Stanowisko Komisji ds. Praw Człowieka Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w sprawie wojny Izraelsko – Palestyńskiej.

                                                                  Gdańsk, dnia 6 listopada 2023 r.

Stanowisko Komisji ds. Praw Człowieka

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku

Komisja ds. Praw Człowieka działająca przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku  z ogromnym niepokojem obserwuje wojnę palestyńsko – izraelską, w wyniku której poniosły śmierć tysiące niewinnych ludzi, w tym dzieci.

Po obu stronach konfliktu mamy do czynienia z ciężkimi naruszeniami międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, czyli naruszeniami norm zaakceptowanych przez społeczność międzynarodową dotyczących sposobów prowadzenia konfliktów zbrojnych, ochrony ich ofiar oraz uczestników. W szczególności należy wskazać na wagę respektowania zasady rozróżniania, która nakłada na strony konfliktu obowiązek rozróżnienia pomiędzy ludnością cywilną a kombatantami oraz pomiędzy obiektami cywilnymi a celami wojskowymi i, w konsekwencji, obowiązek kierowania operacji przeciwko celom wojskowym. Prawo międzynarodowe zakazuje nadużywania możliwości powstawania tzw. szkód ubocznych (collateral damage).

Jesteśmy przeciwni wszelkim atakom na wolność i życie niewinnych ludzi. To wymaga od nas, świadków tych działań, zdecydowanego sprzeciwu – sprzeciwu wobec bezprawnych i zbrodniczych działań, na skutek których giną niewinni ludzie.

Chcemy jednoznacznie potępić wszelkie ataki agresji, w wyniku których dochodzi do naruszenia podstawowych praw człowieka – prawa do życia, o którym mowa w artykule 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r.).

Wyrażamy solidarność z ofiarami tych ataków i z ich bliskimi. Naszym obowiązkiem jest stanąć w obronie tych, których prawa zostały pogwałcone. Winni naruszeń prawa międzynarodowego powinni być postawieni przed właściwymi sądami krajowymi lub Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

Komisja ds. Praw Człowieka
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
r.pr. Michał Stańczak
Przewodniczący