Zwolnienie z opłacenia 100% składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020

Wprowadzono  uproszczone formy pomocy dla przedsiębiorców borykających się z problemami w związku z pandemią koronawirusa. Jedną z nich jest całkowite zwolnienie z opłacenia składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Ze zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj możesz skorzystać jeśli:

  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą przynajmniej od 31 marca 2020 r.
  • opłacasz składki za siebie i zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych do 9 osób (Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych) zgodnie z:

a) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiłeś do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

b) w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosiłeś do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

c) w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosiłeś do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

  • jesteś osobą duchowną

Spółdzielnia socjalna może być zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, twój przychód w pierwszym miesiącu za który złożyłeś wniosek nie może przekroczyć 300% przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15 681 zł.

Zgodnie z regulacjami o pomocy publicznej, jeśli byłeś w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. nie będziesz mógł skorzystać z ze zwolnienia. Przyjęto, że na dzień 31.12.2019 r. nie można zalegać ze składkami za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych

Przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku to Państwo przejmie na siebie opłacenie składek za 3 miesiące.

Gdy prowadzisz mała firmę i występujesz o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień, maj, wniosek dotyczy ciebie oraz osób, które zatrudniasz i zgłaszasz do ubezpieczeń. W okresie zwolnienia zachowujecie prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych. Jeśli byliście objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zachowacie również prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

Zwolnienie za marzec można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, wysłać pocztą, złożyć w placówce terenowej ZUS (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Czas na złożenie wniosku upływa z końcem czerwca 2020 r.

apl. radc. Kamil Giedrys
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku