Informacja o zasadach uzyskania wpisu na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 

1. Wniosek o wpis na listę radców prawnych,
2. Kartę ewidencyjną
3. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV) z własnoręcznym podpisem
4. 2 zdjęcia (format dowodowy),
5. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,

Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,

6. oświadczenia:
a) czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne (w przypadku, gdy wobec aplikanta radcowskiego prowadzone było postępowanie dyscyplinarne – również informacji o przedmiocie oraz stanie tego postępowania),
b) oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy była zmiana nazwiska po przyjęciu na aplikację),
8. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
9. Dowód wniesienia opłaty – 2.094,00 zł. – na podany nr rachunku:
Santander Bank Polska S.A.
50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

Wnioski należy składać do dnia 28 czerwca 2023 r. w siedzibie OIRP – Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35, lub przesyłać pocztą tradycyjną.


Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 

1. wniosek o wpis na listę radców prawnych,
2. oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,

Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,

3. oświadczenia:
a) czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,
b) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
4. odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy w składanych dokumentach, również w odniesieniu do dyplomu studiów magisterskich, są różne nazwiska),
5. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
6.. dowód wniesienia opłaty – 3.490,00 zł. – na podany nr rachunku:
Santander Bank Polska S.A.
50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

 

Wnioski należy składać do dnia 28 czerwca 2023 r. w siedzibie OIRP – Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35, lub przesyłać pocztą tradycyjną.