Skrócony wybór regulacji wynikających z projektu (i autopoprawki do projektu) ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 3.0[1]

Gdańsk, 30 kwietnia 2020 r.

 

Skrócony wybór regulacji wynikających z projektu (i autopoprawki do projektu) ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 3.0[1]

 

W treści niniejszego dokumentu odesłanie do przepisów ustawy oznacza odesłanie do przepisów projektu ustawy Tarcza 3.0.  

Zmiany dotyczące terminów sądowych.

Postępowania sądowe i sądowoadministracyjne:

  • 43 pkt 8 lit. d) i e): Zmiana w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) – rozszerzono zakres spraw pilnych rozpatrywanych w sądach w czasie epidemii m.in. o sprawy toczące się po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i po ogłoszeniu upadłości (Art. 14a ust. 4 pkt 17 i 17a).
  • 43 pkt 16: Zmiana w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) – uchylono przepis (druk sejmowy 344-A) stanowiący o zawieszeniu biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego (Art. 15 zzr). Art. 67 stanowi, że terminy, których bieg nie rozpoczął się na mocy poprzednio obowiązującego przepisu, rozpoczynają bieg po upływnie 7 dni od dnia wejścia w życie omawianej ustawy. Terminy, których bieg natomiast uległ zawieszeniu na mocy poprzednio obowiązującej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie omawianej ustawy.
  • 43 pkt 16: Zmiana w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) – uchylono przepis stanowiący o zawieszeniu biegu terminów sądowych i procesowych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19 (Art. 15 zzs). Art. 67 stanowi, że terminy, których bieg nie rozpoczął się na mocy poprzednio obowiązującego przepisu, rozpoczynają bieg po upływnie 7 dni od dnia wejścia w życie omawianej ustawy. Terminy, których bieg natomiast uległ zawieszeniu na mocy poprzednio obowiązującej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie omawianej ustawy.
  • 43 pkt 16: Zmiana w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) – dodano przepisy umożliwiające przeprowadzenie rozprawy w sprawach cywilnych i administracyjnych przy wykorzystaniu urządzeń transmitujących obraz i dźwięk w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 (Art. 15 zzs1– Art. 15 zzs5).
  • 43 pkt 18: Zmiana w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) – h zgodnie z którymi w czasie zagrożenia epidemicznego lub czasie epidemii w związku z COVID-19 pismo do sądu powszechnego może być wniesione za pomocą platformy ePUAP. Pisma z sądu mogą być natomiast dostarczane:

1) za pośrednictwem platformy ePUAP – uczestnikowi postępowania sądowego, który wniósł pismo za pośrednictwem tej platformy i wyraził zgodę na doręczanie pism w ten sposób;

2)           za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych – uczestnikowi postępowania sądowego, który wyraził zgodę na doręczanie pism w ten sposób;

3)           na adres poczty elektronicznej – uczestnikowi postępowania sądowego, który wystąpił do sądu o doręczanie pism w ten sposób i wskazał w tym celu sądowi adres poczty elektronicznej (Art. 15 zzu12 i Art. 15 zzu13).

Opracowała: apl. r. Magdalena Rybicka i r.pr. Rafał Tołwiński

[1]druk sejmowy nr 344 oraz autopoprawka 344-A: projekt ustawy – o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.