Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Monitoring wizyjny w Ośrodku Szkoleniowym OIRP w Gdańsku ul. Czajkowskiego 3; 80-169 Gdańsk

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Monitoring wizyjny w Ośrodku Szkoleniowym OIRP w Gdańsku
ul. Czajkowskiego 3; 80-169 Gdańsk

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych (dalej „OIRP”)
  w Gdańsku z siedzibą: ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk.
 2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: oirp@oirp.gda.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.
 3. Inspektor Ochrony Danych

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: odo@oirp.gda.pl bądź listownie pod adresem: ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk.

  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 1. Pani/Pana danych osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy (czas przechowywania może ulec przedłużeniu z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające i dowodowe oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. policja, sąd, prokuratura) oraz podmioty świadczące dla OIRP usługi informatyczne i serwisowe. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogę posiadać również podwykonawcy Administratora danych (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usług konserwatorskich i serwisowych.
  Z podmiotem przetwarzającym zawierana jest umowa powierzenia, która szczegółowo reguluje zasady zachowania poufności oraz przetwarzania przez ten podmiot powierzonych danych.
 3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie danych i realizacji Pani/Pana praw. Niepodanie danych skutkuje odmową udostępnienia zapisu z monitoringu.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Administrator danych nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub
  w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.
 6. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 7. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne
  z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.