WAŻNE – Informacja dotycząca wpisu na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2024

Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 33(3) ust. 2 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2023 r. i chcą rozpocząć aplikację od 1 stycznia 2024 r. proszone są o złożenie wniosku, wraz z kompletem dokumentów, najpóźniej do dnia 13 października 2023 r.

Dokumenty można złożyć w Ośrodku Szkolenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3 lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Szkolenia OIRP w Gdańsku, 80-169 Gdańsk, ul. Czajkowskiego 3.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich, skierowanego do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, należy dołączyć:

  1. Oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 1 ustawy lub jego odpis (jeżeli nie został już złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
  2. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku. Jednocześnie wskazujemy, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
  3. Oświadczenie o toczących się lub zakończonych przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych oraz oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych -> oświadczenie
  4. Akt małżeństwa – w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
  5. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wpis na listę aplikantów radcowskich (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.) w wysokości 360 zł na konto OIRP GdańskSantander Bank Polska S.A. 50 1090 1098 0000 0000 0901 6183 (tytuł: wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, imię i nazwisko)

W przypadku zmiany danych osobowych podanych we wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz w przypadku osób, które zdały pozytywnie egzamin wstępny w latach poprzednich, a chcą rozpocząć aplikację radcowską od 1 stycznia 2024 r.   – należy dołączyć kwestionariusz osobowy -> kwestionariusz

Przypominamy, że składane dokumenty muszą być podpisane.