Radca Prawny w Wydziale Prawnym

Radca Prawny

w Wydziale Prawnym

 

Numer ogłoszenia  Gdańsk/22/21

 

Miejsce pracy: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku; ul. Marynarki Polskiej 148

 

Forma zatrudnienia: 0,5 etatu w niepełnym wymiarze zatrudnienia

 

Termin składania ofert:   27.09.2022 r.

 

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:

Obsługa prawna POW NFZ,  w tym w szczególności:

 • udzielanie porad i wyjaśnień oraz sporządzanie opinii prawnych;
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów wewnętrznych Dyrektora Oddziału, decyzji administracyjnych, wzorów umów i aneksów do umów, ugód, upoważnień, pełnomocnictw;
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do sądów administracyjnych;
 • prowadzenie postępowań sądowych w tym sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe przed sądami oraz innymi organami państwowymi;
 • pozostała pomoc prawna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, uprawnienia radcy prawnego,
 • 3 lata stażu pracy w zakresie obsługi prawnej

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze prawnej w obszarze administracji publicznej, preferowane doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych lub prawa pracy;
 • Wymagana dobra znajomość:
 • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy Kodeks pracy
 • Znajomość przepisów prawa;
 • Obsługa komputera w zakresie MS WORD;
 • Umiejętność korzystania z systemów informacji prawnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność, wysoka samodzielność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.  

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod nr telefonu: 58 75 12 730.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 27.09.2022 roku w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przy ul. Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 15.30) lub przesłać na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148.

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy Gdańsk/22/21

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.