube w Gdyni świadczy również bezinteresownie i pro bono pomoc prawną na rzecz osób poszkodowanych w związku z sytuacją na terenie Ukrainy. Udzielał pomocy prawnej podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.


r.pr. Michał Urban (zdjęcie po prawej)

Działa na rzecz równego traktowania osób z niepełnosprawnością. Udziela nieodpłatnych porad prawnych, działa na rzecz dyskryminacji osób z niepełnosprawnością.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, a w 2012 roku – z wyróżnieniem – podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskując tytuł menedżera HR. Od 2006 roku merytorycznie związany jest z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi. Prowadzi kancelarię radcowską specjalizującą się między innymi w prawie danych osobowych, prawie pracy i prawie rodzinnym. W kręgu jego szczególnych zainteresowań jest jednak prawo dotyczące osób z niepełnosprawnościami, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Wiele spraw w kancelarii prowadzi pro bono. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. W 2017 i w 2019 roku za działalność pro bono został wyróżniony m.in. przez dziekana OIRP w Gdańsku.

Prowadzi szkolenia z dostępności, obsługi klienta będącego osobą z niepełnosprawnością, szkolenia dla koordynatorów ds. dostępności, a także z dostępności komunikacyjnej dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. „Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw”. Jest ekspertem w prawie osób z niepełnosprawnościami, zatrudniania pracowników będących osobami z niepełnosprawnością, orzeczenia o niepełnosprawności, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Długoletni pracownik merytoryczny, pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością, a następnie dyrektor w największej organizacji pozarządowej zajmującej się osobami z niepełnosprawnością Integracja. Na co dzień współpracuje z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością: Fundacją Integracja, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją L’Arche Dom w Gdyni, PFPDN ECHO w Warszawie, Fundacją Dom Marzeń w Gdyni, Fundacją Pokolenia w Tczewie, PSONI Gdańsk czy TPBA Gdańsk.

Michał Urban od lat współpracuje z PFPDN ECHO z siedzibą w Warszawie i wspiera podopiecznych fundacji z całej Polski. Jego ogromne zaangażowanie sprawiło, że osoby słabosłyszące i głuche nauczyły się tego, że warto znać prawo przynajmniej w zakresie niezbędnym do świadomego i pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym. Michał Urban przeprowadził wiele nieodpłatnych porad i szkoleń, zajmował się trudnymi sprawami prawnymi (także sądowymi). Były wśród nich takie, które wynikały z niewłaściwego podejścia różnych instytucji do osób głuchych, co niosło za sobą poważne skutki prawne i społeczne, łącznie z naruszeniem ich godności, dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.

Michał Urban zaangażowany jest mocno w pomoc osobom autystycznym i ich rodzinom. W kwietniu 2022 roku został odznaczony honorową odznaką „Przyjaciel osób z autyzmem” jako wyraz wdzięczności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym za bezinteresowne prowadzenie poradnictwa i edukacji prawnej dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin oraz za udzielanie im pomocy prawnej i reprezentowanie ich w sprawach związanych z dyskryminacją i nierównym traktowaniem.

Jest autorem poradnika pt. „Orzeczenie dziecka. Jak skutecznie odwołać się od decyzji komisji?” W marcu 2022 roku prowadził w tym zakresie bezpłatny webinar na stronie www.niepelnosprawni.pl.

Jest współautorem publikacji „Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób głuchych, z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną”. Od 2016 roku jest członkiem Komisji ds. Praw Człowieka i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 2013–2015 był członkiem Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a w latach 2011–2015 członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy Prezydencie Gdyni. W latach 2011–2017 pełnił funkcję członka Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W 2014 roku Centrum Integracja w Gdyni, którym zarządzał, zajęło II miejsce w konkursie Lodołamacze 2014 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, zaś w 2012 roku otrzymało medal „Gdynia bez barier” za „niekonwencjonalne metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.