Agencja Rozwoju Pomorza S.A. poszukuje osoby na stanowisko: Radca Prawny

(link do ogłoszenia: https://www.arp.gda.pl/1853,praca?tresc=16739)

Zakres obowiązków

 • bieżąca obsługa prawna Spółki, udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Spółki,
 • sporządzanie, opiniowanie i weryfikowanie umów oraz aneksów; prowadzenie rejestru umów oraz ich archiwizowanie,
 • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji prawnych,
 • występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika Spółki w prowadzonych postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i windykacyjnych z udziałem Spółki,
 • sporządzanie pism procesowych i innych dokumentów w ramach prowadzonych z udziałem Spółki postępowań przed sądami i urzędami,
 • obsługa prawna posiedzeń Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, Walnych Zgromadzeń Spółki,
 • udział w przygotowywaniu i opiniowanie aktów wewnętrznych i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Spółki,
 • aktywny udział w negocjacjach i spotkaniach z klientami Spółki,
 • kontakt z urzędami, notariuszami, komornikami, sądami i innymi organami administracji publicznej,
 • monitorowanie i analiza zmian legislacyjnych,
 • bieżące wsparcie prawne wszystkich Działów Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo,
 • uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych,
 • posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego w spółce prawa handlowego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa spółek handlowych, prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego, prawa pracy, postępowania sądowo-administracyjnego oraz znajomość  przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie wdrażania funduszy Unii Europejskiej,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, w tym reprezentacji Klientów na sali sądowej,
 • biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów prawnych,
 • dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kultura osobista, samodzielność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra organizacja pracy, staranność i dokładność.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • pracę w dynamicznym środowisku,
 • mechanizm wynagradzający pracowników o długim stażu pracy w Spółce,
 • opiekę medyczną Medicover,
 • dofinansowanie do karty Multisport.

Rekrutacja:

Osoby zainteresowane zapraszamy do wysłania aplikacji na adres: sekretariat@arp.gda.pl w tytule wpisując „Radca prawny” wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, w terminie do dnia 13 października 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE – RODO  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, 80-309 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe to: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl, 58 32 33 100;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: rodo@arp.gda.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. w związku z  zamiarem zawarcia umowy o pracę) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. przepisu prawa) w zakresie przetwarzanych danych osobowych wynikających z art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę;

 1. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych i usług niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji tj.: 7 miesięcy od zakończenia danego procesu rekrutacji, a w przypadku zgody na kolejne rekrutację do momentu cofnięcia zgody ale nie dłużej niż przez okres 2 lat od zakończenia danej rekrutacji;

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przesyłając informację na adres e-mail: sekretariat@arp.pl  Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym oraz niezbędnym do zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w naborze na wolne stanowisko pracy, którego dotyczyło ogłoszenie.