Aplikacja

Patronat

Osoby chcące rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej (od stycznia 2019 r.) w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku proszone są o pozyskiwanie dla siebie PATRONÓW oraz o zgłaszanie ich kandydatur do sekretariatu Ośrodka Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3  (osobiście, pocztą lub mailowo) w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku.

Zasady wyznaczania Patronów, ich prawa i obowiązki określone są między innymi w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej (załącznik do uchwały Nr 294/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r.)

Wyciąg z regulaminu

§11.

 1. Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona.
 2. Patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki:

1/ jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;

2/ nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu;

3/ nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

4/ nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;

4a/ wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym

5/ wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona;

(…)

Zgłoszenie PATRONA przez aplikanta powinno nastąpić na piśmie w postaci zgody radcy prawnego na podjęcie obowiązków patrona Oświadczenie patrona
Osobom, które nie wskażą kandydata na patrona, Rada wyznaczy PATRONA z urzędu (wniosek aplikanta o wyznaczenie PATRONA z urzędu do pobrania

Program aplikacji – informacje ogólne

 

Aplikacja radcowska

Aplikacja radcowska rozpoczyna się po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów i złożeniu przez aplikanta ślubowania. Z każdą osobą wpisaną na listę aplikantów Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zawiera umowę określającą prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji.

Celem szkolenia w ramach aplikacji jest w szczególności:

• pogłębienie i aktualizacja wiedzy prawniczej,
• praktyczne zaznajomienie aplikantów z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego i czynnościami wchodzącymi w jego zakres oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej,
• zaznajamianie aplikanta z zasadami etyki zawodowej zobowiązującymi radcę prawnego do godnego wykonywania zawodu jako zawodu zaufania publicznego,
• należyte przygotowanie aplikantów do egzaminu zawodowego określonego ustawą o radcach prawnych.

Zasady odbywania aplikacji

Zasady odbywania przez aplikantów radcowskich szkolenia zawodowego określa Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity: uchwała Nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r.).

Przepisy porządkowe odbywania aplikacji radcowskiej w 2018 roku, określa uchwała Nr 1067/2018 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2017 r.

Aplikacja radcowska trwa trzy lata; w okresie jej trwania aplikant może powtarzać tylko jeden rok szkoleniowy.

Począwszy od 2013 r. aplikanci odbywają szkolenie według nowego programu aplikacji, który stanowi załącznik do ww. Regulaminu i określa w szczególności, odrębnie dla każdego roku szkoleniowego, wykaz przedmiotów, z których prowadzone są zajęcia aplikantów składające się na szkolenie oraz minimalny wymiar tych zajęć, a także wykaz kolokwiów i ich zakres przedmiotowy.

Szkolenie aplikantów na każdym roku szkoleniowym obejmuje zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń, które odbywają się w ciągu jednego dnia w tygodniu, a także praktyki. W nowym programie aplikacji położono zwiększony nacisk na zajęcia o charakterze ćwiczeniowym, praktycznie przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz samodzielnego wykonywania zawodu. Odstąpiono również od weryfikacji wiedzy w formie testów – kolokwia przeprowadzane są w formie ustnej albo zadań pisemnych (kazusów) polegających na sporządzeniu pisma procesowego, umowy albo opinii prawnej.

Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium, ogłaszany jest przed rozpoczęciem każdego roku szkoleniowego odrębną uchwałą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Program I roku aplikacji obejmuje 123 h wykładów i 117 h ćwiczeń z przedmiotów:

 • Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych,
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury,
 • Prawo konstytucyjne, ustrój organów ochrony prawnej w Polsce,
 • Prawo cywilne (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej),
 • Postępowanie cywilne (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości),
 • Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych (kolokwium w formie ustnej).

W trakcie I roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów (pod nadzorem radcy prawnego) w wymiarze 14 jednodniowych zajęć.
Ponadto aplikant I roku odbywa praktyki w sądach powszechnych i prokuraturach (w wymiarze 26 jednodniowych zajęć), w celu praktycznego zapoznania się ze sposobem ich funkcjonowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu radcy prawnego. W ramach praktyk patroni lub opiekunowie praktyk powinni zapewnić aplikantowi uczestnictwo w co najmniej trzech rozprawach sądowych przed uzyskaniem możliwości występowania aplikanta przed sądem tj. w ciągu pierwszych 6 miesięcy odbywania aplikacji.

Program II roku aplikacji obejmuje 111 h wykładów i 129 h ćwiczeń z przedmiotów:

 • Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu pozwu),
 • Prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń , postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia prywatnego),
 • Prawo gospodarcze (kolokwium w formie ustnej)
 • Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej.)

W trakcie II roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk (w wymiarze 40 jednodniowych zajęć) w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach – z czego co najmniej 24 zajęcia w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów.

Program III roku aplikacji obejmuje 86 h wykładów i 154 h ćwiczeń z przedmiotów:

 • Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego (kolokwium w formie ustnej),
 • Prawo administracyjne ustrojowe i materialne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej albo opinii o niecelowości tego typu skarg),
 • Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka,
 • Sztuka prezentacji i przekonywania,
 • Retoryka, erystyka, etykieta w wykonywaniu zawodu,
 • Marketing usług prawniczych i komunikacja z klientem.

W trakcie III roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk (w wymiarze 40 jednodniowych zajęć) w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach – z czego co najmniej 24 zajęcia w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów.

 

Obowiązki aplikanta

Aplikant obowiązany jest do:

 • uczestniczenia w zajęciach aplikantów przewidzianych planem szkolenia;
 • samodzielnego pogłębiania wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych pod patronatem radcy prawnego;
 • uzyskania zaliczenia zajęć najpóźniej do dnia 15 grudnia danego roku szkoleniowego;
 • przystępowania w terminach ustalonych przez Prezydium rady do kolokwiów przewidzianych w planie szkolenia;
 • Przestrzegania zasad etyki, Regulaminu i uchwał organów samorządu zawodowego;
 • przestrzegania przepisów porządkowych
 • uiszczania składki związanej z przynależnością do samorządu zawodowego;

 

Extranet aplikanta

Informujemy, że w Okręgowej Izbie Radców Prawnych istnieje możliwość korzystania z Extranetu dla aplikantów.

Załączniki

Content