Zakończenie Okresu Doskonalenia Zawodowego 2021-2023

Nadchodzi koniec terminu składania dokumentów potwierdzających ukończenie V Cyklu Szkoleniowego, który zakończył się 31 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z §9 Regulaminu dotyczącego spełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych oraz zadań organów samorządu mających na celu zapewnienie przestrzegania tego obowiązku, ustanowionego Uchwałą Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 roku – tekst jednolity załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021 roku, radcowie prawni zobowiązani są do przedstawienia właściwej okręgowej izbie radców prawnych niezbędnych zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe zgodnie z wymogami Regulaminu. Dokumenty te należy dostarczyć niezwłocznie po ich odbyciu, a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego.

Zachęcamy wszystkich do punktualnego dostarczenia wymaganych dokumentów.

Dodatkowo, informujemy o statusie wykonania obowiązku szkoleniowego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku:

  • Liczba radców prawnych, którzy uzyskali 50% i więcej punktów szkoleniowych: 58 (2.2%)
  • Liczba radców prawnych, którzy uzyskali do 50% punktów szkoleniowych: 75 (2.9%)
  • Liczba radców prawnych, którzy nie uzyskali punktów szkoleniowych: 99 (3.8%)