Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku poszukuje aplikanta radcowskiego I lub II roku na stanowisko Technika w Zespole Prawnym KWP w Gdańsku

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku poszukuje aplikanta radcowskiego
I lub II roku  
na stanowisko Technika w Zespole Prawnym KWP w Gdańsku w wymiarze:

½ etatu – w przypadku aplikanta I roku

4/5 etatu- w przypadku aplikanta II roku

Rodzaj umowy o pracę na czas określony: umowa na czas trwania aplikacji

 Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Okopowa 15

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wymagania niezbędne

      wykształcenie: Wyższe prawnicze

     wpis na listę aplikantów

 

      pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera w systemie Office i Exel,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • systematyczność, dokładność, samodzielność,
 • odporność na stres;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wg załączonego wzoru),
 • oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (wg załączonego wzoru),

 

Dokumenty należy  przesyłać w terminie do 31.01.2023 r. na adres:

anna.niewiadomska@gd.policja.gov.pl

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko technika w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku”.

……………………………………………….

   Podpis kandydata do pracy

 

 

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  1. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
  2. e-mail: kwp@gd.policja.gov.pl
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot upoważniony na podstawie przepisów prawa,
 6. dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji,
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,

……………………………………………..

Podpis kandydata do pracy