Wnioski o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim w 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że wniosek o wpis na listę radców prawnych można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze OIRP w Gdańsku (Nowe Ogrody 35) w godzinach 8.00-16.00.

Osoby, które chcą wziąć udział w uroczystym ślubowaniu powinny złożyć/przesłać wniosek o wpis na listę radców prawnych w terminie do 29 maja br., godz. 16.00 (decyduje data wpływu, a nie nadania). Uprzejmie prosimy o niezwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatnich dni wyznaczonego terminu. 

Dla osób, które złożą wnioski po 29 maja br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis na listę radców prawnych,
 2. kartę ewidencyjną  do pobrania
 3. 2 zdjęcia (format dowodowy),
 4. życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV) z własnoręcznym podpisem
 5. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis. Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,
 6. oświadczenia:
 7. czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne lub dyscyplinarne (w przypadku, gdy wobec aplikanta radcowskiego prowadzone było postępowanie dyscyplinarne – również informacji o przedmiocie oraz stanie tego postępowania wraz z odpisem orzeczenia kończącego to postępowanie, o ile zostało wydane),
 8. oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 9. odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy była zmiana nazwiska po przyjęciu na aplikację),
 10. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 11. dowód wniesienia opłaty – 2.545,20 zł. – na podany nr rachunku:

Santander Bank Polska S.A.

50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

 

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis na listę radców prawnych,
 2. oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych,
 3. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,

Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,

 1. oświadczenia:
 2. czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy w składanych dokumentach, również w odniesieniu do dyplomu studiów magisterskich, są różne nazwiska),
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. dowód wniesienia opłaty – 4.242,00 zł. – na podany nr rachunku:

Santander Bank Polska S.A.

50 1090 1098 0000 0000 0901 6183