WAŻNE – Przypomnienie o kończącym się Piątym Cyklu Szkoleń Zawodowych (2021-2023)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Informujemy, że  31 grudnia 2023r. kończy się Piąty Cykl Szkoleń Zawodowych (2021-2023), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z § 5 ust.3  Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców  prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021r., zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w  ciągu tego cyklu.

Tekst jednolity ( Uchwała nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021r.) znajduje się na naszej stronie internetowej https://oirp.gda.pl/

Prosimy zatem o sprawdzenie etapu realizacji obowiązku szkoleniowego za pośrednictwem extranetu.

UWAGA – wg stanu na lipiec 2023r. aż 509 radców nie uzyskało jakiegokolwiek punktu szkoleniowego!

W extranecie  na bieżąco można samodzielnie uzupełnić punkty szkoleniowe. Skany zaświadczeń/certyfikatów lub wydania publikacji można również przesłać na podany wyżej adres e-mail lub pocztą na adres :Ośrodek Szkolenia OIRP,80-169 Gdańsk, ul Czajkowskiego 3

Jednocześnie przypominamy ważne postanowienia Regulaminu, które uległy zmianie :

  1. Doskonalenie zawodowe to pozyskiwanie, aktualizacja i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, w formach przewidzianych Regulaminem, zarówno w kraju , jak i za granicą.
  2. Doskonalenie zawodowe realizowane jest w następujących formach :szkolenia stacjonarne, szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym e-learning, webinaria i inne, warsztaty, studia doktoranckie i podyplomowe, publikacje,  konferencje i seminaria,  sprawowanie patronatu.
  3. Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są wyłącznie radcowie prawni będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne, którzy nie wykonują zawodu.
  4. Wniosek w sprawie zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien zostać złożony przed końcem cyklu szkoleniowego, którego dotyczy. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
  5. Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego.
  6. Organizatorami form doskonalenia zawodowego, za które przysługują punkty szkoleniowe, oprócz organów samorządu radców prawnych i osób prawnych utworzonych przez organy samorządu radców prawnych są :

a/ inne samorządy zawodowe prawników,
b/ szkoły wyższe,
c/ krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników,
d/ podmioty organizujące szkolenia dla zatrudnionych lub współpracujących z nimi radców prawnych,
e/ podmioty zajmujące się organizacją form doskonalenia zawodowego dla prawników.

Nieudokumentowanie wykonywania obowiązku doskonalenia zawodowego po zakończeniu cyklu szkoleniowego spowoduje skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w przedmiocie ewentualnego popełnienia deliktu dyscyplinarnego z art.14 Kodeksu etyki radcy prawnego.

Podajemy Państwu adresy serwisów, gdzie możecie Państwo odbyć szkolenia on-line :

– OIRP Gdańsk : https://oirp.gda.pl/szkolenia-w-gdansku/
– KIRP : https://e-learning.kirp.pl
– KIRP : zakładka „szkolenia” – Platforma e-KIRP
– Wolter Kluwer : https://szkolenia.wolterskluwer.pl/
– Wydawnictwo Beck : https://www.akademia.beck.pl/
– Swoją ofertę szkoleń on-line mają także poszczególne izby okręgowe, prosimy sprawdzać na ich stronach.

Przewodnicząca Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego
Wanda Wojtiekun