Kuratorium Oświaty – oferta pracy na stanowisko radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych 109435 z dnia 29.10.2022 r.

Tytuł/stanowisko: Oferta pracy na stanowisko radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych  109435 z dnia 29.10.2022 r.

Wykształcenie: wyższe (magisterskie)  

Forma zatrudnienia:

umowa na czas określony z możliwością zatrudnienia po 1 roku pracy na czas nieokreślony

Termin składania aplikacji:

14-11-2022

Wymiar etatu: 0,5

Liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy:  ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk

Osoba zatrudniona na stanowisku radcy prawnego:

 • Wydaje opinie prawne oraz udziela porad i konsultacji pracownikom Kuratorium Oświaty
 • Opiniuje i tworzy akty prawne (zarządzenia, statuty, regulaminy, decyzję administracyjne) stanowione i wydawane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
 • Pełni zastępstwo procesowe – reprezentuje Skarb Państwa – Pomorskiego Kuratora Oświaty przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, sporządza pisma procesowe
 • Opiniuje pod względem formalnym umowy zawierane przez Kuratora Oświaty
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych Kuratora Oświaty
 • Informuje pracowników Kuratorium Oświaty o zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działania organu

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat na stanowisku radcy prawnego
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów
 • Umiejętność obsługi programu komputerowego np. LEX
 • Pogłębiona znajomość ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o służbie cywilnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://www.gov.pl/web/bip-kuratorium-gdansk/kwestionariusz-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy

 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. Trzynastka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe zgodnie z obowiązującymi przypisami
 • Kursy, szkolenia
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalnych

 

Dostępność

 

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną,
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu- nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnionych osób wynosi co najmniej 6%

Techniki i metody naboru:

 1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu (20 godzin tygodniowo). Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.

Dodatkowe informacje

 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo lub telefonicznie
 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
 • ogłoszenie zostało opublikowane na BIP KPRM i stornie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
 • kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane, opatrzone datą oświadczenia
 • złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy i zalecamy
 • nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie
 • oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po upływie
  7 miesięcy
 • dodatkowe informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: 58 322 29 22

Oferty można złożyć w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem:                                   “ogłoszenie nr 109435”

na adres:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2022, decyduje data wpływu do urzędu.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty Kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Kurator Oświaty, 80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24, (58) 322-29-00
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@kuratorium.gda.pl
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 4. Informacje o odbiorcach danych: nie przewiduje się przekazywania danych kandydatów innym podmiotom.
 5. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
 6. Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 Kodeksu pracy, ustawa
  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 8. Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 9. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.