Przypomnienie o trwającym trzyletnim cyklu szkoleniowym

Przypominamy, iż kończy się drugi rok kolejnego trzyletniego cyklu szkoleniowego, trwającego od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2023r.

Według danych na dzień 30 listopada 2022r. aż 876 radców prawnych nie uzyskało dotychczas jakiegokolwiek punktu szkoleniowego.

Z drugiej zaś strony warto podkreślić, że obowiązek szkoleniowy w pełni wypełniło 764 radców prawnych.

Przypominamy, że od tego cyklu szkoleniowego obowiązuje nowy Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, wprowadzony Uchwałą Nr 209/X/20 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020r.

Regulamin zamieszczony jest na stronie naszej Izby w zakładce „szkolenia”.

Wskazujemy na ważne postanowienia Regulaminu związane z wypełnianiem obowiązku szkoleniowego.

1. Doskonalenie zawodowe radców prawnych to pozyskiwanie, aktualizacja i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego w formach przewidzianych Regulaminem.
2. Doskonalenie zawodowe realizowane jest w następujących formach : szkolenia stacjonarne, szkolenia on-line, warsztaty, studia doktoranckie i podyplomowe, publikacje, konferencje i seminaria, sprawowanie patronatu.
3. Udział radcy prawnego w formie doskonalenia zawodowego organizowanej przez podmiot inny niż organ samorządu radców prawnych, wymaga potwierdzenia w postaci zaświadczenia wystawionego i podpisanego przez organizatora, obejmującego tematykę, liczbę godzin, a także termin i formę doskonalenia zawodowego.
4. Wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu minimum 40 punktów szkoleniowych w każdym cyklu.
5. Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są wyłącznie radcowie prawni będący emerytami, rencistami lub pobierający świadczenia przedemerytalne, którzy nie wykonują zawodu.
6. Wymagana minimalna liczba punktów szkoleniowych w odniesieniu do radców prawnych ulega zmniejszeniu proporcjonalnie w danym cyklu szkoleniowym :
a) o okres korzystania z urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego;
b) o okres choroby radców prawnych niezdolnych do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 1 miesiąc;
c) o okres zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na podstawie art.28 ust.1 Ustawy o radcach prawnych;
d) wpisanych na listę radców prawnych w trakcie cyklu szkoleniowego.
7. Wniosek radcy prawnego w sprawie zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien zostać złożony przed końcem cyklu szkoleniowego którego dotyczy. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
8. Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia Okręgowej Izbie Radców Prawnych, wymaganych Regulaminem dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej formie niezwłocznie po odbyciu a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego.