Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: Radca prawny

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

80 – 824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30

Ogłasza nabór na wolne stanowisko  

Radca prawny

Ilość etatów – 1 (w pełnym wymiarze czasu pracy)

Oferta Nr 07/20 z dnia 03.07.2020

 

Komórka organizacyjnaZespół Radców Prawnych
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Świadczenie pomocy prawnej, o której mowa  w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w tym w szczególności:

·      sporządzanie opinii prawnych;

·      udzielanie ustnych porad i konsultacji prawnych;

·      opiniowanie:

– wewnętrznych aktów normatywnych Urzędu;

– projektów umów;

– odmowy lub uznania zgłoszonych roszczeń;

– spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi;

– umorzenia wierzytelności w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia

skutecznej windykacji należności;

– projektów uchwał na Zarząd i Sejmik Województwa Pomorskiego, które dotyczą

zakresu działania Urzędu;

– innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu

Wymagania niezbędne –  wykształcenie wyższe,

–  zdany egzamin z aplikacji radcowskiej,

–  posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolność do czynności prawnych,

nieposzlakowanej opinii oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe –  minimum 3 lata pracy na stanowisku radcy prawnego /prowadzenia indywidulanej kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych/, w tym 2 lata doświadczenia w pomocy prawnej dla jednostki samorządu terytorialnego,

– obsługa pakietu LEX lub podobnego, znajomość obsługi MS Office,

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku– praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
Wymagane dokumenty–  list motywacyjny oraz informacje (CV), o których mowa w art. 22 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040 ze zm.),

–  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,

–  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

–  Oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności

prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu nieposzlakowanej opinii oraz

zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór oświadczenia  

   dostępny w BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku),

–  inne dokumenty, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej kariery,

 1. Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 z dopiskiem: „Oferta Pracy Nr 07/20 ” w terminie do dnia 14.07.2020 r. do godziny 15.30. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu. Telefon do Wydziału Rozwoju Pracowników (58) 32-64-877.
 2. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do uzupełniania dokumentów aplikacyjnych w terminie wskazanym do składania ofert pracy.
 3. Dokumenty aplikacyjne dostarczone do Urzędu po upływie terminu do ich składania, dokumenty inne niż wymagane w ogłoszeniu o naborze lub niekompletne, a także dokumenty do których nie załączono oświadczenia i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.
 4. Informacja dotycząca kolejnego etapu rekrutacji zostanie przekazana drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem poczty wyłącznie do kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne. Osoby nie spełniające wymagań formalnych nie będą informowane.
 5. Dokumenty kandydatki/kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatek/kandydatów będą przechowywane w Wydziale Rozwoju Pracowników przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie, kandydatki/kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nie odsyła dokumentów aplikacyjnych.
 6. Po upływie okresu 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatki/kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30. Informacja telefoniczna: (058) 32-64-877.
 8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku w miesiącu czerwcu 2020 r. (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) w  rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6%.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy wup@wup.gdansk.pl, telefonicznie pod numerem 58 326 18 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@wup.gdansk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze/ obsługi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa (Kodeks pracy, przepisy z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych),
 • 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług IT w zakresie obsługi systemu informatycznego oraz podmioty świadczące usługi pocztowe.

W przypadku wyboru Pani/Pana na wolne stanowisko urzędnicze w WUP w Gdańsku Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu KC zawarte w informacji o wynikach naboru są umieszczane na stronie internetowej www.wupgdansk.praca.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru/do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od WUP:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub po upływie okresu przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa – gdy przetwarzanie odbywa się na podst. art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wycofania zgody w każdym momencie, z tymże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Nie przysługuje Pani/Panu Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą ich przetwarzania nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Pani/Pana do pracy na wolne stanowisko urzędnicze/obsługi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.

Oferta nieaktualna od: 14/07/2020