NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2023 – REKRUTACJA DODATKOWA

W zwią­z­ku z ko­­nie­cz­no­­­ścią re­­a­li­­za­­cji za­­pi­­sów usta­­wy z dnia 5 sier­p­nia 2015 ro­­ku o nie­­o­d­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej oraz edu­­ka­­cji pra­w­nej w brzmie­­niu uwzglę­d­nia­­ją­­cym zmia­­ny prze­­wi­­dzia­ne w usta­­wie z 15 czer­w­ca 2018 r. o zmia­­nie usta­­wy o nie­­o­d­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej oraz edu­ka­­cji pra­w­nej oraz nie­­k­tó­­rych in­­nych ustaw (Dz. U. poz. 1467), Okrę­­go­­wa Izba Rad­ców Praw­nych w Gdańsku w ce­­lu za­­pe­w­nie­­nia ob­słu­­gi pun­k­tów nie­­o­d­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej na te­­re­­nie pod­le­­głych po­­wia­­tów, ogła­­sza dodatkowy na­­bór ra­d­ców pra­w­nych do udzie­­la­­nia nie­od­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej w 2023 ro­­ku w następujących po­­wia­­tach:

  1. Powiat kościerski (mediator) – (punkt dzielony z adwokatem) punkt zlokalizowany w Kościerzynie
  2. Powiat tczewski – punkt zlokalizowany w Gniewie (3 dni) i w Rzeżęcinie (2 dni)

Deklaracje należy składać na załączonym formularzu (stanowiącym załącznik do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nr 738/XI/2022 z dnia z dnia 22 września 2022 r.) pocztą tradycyjną na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych 35, 80-803 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: oirp@oirp.gda.plw terminie do 21 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu do biura Izby).

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.

Losowanie odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 w siedzibie OIRP, przy ul. Nowe Ogrody 35, o godzinie 14:00

Losowanie zostanie przeprowadzone przy użyciu systemu elektronicznego, udostępnionego przez Krajową Radę Radców Prawnych. Przebieg losowania będzie można śledzić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku. Dostęp do wydarzenia zostanie wysłany na adres mailowy.