Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku zatrudni radcę prawnego.

Informacje dot. ogłoszenia:

– poszukujemy kandydata na stanowisko Radcy prawnego na 1/2 etatu;

– miejsce wykonywania pracy: Placówka Terenowa KRUS w Sztumie ul. Słowackiego 1;

– zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie pism procesowych dotyczących odwołań, przekazywanie ich do sądu, analiza wyroków sądów i opracowywanie opinii prawnych dotyczących zasadności wniesienia środków zaskarżana, reprezentowanie Kasy   przed Sądem w zakresie udzielonych pełnomocnictw, udzielanie komórkom merytorycznym wyjaśnień w sprawach wykonywania orzeczeń sądowych oraz opinii prawnych w zakresie stosowania prawa oraz informacji o obowiązujących przepisach prawa;

– wymagania: prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego, znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, znajomość kodeksów: KPA, KP, KC, znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawach ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE;

– wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie lustracyjne, ośw. o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, ośw. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.

Wszystkie wymienione dokumenty oraz pełna treść ogłoszenia znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/krus/informacje-ogolne.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem – ogłoszenie numer BIP 0400-OP.110.7.2024 w terminie do 29.03.2024 r.