Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Aplikant radcowski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Aplikant radcowski

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku informuje, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku z siedzibą: ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk, zwana dalej „Administratorem” albo „OIRP”.

Z Administratorem można się kontaktować:

e-mail: oirp@oirp.gda.pl

bądź listownie pod adresem: ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk.

 

OIRP w Gdańsku nie udziela telefonicznie informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, również osobom, których dane dotyczą ze względu na brak możliwości bezpiecznej i jednoznacznej identyfikacji osób gwarantującej ochronę prywatności i dóbr osobistych.

2. Inspektor Ochrony Danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: odo@oirp.gda.pl bądź listownie pod adresem: ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

 1. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, polegających na realizacji ustawowych zadań wynikających
  z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115
  z późn. zm.), uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych, aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie:
 • organizacji i prowadzenia aplikacji radcowskiej,
 • wydawania legitymacji,
 • prowadzenia ewidencji i listy aplikantów,
 • prowadzenia postępowań dyscyplinarnych,
 • wydawania wypisów z list i ewidencji aplikantów,
 • informacji o przebiegu patronatu.

 

 1. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia, w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  w szczególności w zakresie:
 • prowadzenia ewidencji i listy aplikantów,
 • przeprowadzenia egzaminu radcowskiego,
 • prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

 

 1. art 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia, w przypadku wyrażenia zgody w celu i zakresie zawartych każdorazowo w treści zgody, np. w celu skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Administratora w ramach pomocy finansowej lub socjalnej, uczestnictwa
  w organizowanych wydarzeniach, w tym integracyjnych, kulturalnych i sportowych, przetwarzania wizerunku;

 

 1. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, w celu zawarcia i realizacji umowy o aplikację radcowską, wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną np. w przypadku zapisu na odpłatne szkolenia, wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez OIRP w Gdańsku.

 

 1. art 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – np. dochodzenia roszczeń z tytułu zaległych składek członkowskich, kosztów postępowań dyscyplinarnych lub kar nałożonych w ramach tych postępowań. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia jak również udokumentowania zdarzeń OIRP w Gdańsku może prowadzić monitoring budynków i pomieszczeń. Prawnie uzasadnionym interesem OIRP w Gdańsku jest również prowadzenie bieżącej komunikacji
  z Panią/Panem w tym informowanie o podejmowanych przez samorząd inicjatywach.

 

 1. Kategorie danych osobowych

 

 1. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer PESEL oraz inne dane,
  w szczególności w zakresie określonym w art. 333 2 urp, jak i dotyczące przebiegu aplikacji lub udziału w wydarzeniach organizowanych bądź wspieranych przez samorząd zawodowy radców prawnych.
 2. szczególne kategorie danych, np. dane o stanie zdrowia, przetwarzane w związku
  z wnioskowaniem o pomoc socjalną oraz realizacją uprawnień wynikających z przyznanej pomocy.

 

 1. Źródło pochodzenia danych

 

OIRP w Gdańsku gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą. W niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane pośrednio, np. w przypadku złożenia skargi. Do danych pozyskiwanych pośrednio należą również informacje i dane pochodzące od patrona, pracodawcy oraz z sądów i prokuratur w ramach odbywanych praktyk.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Ponadto OIRP w Gdańsku może przekazać Pani/Pana dane osobowe w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji Pani/Pana żądania (np. przekazanie do organizatora, hotelu, przewoźnika, w celu zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanym wydarzeniu). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do innych jednostek organizacyjnych samorządu radców prawnych.

Pani/Pana dane osobowe są udostępnione:

 • Krajowej Izbie Radców Prawnych,
 • Ministerstwu Sprawiedliwości,
 • sądom i prokuraturom, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny OIRP
  w Gdańsku, w celu odbycia praktyk przez aplikantów radcowskich.

.

 

Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Okres przechowywania danych

 

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa;
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z istnienia tego interesu;
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, przetwarzanie obejmuje okres realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres istnienia tego interesu. Dane z monitoringu przetwarzane są przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub OIRP w Gdańsku powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 5. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Zgodnie z art. 5c. ust. 1. ustawy o radcach prawnych okres przechowywania danych osobowych wynosi:

 • 5 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez organy samorządu radców prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych określonych w ustawie oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach nadzoru nad działalnością samorządu radców prawnych;
 • 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych: a) w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych postępowań: – administracyjnych, – w zakresie skarg i wniosków, – innych przewidzianych przez ustawę lub wydane na podstawie ustawy akty prawne organów samorządu radców prawnych dotyczących radców prawnych, aplikantów radcowskich lub osób ubiegających się o wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich, a także osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i egzaminu radcowskiego, b) w ramach nadzoru nad tymi postępowaniami, o których mowa
  w lit. a, c) przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu;
 • 15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych postępowań dyscyplinarnych wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz podczas wykonywania przewidzianych przez ustawę kompetencji nadzorczych nad postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a także, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz innych obowiązujących aktów prawnych w tym uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu wykonania umowy z Panią/Panem, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 

 1. Informacja o profilowaniu

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.