Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ogłasza nabór na wolne stanowisko Radca prawny

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
80 – 824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30

Ogłasza nabór na wolne stanowisko  Radca prawny
Ilość etatów: 0,50 et. –/praca 20 godzin w siedzibie Urzędu/
Oferta Nr 06/22 z dnia 08.06.2022

 Komórka organizacyjna

Zespół Radców Prawnych
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Świadczenie pomocy prawnej, o której mowa  w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w tym w szczególności:
·     sporządzanie opinii prawnych,
·     udzielanie ustnych porad i konsultacji prawnych,
·     opiniowanie:
– wewnętrznych aktów normatywnych Urzędu,
– projektów umów,
– odmowy lub uznania zgłoszonych roszczeń,
– spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
– umorzenia wierzytelności w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia  skutecznej windykacji należności,
– projektów uchwał na Zarząd i Sejmik Województwa Pomorskiego, które  dotyczą zakresu działania Urzędu,
– innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu.
Wymagania niezbędne ·      Wykształcenie wyższe,
·      Zdany egzamin z aplikacji radcowskiej,
·      Minimum 2 lata pracy na stanowisku radcy prawnego /prowadzenia indywidulanej kancelarii radcy prawnego, spółki radców prawnych/, doświadczenie w pomocy prawnej dla jednostki samorządu terytorialnego,
·      Posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe ·      Obsługa pakietu LEX lub podobnego, znajomość obsługi MS Office.
·      Wiedza z zakresu samorządu i działań WUP.
Informacja o oferowanym wynagrodzeniu

 

·      Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale  2 300 zł – 3 300 zł brutto, /0,5 etatu/
·      Dodatek stażowy /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
·      Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym, wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej/.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku·      Praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
·      Możliwa praca poza siedzibą Urzędu /np. udział w rozprawach sądowych/.
Wymagane dokumenty·      List motywacyjny oraz informacje (CV), o których mowa w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.),
·      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
·      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

·      Oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności  prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

·      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

(wzór Oświadczenia oraz Zgody, dostępny w BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku),

·      Inne dokumenty, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej kariery.

  1. Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 z dopiskiem: „Oferta Pracy Nr 06/22” w terminie do dnia 22.06.2022 r. do godziny 15.30. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego. Telefon do Wydziału Rozwoju Pracowników (58) 32-64-877.
  2. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do uzupełniania dokumentów aplikacyjnych w terminie wskazanym do składania ofert pracy.
  3. Dokumenty aplikacyjne dostarczone do Urzędu po upływie terminu do ich składania, dokumenty inne niż wymagane w ogłoszeniu o naborze lub niekompletne, a także dokumenty do których nie załączono oświadczenia i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.
  4. Informacja dotycząca kolejnego etapu rekrutacji zostanie przekazana drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem poczty wyłącznie do kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne. Osoby nie spełniające wymagań formalnych nie będą informowane.
  5. Dokumenty kandydatki/kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatek/kandydatów będą przechowywane w Wydziale Rozwoju Pracowników przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie, kandydatki/kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nie odsyła dokumentów aplikacyjnych.
  6. Po upływie okresu 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatki/kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
  7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30. Informacja telefoniczna: (058) 32-64-877.
  8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku w  miesiącu maju 2022 r. (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6%.

 

Załącznik: Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W WUP

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zw. RODO).

 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE

DANYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
·     Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP)
     z siedzibą: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
www.wupgdansk.praca.gov.pl
e-mail: wup@wup.gdansk.pl
tel. (58) 326-18-01;  fax: (58) 326-48-94

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem na mocy RODO poprzez adres e-mail: iod@wup.gdansk.pl  lub kierując korespondencję na adres administratora.
 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w  celu:
·     przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze oraz stanowisko pomocnicze i obsługi,
·     realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Podstawa prawna:

·      art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa w związku z ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawą z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

·      art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w sposób dobrowolny z Państwa inicjatywy.

 

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:

·     inni administratorzy, tj. podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. podmiot świadczący usługi pocztowe),

·     podmioty przetwarzające, którym WUP powierzył lub powierzy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z zawartą umową (np. dostawcy usług IT).

W przypadku wyboru Pani/Pana na wolne stanowisko urzędnicze w WUP w Gdańsku Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu KC zawarte w informacji o wynikach naboru są umieszczane na stronie internetowej www.wupgdansk.praca.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

·     przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie do  momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikające z ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
·     w przypadku dokumentów aplikacyjnych kandydatów biorących udział w naborze przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (z wyłączeniem dokumentów aplikacyjnych kandydata wybranego do zatrudnienia)
·     na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, lecz nie dłużej niż do momentu jej wycofania.

 

 

 

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJACYCH PRAWACH

 

Przysługuje Pani/Panu prawo:
·     dostępu do swoich danych osobowych,
·     sprostowania swoich danych osobowych,
·     usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO,
·     ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w  art. 18 ust. 1 RODO,
·     w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

 

INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
·     dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze urzędnicze/pomocnicze/obsługi w WUP.

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

 

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.