Zawiadomienie o złożonym wniosku o wpis na listę radców prawnych

Stosownie do treści § 12 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku informuje, że niżej wymieniona osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:

Jakub Szymański

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 13. w/w Regulaminu:
1. Każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych.
2. Zgłoszone zastrzeżenia dołącza się do akt sprawy.