Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2020 r., w sprawie odroczenia i umorzenia należności z tytułu składki członkowskiej oraz części opłaty rocznej za aplikację

Stanowisko

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2020 r.,

w sprawie odroczenia i umorzenia należności z tytułu składki członkowskiej oraz części opłaty rocznej za aplikację

Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców i jego organów (t. j. uchwała Nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r.), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, po rozpoznaniu wniosku złożonego w dniu 25.03.2020 r. przez przedstawicieli aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji radcowskiej, w przedmiocie odroczenia i umorzenia należności z tytułu składki członkowskiej oraz części opłaty rocznej za aplikację, przyjęła następujące stanowisko:

Kwestie związane z umorzeniem (w całości lub w części) samorządowej składki członkowskiej, jak też z rozłożeniem jej płatności na raty reguluje Uchwała nr 7/VIII/2010 r. Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 125/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 20 października 2017), wydana w oparciu o delegację ustawową z art. 60 pkt 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Uchwała ta przyznaje Radom Okręgowym prawo umarzania w całości albo w części należności z tytułu składki członkowskiej, a także odraczania  jej płatności czy rozkładania jej na raty. Wnioski w tej sprawie muszą jednak być składane indywidualnie wraz z uzasadnieniem, w którym wnioskujący wykazuje ważne okoliczności, które spowodowały, że nie jest w stanie wykonać swego obowiązku w całości lub w części.

Wniosek złożony przez przedstawicieli aplikantów dotyczy przyjęcia przez Radę OIRP w Gdańsku rozwiązania generalnego, to jest obejmującego wszystkich aplikantów naszej Izby, wzorem niektórych Rad Adwokackich. Taka kompetencja Radzie Okręgowej nie przysługuje, gdyż jak to wyżej zaznaczono, Rada władna jest podejmować decyzje jednostkowe, po rozpoznaniu poszczególnych indywidualnie umotywowanych wniosków.

W odniesieniu do tej części wniosku, która dotyczy opłaty rocznej za aplikację przywołać należy zasady określone uchwałą nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z 21 maja 2011 r., w sprawie  zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty, wydanej w oparciu o ustawowe upoważnienie z art. 60 pkt 11 a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Zgodnie z tą uchwałą, rada okręgowej izby radców prawnych w sprawach o zwolnienie z opłaty rocznej, odroczenie jej  płatności oraz rozłożenie na raty, działa na wniosek indywidualny aplikanta. We wniosku tym aplikant winien wykazać, że nie jest w stanie ponieść opłaty lub że nie jest w stanie wnieść opłaty w ustalonym  przez Radę terminie. Wniosek o którym mowa, powinien zostać złożony w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności, uzasadniających wystąpienie z wnioskiem.

Rada Okręgowej Izby Radców w Gdańsku wyraża pełne zrozumienie problemów przedstawionych wystąpieniu przedstawicieli samorządu aplikantów. Jak to jednak wyżej wskazano, podejmowanie uchwał o umorzeniu w całości albo w części,  odraczaniu płatności i rozkładaniu na raty, zarówno składki członkowskiej jak i opłaty rocznej za aplikację, wymaga odrębnych wniosków, a następnie indywidualnego rozpoznania każdego z tych wniosków.

Odnosząc się do postulatu  podjęcia przez Radę działań na rzecz  obniżenia opłaty rocznej za aplikację, poprzez wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o proporcjonalne obniżenie wysokości tej opłaty, wskazać należy, że zajęcia na aplikacji (choć w zmienionej formie), są cały czas kontynuowane. Nie ma więc podstaw do twierdzenia, że wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało zaprzestanie świadczeń na rzecz aplikantów  radcowskich naszej Izby, a tym samym pozwoliło na powstanie oszczędności w realizacji zobowiązań finansowych Izby.

Niniejsze stanowisko, wraz z wnioskiem przedstawicieli aplikantów radcowskich z dnia 25 marca 2020 roku,  Rada  przekaże  Krajowej Radzie Radców Prawnych.